Syarat & syarat

Ini ialah perjanjian ("perjanjian pengguna" atau "perjanjian") antara Coinlib ("kami", "kami," "kami") dan anda. Perjanjian ini menetapkan syarat penggunaan laman web dan perkhidmatan Coinlib oleh anda - yang termasuk forum dan pemesejan langsung kami. Perjanjian ini bertujuan untuk menggalakkan tempat yang adil dan bertoleransi untuk idea, orang, pautan dan perbincangan.

Perjanjian ini adalah kontrak yang sah antara anda dan kami. Anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan syarat perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan perjanjian ini, anda tidak seharusnya menggunakan Coinlib. Sila lihat juga Dasar Privasi Coinlib—ia menerangkan cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda.

Tanpa notis awal dan pada bila-bila masa, kami boleh, atas pelanggaran perjanjian ini atau atas sebarang sebab lain yang kami pilih: (1) menggantung akses anda kepada Coinlib, (2) menggantung atau menamatkan Akaun atau langganan Anda, dan/atau (3) alih keluar mana-mana Kandungan Pengguna anda daripada forum Coinlib.

Anda bertanggungjawab untuk semua penggunaan Perkhidmatan yang dibuat menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda, sama ada penggunaan itu dibuat oleh anda atau orang lain menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda atau tidak. Anda bertanggungjawab untuk melindungi dan melindungi nama pengguna dan kata laluan anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan. Jika anda percaya terdapat pelanggaran keselamatan nama pengguna anda, anda harus memberitahu Coinlib. Coinlib, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak kebenaran pengguna untuk menggunakan mana-mana nama pengguna dan/atau kata laluan tertentu. Ia tidak dibenarkan untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai pengguna lain atau menggunakan atau cuba menggunakan nama pengguna atau kata laluan pengguna lain dan sebarang tindakan sedemikian boleh mengakibatkan tindakan undang-undang, termasuk pendakwaan jenayah.

Kami berhak untuk memantau Coinlib, dan penggunaan Perkhidmatan anda bermakna anda bersetuju dengan pemantauan tersebut. Pada masa yang sama, kami tidak menjamin kami akan memantau sama sekali.

Coinlib direka dan disokong untuk kegunaan peribadi sahaja. Anda tidak boleh menggunakan Coinlib untuk melanggar undang-undang, melanggar privasi individu, atau melanggar harta intelek mana-mana orang atau entiti atau mana-mana hak proprietari lain.

Coinlib bertujuan untuk menjadi tempat hiburan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang keputusan yang anda buat berdasarkan sesuatu yang anda baca di Coinlib.

Coinlib tidak bertujuan untuk menjadi pasaran untuk sebarang barangan atau perkhidmatan. Atas sebab ini, sebarang transaksi yang anda lakukan adalah tanggungjawab anda sahaja, jadi berhati-hati.

Anda tidak boleh menggunakan Coinlib untuk menjalankan transaksi untuk sebarang barangan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang.

Untuk mengambil bahagian di Coinlib, anda mesti membuat akaun yang termasuk nama pengguna dan kata laluan ("Akaun Anda") dan, jika anda mahu dapat menetapkan semula kata laluan anda atau meminta kami menghubungi anda, alamat e-mel juga. Sudah tentu, anda juga boleh menyemak imbas Coinlib tanpa log masuk.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk maklumat yang dikaitkan dengan Akaun Anda dan apa-apa yang berlaku berkaitan dengan Akaun Anda.

Anda tidak boleh melesenkan, memindahkan, menjual atau menyerahkan Akaun Anda tanpa kelulusan bertulis kami.

Anda mengekalkan hak ke atas kandungan berhak cipta anda atau maklumat yang anda serahkan kepada Coinlib ("kandungan pengguna") kecuali seperti yang diterangkan di bawah.

Dengan menyerahkan kandungan pengguna kepada Coinlib, anda memberikan kami lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tidak terhad, di seluruh dunia untuk menghasilkan semula, menyediakan karya terbitan, mengedarkan salinan, melaksanakan atau memaparkan secara terbuka kandungan pengguna anda dalam sebarang medium dan untuk sebarang tujuan, termasuk tujuan komersial, dan untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk berbuat demikian.

Anda bersetuju bahawa anda mempunyai hak untuk menyerahkan apa-apa yang anda siarkan, dan bahawa kandungan pengguna anda tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan atau mana-mana hak peribadi atau proprietari mana-mana pihak lain.

Sila lihat Dasar Privasi Coinlib untuk mendapatkan penjelasan tentang cara kami boleh menggunakan atau berkongsi maklumat yang diserahkan oleh anda atau dikumpulkan daripada anda.

Kami tidak bertanggungjawab untuk, kami tidak menyokong secara nyata atau tersirat, dan kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan pengguna yang diserahkan oleh anda kepada Coinlib.

Baik Coinlib mahupun mana-mana Pembekal Data atau sekutunya tidak membuat sebarang waranti yang dinyatakan atau tersirat, tentang ketepatan, kecukupan, kualiti atau kesesuaian untuk sebarang tujuan tertentu Maklumat atau Perkhidmatan untuk tujuan atau penggunaan tertentu dan semua waranti tersebut dikecualikan secara nyata. setakat mana waranti sedemikian mungkin dikecualikan oleh undang-undang. Anda menanggung semua risiko daripada sebarang penggunaan atau keputusan menggunakan sebarang Maklumat. Anda bertanggungjawab untuk mengesahkan integriti mana-mana Maklumat yang diterima melalui Internet. Baik Coinlib mahupun Pembekal Datanya atau ahli gabungannya tidak menerima liabiliti untuk sebarang kos, kerugian atau kerosakan akibat atau berkaitan dengan ketersediaan atau kandungan Perkhidmatan. Perkhidmatan atau mana-mana bahagian tidak membentuk tawaran atau permintaan untuk menjual pelaburan dalam mana-mana bidang kuasa.

Anda menanggung rugi secara tidak boleh ditarik balik Coinlib dan Pembekal Data dan ahli gabungannya daripada dan terhadap mana-mana dan semua kerugian, kerosakan dan kos yang dialami atau ditanggung oleh Coinlib, mana-mana Pembekal Data atau ahli gabungan dalam apa jua bentuk yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, penyediaan atau pengedaran Maklumat oleh anda atau mana-mana bahagian atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian atau dalam apa jua cara sekalipun yang timbul berkaitan dengan sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh anda.

Disebabkan bilangan sumber dari mana Coinlib memperoleh kandungan dan sifat pengedaran elektronik melalui web seluruh dunia, Coinlib mahupun mana-mana Pembekal Data mahupun sekutunya tidak mempunyai sebarang liabiliti (sama ada dalam kontrak atau tort) untuk sebarang kerugian, kos atau kerosakan yang terhasil. daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan mana-mana Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan atau penyediaan Perkhidmatan setakat mana liabiliti tersebut mungkin dikecualikan atau dielakkan oleh undang-undang dan Coinlib tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk kehilangan keuntungan. atau untuk ganti rugi tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan atau penyediaan Maklumat. Coinlib tidak memberi jaminan bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada jangkitan oleh virus atau apa-apa sahaja yang mempunyai sifat mencemarkan atau merosakkan.

Disebabkan bilangan sumber dari mana Coinlib memperoleh kandungan dan sifat pengedaran elektronik melalui web seluruh dunia, Coinlib mahupun mana-mana Pembekal Data mahupun sekutunya tidak mempunyai sebarang liabiliti (sama ada dalam kontrak atau tort) untuk sebarang kerugian, kos atau kerosakan yang terhasil. daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan mana-mana Maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan atau penyediaan Perkhidmatan setakat mana liabiliti tersebut mungkin dikecualikan atau dielakkan oleh undang-undang dan Coinlib tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk kehilangan keuntungan. atau untuk ganti rugi tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan atau penyediaan Maklumat. Coinlib tidak memberi jaminan bahawa Perkhidmatan ini bebas daripada jangkitan oleh virus atau apa-apa sahaja yang mempunyai sifat mencemarkan atau merosakkan.

Coinlib ialah tempat dengan banyak hiperpautan pihak ketiga yang disiarkan oleh pengguna seperti anda. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau tindakan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang dikaitkan dengan pautan yang disiarkan. Anda bersetuju untuk mengambil tanggungjawab undang-undang tunggal untuk mana-mana pautan yang anda siarkan, dan perjanjian ini mahupun dasar privasi kami tidak terpakai pada mana-mana kandungan di tapak web lain yang berkaitan dengan pautan tersebut. Anda harus merujuk terma dan dasar privasi tapak web lain tersebut untuk memahami hak anda.

Anda juga bersetuju untuk mematuhi dasar Kandungan Coinlib. Garis panduan ini bertujuan untuk memastikan orang ramai selamat, melindungi kanak-kanak, memastikan Coinlib berjalan dan menggalakkan tanggungjawab peribadi untuk perkara yang anda lakukan di Coinlib.

Anda tidak boleh menyiarkan sebarang grafik, teks, gambar, imej, video, audio atau bahan lain yang kami anggap sebagai sampah atau spam. Mengacaukan Coinlib dengan kandungan jenis ini mengurangkan kualiti pengalaman Coinlib untuk orang lain. Kami berhak untuk menentukan apa itu spam dan memadamkannya untuk manfaat pengguna. Jika anda merasakan kandungan anda telah dipadamkan secara tidak adil, anda mempunyai peluang untuk menghantar e-mel kepada kami dengan alasan anda. Anda tidak boleh menyiarkan pautan gabungan anda sendiri di tapak.

Anda bersetuju untuk tidak mengganggu penyajian Coinlib, memperkenalkan kod hasad ke Coinlib, menyukarkan orang lain untuk menggunakan Coinlib disebabkan tindakan anda, atau membantu sesiapa sahaja dalam menyalahgunakan Coinlib dalam apa jua cara.

Coinlib tidak ditujukan kepada orang di bawah umur 16 tahun, dan Coinlib tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi daripada orang tersebut dengan sengaja. Jika anda tahu bahawa pengguna di bawah umur 16 tahun sedang mengakses Coinlib, sila hubungi kami di info@coinlib.io.

Coinlib, mengikut budi bicara kami, memberikan anda perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkhidmatan berita dan maklumat. Anda bersetuju untuk mematuhi syarat yang dikenakan ke atas penggunaan perkhidmatan anda, seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Akses ini dan di tempat lain dalam perkhidmatan kami. Perkhidmatan ini mungkin di luar kawalan kami atau disediakan oleh pihak ketiga di mana sekiranya kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas kandungannya, atau untuk sebarang kelewatan, gangguan atau kesilapan dalam penyediaan perkhidmatan tambahan ini, dengan syarat kami telah menjalankan penjagaan dan ketekunan yang munasabah dalam pemilihan pembekal tersebut.

Data tertentu yang boleh diakses pada perkhidmatan kami adalah harta intelek penyedia perkhidmatan berita dan maklumat yang berkaitan atau pihak ketiga yang memberikan data tersebut kepada pembekal perkhidmatan yang berkaitan, atau kami. Data dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang intelektual lain dan semua hak pemilikan kekal dengan pembekal perkhidmatan maklumat atau pihak ketiga atau kami, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Data disediakan "seadanya". Kami, mana-mana pembekal perkhidmatan maklumat atau mana-mana pihak ketiga tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kehilangan atau kerosakan, langsung, tidak langsung atau berbangkit, yang timbul daripada (i) sebarang ketidaktepatan atau ketidaklengkapan dalam, atau kelewatan, gangguan, kesilapan atau peninggalan dalam penghantaran data atau sebarang maklumat lain yang dibekalkan kepada anda melalui perkhidmatan kami atau (ii) sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang bergantung pada data tersebut. Kami juga, mana-mana pembekal perkhidmatan maklumat atau mana-mana pihak ketiga tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan hasil perniagaan, kehilangan keuntungan atau apa-apa ganti rugi punitif, tidak langsung, berbangkit, khas atau serupa, sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan itu. daripada kerosakan sedemikian yang ditanggung oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

Apabila maklumat tersebut terdiri daripada data harga atau prestasi, data yang terkandung di dalamnya telah diperoleh daripada sumber yang dipercayai boleh dipercayai. Pengiraan data tidak dijamin oleh mana-mana pembekal perkhidmatan maklumat, pihak ketiga atau kami atau mana-mana ahli gabungan dan mungkin tidak lengkap. Sama ada kami, mana-mana pembekal perkhidmatan maklumat, mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan apa-apa waranti, tentang ketepatan, kecukupan, kualiti atau kesesuaian, abadi, tanpa pelanggaran, tajuk, apa-apa maklumat untuk tujuan atau penggunaan tertentu dan semua waranti tersebut adalah secara nyata. dikecualikan setakat yang jaminan sedemikian mungkin dikecualikan oleh undang-undang. Anda menanggung semua risiko daripada sebarang penggunaan atau hasil penggunaan sebarang maklumat. Anda bertanggungjawab untuk mengesahkan integriti sebarang maklumat yang diterima melalui Internet.

Penghantaran mungkin tertakluk kepada kelewatan sewenang-wenangnya di luar kawalan kami, yang mungkin menangguhkan penyediaan perkhidmatan kami dan pelaksanaan pesanan anda. Anda mengakui bahawa kami, mana-mana pembekal perkhidmatan maklumat, mahupun mana-mana pihak ketiga tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerugian yang timbul daripada kelewatan tersebut.

Walau apa pun kami, mana-mana pembekal maklumat, atau pihak ketiga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian berbangkit termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan khas, sampingan, langsung atau tidak langsung akibat kelewatan atau kehilangan penggunaan perkhidmatan kami. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan pada komputer, perisian, modem, telefon atau harta benda lain anda akibat daripada penggunaan perkhidmatan kami oleh anda.

Apabila anda memberikan kami kunci API pertukaran untuk kami menyegerakkan sejarah perdagangan pertukaran anda dengan ciri portfolio kami, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan semua kunci API pertukaran yang disediakan membenarkan akses baca sahaja kepada sejarah dagangan anda. Dalam apa jua keadaan, anda tidak boleh memberikan kami kunci API yang membenarkan perdagangan atau pengeluaran. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang perdagangan, pengeluaran atau apa-apa jenis kerugian.

Kami berhak untuk mengalih keluar mana-mana halaman tertentu, pautan atau maklumat lain mengenai syiling tertentu, pertukaran atau maklumat lain mengikut budi bicara kami.

Sebarang tuntutan atau pertikaian antara anda dan kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian pengguna ini, secara keseluruhan atau sebahagian, akan dikawal oleh undang-undang United Kingdom. Jika mana-mana peruntukan perjanjian pengguna ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan diubah suai setakat yang perlu untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan tanpa kehilangan niatnya. Jika tiada pengubahsuaian sedemikian mungkin, peruntukan itu akan diputuskan daripada seluruh perjanjian ini.

Perjanjian pengguna ini adalah keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai Coinlib. Ia menggantikan semua perjanjian terdahulu atau bersamaan antara anda dan kami. Kami boleh mengubah suai perjanjian pengguna ini pada bila-bila masa. Jika kami membuat perubahan pada perjanjian ini yang menjejaskan hak anda secara material, kami akan memberikan notis awal dan memastikan edisi ini tersedia sebagai arkib di tapak web Coinlib. Dengan terus menggunakan Coinlib selepas perubahan pada perjanjian ini, anda bersetuju menerima perubahan tersebut.

Kemas kini terakhir: 14 Mei 2018