Voorwaarden & Conditie

Dit is een overeenkomst ("gebruikersovereenkomst" of "overeenkomst") tussen Coinlib ("wij", "onze", "ons") en u. Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor uw gebruik van de Coinlib-website en -diensten - waaronder onze forums en directe berichten. Deze overeenkomst is bedoeld om een eerlijke en tolerante plek voor ideeën, mensen, links en discussie aan te moedigen.

Deze overeenkomst is een juridisch contract tussen u en ons. U erkent dat u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, dient u Coinlib niet te gebruiken. Bekijk ook het privacybeleid van Coinlib. Hierin wordt uitgelegd hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken.

Zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment kunnen we, voor schendingen van deze overeenkomst of om een andere reden die we kiezen: (1) uw toegang tot Coinlib opschorten, (2) uw account of abonnement opschorten of beëindigen, en/of (3) verwijder al uw gebruikersinhoud van Coinlib-forums.

U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de Diensten met uw gebruikersnaam en wachtwoord, ongeacht of u of iemand anders uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van uw gebruikersnaam en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik. Als u denkt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw gebruikersnaam heeft plaatsgevonden, dient u Coinlib hiervan op de hoogte te stellen. Coinlib behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om een gebruiker toestemming te weigeren om een bepaalde gebruikersnaam en/of wachtwoord te gebruiken. Het is niet toegestaan om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of om gebruik te maken of te proberen gebruik te maken van de gebruikersnaam of het wachtwoord van een andere gebruiker en dergelijke acties kunnen leiden tot juridische stappen, waaronder strafrechtelijke vervolging.

We behouden ons het recht voor om Coinlib te controleren, en uw gebruik van de Service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke monitoring. Tegelijkertijd kunnen we niet garanderen dat we überhaupt zullen monitoren.

Coinlib is alleen ontworpen en ondersteund voor persoonlijk gebruik. U mag Coinlib niet gebruiken om de wet te overtreden, de privacy van een persoon te schenden of inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van een persoon of entiteit of andere eigendomsrechten.

Coinlib is bedoeld als een plek voor uw vermaak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt op basis van iets dat u op Coinlib leest.

Coinlib is niet bedoeld als een marktplaats voor goederen of diensten. Om deze reden zijn alle transacties die u uitvoert alleen uw verantwoordelijkheid, dus wees voorzichtig.

U mag Coinlib niet gebruiken om transacties uit te voeren voor illegale goederen of diensten.

Om deel te nemen aan Coinlib, moet u een account aanmaken met een gebruikersnaam en wachtwoord ("Uw account") en, als u uw wachtwoord opnieuw wilt kunnen instellen of ons contact met u wilt laten opnemen, ook een e-mailadres. U kunt natuurlijk ook door Coinlib bladeren zonder in te loggen.

U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die is gekoppeld aan uw account en alles wat er gebeurt met betrekking tot uw account.

U mag uw account niet in licentie geven, overdragen, verkopen of toewijzen zonder onze schriftelijke toestemming.

U behoudt de rechten op uw auteursrechtelijk beschermde inhoud of informatie die u indient bij Coinlib ("gebruikersinhoud"), behalve zoals hieronder beschreven.

Door gebruikersinhoud in te dienen bij Coinlib, verleent u ons een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om uw gebruikersinhoud te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, kopieën te verspreiden, uit te voeren of openbaar weer te geven op elk medium en voor enig doel, inclusief commerciële doeleinden, en om anderen te machtigen om dit te doen.

U stemt ermee in dat u het recht hebt om alles wat u plaatst in te dienen en dat uw gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht van een andere partij.

Bekijk het privacybeleid van Coinlib voor een uitleg over hoe we informatie die door u is ingediend of van u is verzameld, kunnen gebruiken of delen.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor, we onderschrijven niet uitdrukkelijk of impliciet, en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige gebruikersinhoud die door u naar Coinlib is verzonden.

Noch Coinlib, noch een van zijn gegevensaanbieders of gelieerde ondernemingen geven enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie of de diensten voor een bepaald doel of gebruik en al dergelijke garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dergelijke garanties door de wet kunnen worden uitgesloten. U draagt alle risico's van het gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie. U bent verantwoordelijk voor het valideren van de integriteit van alle informatie die via internet wordt ontvangen. Noch Coinlib, noch haar gegevensaanbieders of gelieerde ondernemingen aanvaarden aansprakelijkheid voor kosten, verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de beschikbaarheid of inhoud van de diensten. De Services of enig onderdeel vormen geen aanbod of uitnodiging om beleggingen in enig rechtsgebied te verkopen.

U vrijwaart Coinlib en zijn gegevensproviders en gelieerde ondernemingen onherroepelijk van en tegen alle verliezen, schade en kosten geleden of opgelopen door Coinlib, gegevensproviders of gelieerde ondernemingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik, verstrekking of distributie van informatie of enig deel van de Services of enig deel of anderszins, hoe dan ook ontstaan in verband met een schending van deze Overeenkomst door u.

Vanwege het aantal bronnen waaruit Coinlib inhoud verkrijgt en de aard van elektronische distributie via het world wide web, zijn noch Coinlib, noch een van zijn gegevensproviders, noch gelieerde ondernemingen aansprakelijk (in contract of onrechtmatige daad) voor enig verlies, kosten of schade die het gevolg zijn van van of gerelateerd aan het gebruik van of het onvermogen om informatie in de Services of de levering van de Services te gebruiken voor zover een dergelijke aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of vermeden door de wet en Coinlib zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor gederfde winst of voor indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Diensten of het verstrekken van Informatie. Coinlib geeft geen garantie dat de Service vrij is van infectie door virussen of iets anders dat vervuilende of destructieve eigenschappen heeft.

Vanwege het aantal bronnen waaruit Coinlib inhoud verkrijgt en de aard van elektronische distributie via het world wide web, zijn noch Coinlib, noch een van zijn gegevensproviders, noch gelieerde ondernemingen aansprakelijk (in contract of onrechtmatige daad) voor enig verlies, kosten of schade die het gevolg zijn van van of gerelateerd aan het gebruik van of het onvermogen om informatie in de Services of de levering van de Services te gebruiken voor zover een dergelijke aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of vermeden door de wet en Coinlib zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor gederfde winst of voor indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Diensten of het verstrekken van Informatie. Coinlib geeft geen garantie dat de Service vrij is van infectie door virussen of iets anders dat vervuilende of destructieve eigenschappen heeft.

Coinlib is een plaats met veel hyperlinks van derden die zijn gepost door gebruikers zoals jij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of acties van websites of diensten van derden die verband houden met geplaatste links. U stemt ermee in als enige wettelijke verantwoordelijkheid te nemen voor alle links die u plaatst, en noch deze overeenkomst, noch ons privacybeleid is van toepassing op inhoud op andere websites die verband houden met die links. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van die andere websites te raadplegen om uw rechten te begrijpen.

U stemt er ook mee in om het inhoudsbeleid van Coinlib te volgen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om mensen veilig te houden, kinderen te beschermen, Coinlib draaiende te houden en persoonlijke verantwoordelijkheid aan te moedigen voor wat je doet op Coinlib.

U mag geen afbeeldingen, tekst, foto's, afbeeldingen, video, audio of ander materiaal plaatsen dat wij als rommel of spam beschouwen. Door Coinlib met dit soort inhoud te vervuilen, vermindert de kwaliteit van de Coinlib-ervaring voor anderen. We behouden ons het recht voor om te bepalen wat spam is en deze te verwijderen ten behoeve van gebruikers. Als u vindt dat uw inhoud onterecht is verwijderd, kunt u ons een e-mail sturen met uw redenen waarom. U mag uw eigen gelieerde links niet op de site plaatsen.

U stemt ermee in het aanbieden van Coinlib niet te onderbreken, kwaadaardige code op Coinlib te introduceren, het voor iemand anders moeilijk te maken om Coinlib te gebruiken vanwege uw acties, of iemand te helpen bij het misbruiken van Coinlib op welke manier dan ook.

Coinlib is niet gericht op mensen onder de 16 jaar en Coinlib verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van dergelijke mensen. Als u weet dat een gebruiker jonger dan 16 jaar toegang heeft tot Coinlib, neem dan contact met ons op via info@coinlib.io.

Coinlib biedt u naar eigen goeddunken diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, nieuws- en informatiediensten. U stemt ermee in te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan uw gebruik van de diensten, zoals uiteengezet in deze Toegangsvoorwaarden en elders in onze diensten. Deze diensten kunnen buiten onze controle zijn of worden geleverd door een derde partij, in het geval dat we geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inhoud ervan, of voor eventuele vertragingen, onderbrekingen of fouten in de levering van deze aanvullende diensten, op voorwaarde dat we redelijke zorg en toewijding hebben betracht bij het de selectie van dergelijke aanbieders.

Bepaalde gegevens die via onze diensten toegankelijk zijn, zijn het intellectuele eigendom van de relevante nieuws- en informatiedienstverlener of derde partijen die dergelijke gegevens aan de betreffende dienstverlener, of ons verstrekken. De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele wetten en alle eigendomsrechten blijven bij de informatiedienstverlener of de derde partij of ons, al naargelang het geval.

De gegevens worden geleverd "zoals ze zijn". Wij, een informatiedienstverlener of een derde partij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enig verlies of schade, direct, indirect of gevolgschade, voortvloeiend uit (i) enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid in, of vertragingen, onderbrekingen, fouten of omissies in de levering van de gegevens of andere informatie die aan u is geleverd via onze diensten of (ii) enige beslissing of actie die door u of een derde partij is genomen op basis van de gegevens. Noch zullen wij, enige informatiedienstverlener of enige derde aansprakelijk zijn voor verlies van bedrijfsinkomsten, gederfde winst of enige punitieve, indirecte, gevolg-, speciale of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad of anderszins, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade opgelopen door u of een derde partij.

Waar de informatie bestaat uit prijs- of prestatiegegevens, zijn de daarin opgenomen gegevens verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Gegevensberekeningen worden niet gegarandeerd door een informatiedienstverlener, derde partij of ons of gelieerde ondernemingen en zijn mogelijk niet volledig. Noch wij, noch enige informatiedienstverlener, noch enige derde geven enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit of geschiktheid, tijdloos, niet-inbreukmakend, titel, van enige informatie voor een bepaald doel of gebruik en al dergelijke garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dergelijke garanties door de wet kunnen worden uitgesloten. U draagt alle risico's van elk gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie. U bent verantwoordelijk voor het valideren van de integriteit van alle informatie die via internet wordt ontvangen.

Verzending kan onderhevig zijn aan willekeurige vertragingen buiten onze controle, die de levering van onze diensten en de uitvoering van uw bestellingen kunnen vertragen. U erkent dat noch wij, noch enige informatiedienstverlener, noch enige derde aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke vertraging.

In geen geval zullen wij, enige informatieverstrekker of derde partij aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, directe of indirecte schade als gevolg van vertraging of verlies van gebruik van onze diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw computer, software, modem, telefoon of andere eigendommen als gevolg van uw gebruik van onze diensten.

Wanneer u ons uitwisselings-API-sleutels verstrekt zodat wij uw handelsgeschiedenis kunnen synchroniseren met onze portfoliofunctie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle verstrekte uitwisselings-API-sleutels alleen-lezen toegang tot uw handelsgeschiedenis geven. U mag ons in geen geval API-sleutels verstrekken die handelen of opnames mogelijk maken. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige handel, opname of enige vorm van verlies.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken specifieke pagina's, links of andere informatie met betrekking tot een specifieke munt, uitwisseling of andere informatie te verwijderen.

Alle vorderingen of geschillen tussen u en ons die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruikersovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, worden beheerst door de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Indien enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken zonder haar bedoeling te verliezen. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt die bepaling gescheiden van de rest van deze overeenkomst.

Deze gebruikersovereenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot Coinlib. Het vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten tussen u en ons. We kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze overeenkomst die wezenlijke gevolgen hebben voor uw rechten, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen en deze editie beschikbaar houden als archief op de Coinlib-website. Door Coinlib te blijven gebruiken na een wijziging in deze overeenkomst, gaat u akkoord met die wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 14 mei 2018