Jak handlowa? Bitcoinem

Avatar

Opublikowany

włączony

Bitcoin i inne kryptowaluty podbi?y ?wiat inwestycji i postawi?y go na g?owie. To, co internet zrobi? dla handlu detalicznego i handlu, bitcoin zrobi? dla inwestowania i handlu. A p?d krypto wci?? si? rozwija i buduje. Ale podobnie jak tradycyjne inwestowanie, zrozumienie, jak handlowa? Bitcoinem, mo?e by? skomplikowane. Z pewno?ci? masz w tym przewag?, je?li masz do?wiadczenie w handlu i inwestowaniu, ale jest wiele nowych terminów i koncepcji, których nale?y si? nauczy?, które s? unikalne dla kryptowalut.

W tym przewodniku omówimy podstawy handlu Bitcoinami. Pomo?emy Ci nauczy? si? terminologii i s?ownictwa, a tak?e nauczy? si? obserwowa? i czyta? rynek, tworzy? strategie handlowe i zrozumie?, jak wdro?y? ten plan na gie?dach kryptowalut. Chocia? ten przewodnik mo?na z grubsza zastosowa? do wielu ró?nych kryptowalut, skupimy si? w szczególno?ci na handlu bitcoinami i bitcoinami.

Spis tre?ci ukryj

1 Handel Bitcoin w kilku s?owach

2 Handel bitcoinem kontra inwestowanie bitcoina

3 sposoby handlu

3.1 Dzie? Handlu

3.2 Skalpowanie

3.3 Handel hu?tawkowy

4 Analiza techniczna i fundamentalna

4.1 Analiza fundamentalna

4.2 Analiza techniczna

5 warunków w handlu bitcoinami

5.1 Platformy handlowe, brokerzy i rynki

5.2 Ksi?ga Zamówie?

5.3 Cena Bitcoina

5.4 Wolumen Bitcoina

5.5 Zlecenie rynkowe lub natychmiastowe

5.6 Zlecenie z limitem

5.7 Zlecenie Stop-Loss

5.8 Op?aty Maker i Taker

6 Analiza wykresów cen 6.1 Japo?skie ?wieczniki

6.1.1 ?wieczniki handlowe

6.1.2 Poziomy wsparcia i oporu

7 b??dów handlowych

7.1 1. Handluj wi?cej, ni? mo?esz sobie pozwoli?

7.2 2. Brak planu

7.3 3. Pozostawianie pieni?dzy na gie?dzie

7.4 4. Uleganie strachowi i chciwo?ci

7.5 5. Lekcje nieuczenia si?

8 Jak zacz??

9 Sukces w handlu Bitcoin Day Trading

10 Zawijanie

Handel Bitcoinem w kilku s?owach

Ogóln? ide? Bitcoina jest, podobnie jak na gie?dzie, kupowanie tanio i sprzedawanie drogo. Podczas gdy inwestowanie polega na kupowaniu i utrzymywaniu Bitcoina na d?u?sz? met?, handel koncentruje si? na próbach przewidywania rynków i trendów poprzez analiz? bran?y. Bycie odnosz?cym sukcesy traderem wymaga du?o czasu, pieni?dzy i praktyki, zanim zdob?dziesz umiej?tno?ci i zaczniesz widzie? zwroty.

Ogólnie rzecz bior?c, to wszystko. Ale je?li chcesz zag??bi? si? w szczegó?y i szczegó?y i naprawd? zrozumie?, jak mo?esz zacz?? handlowa? Bitcoinem, czytaj dalej.

Handel Bitcoinem kontra inwestowanie Bitcoina

Zanim przejdziemy dalej, musimy przyjrze? si? bli?ej specyfice handlu bitcoinem i tym, czym ró?ni si? on od inwestowania bitcoinami.

Kiedy kto? u?ywa terminu inwestowanie w odniesieniu do Bitcoina, zazwyczaj odnosi si? to do praktyki kupowania Bitcoina z zamiarem utrzymania go przez d?u?szy czas. Jest to podobne do tradycyjnego inwestowania. Chodzi o to, ?e niezale?nie od tego, jak niestabilny jest rynek w krótkim okresie, w d?u?szej perspektywie cena wzro?nie. Ludzie zazwyczaj inwestuj? w Bitcoin d?ugoterminowo z powodu przekona? dotycz?cych ideologii i technologii stoj?cych za Bitcoinem.

Ciekawostka: inwestorzy Bitcoin okre?laj? praktyk? inwestowania jako „HODL”, która powsta?a jako literówka w starym po?cie na forum oko?o 2013 roku.

Z drugiej strony handlowcy Bitcoin kupuj? i sprzedaj? i kupuj? ponownie, próbuj?c osi?ga? zyski w krótkim okresie przy wahaniach rynkowych. W przeciwie?stwie do inwestorów Bitcoin, handlowcy postrzegaj? Bitcoin jako narz?dzie do zarabiania pieni?dzy. Cz?sto nie maj? konkretnych przekona? na temat ideologii i technologii zwi?zanych z Bitcoinem.

Maj?c to na uwadze, te kategoryzacji nie wykluczaj? si? wzajemnie. Mo?esz by? kim?, kogo to obchodzi i interesuje idee stoj?ce za Bitcoinem, a jednocze?nie nadal nim handluje i próbuje osi?ga? zyski.

Istnieje kilka powodów, dla których handel Bitcoinem sta? si? do?? popularny. Po pierwsze, Bitcoin jest niezwykle niestabilny. Je?li kto? potrafi dok?adnie przewidzie? wahania na rynku, mo?e osi?gn?? porz?dny zysk.

Dla dwojga Bitcoin to rynek otwarty 24 godziny na dob?, siedem dni w tygodniu. Dla traderów, którzy chc? wi?kszej swobody lub mieszkaj? w ró?nych strefach czasowych, mo?e to by? atrakcyjna perspektywa w porównaniu do tradycyjnego handlu, w którym s? nastawieni zgodnie z harmonogramem gie?dowym.

Wreszcie, Bitcoin jest w du?ej mierze nieuregulowany, co oznacza, ?e osoba mo?e bardzo szybko i ?atwo rozpocz?? handel bez weryfikacji swojej to?samo?ci lub przechodzenia przez inne d?ugie procesy i wymagania.

Sposoby handlu

Handel to na ogó? praktyka kupowania drogo i sprzedawania nisko, ale trader mo?e to zrobi? na ró?ne sposoby.

Dzie? sesyjny

Metoda daytradingowa polega na wykonaniu kilku transakcji w danym dniu. Celem jest wykorzystanie krótkoterminowych waha? ceny Bitcoina. Inwestor dzienny mo?e sp?dza? du?o czasu przed komputerem, obserwuj?c ceny i zmiany na rynku. Pod koniec dnia daytrader zazwyczaj nie b?dzie mia? wi?cej otwartych transakcji.

Skalpowanie

Skalpowanie to metoda, która w ostatnich latach cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. Strategia polega na próbie osi?gni?cia du?ych zysków na niewielkich zmianach cen bitcoinów. Ta praktyka jest bardzo krótkoterminowa, a idea polega na tym, ?e wielokrotne osi?ganie niewielkich zysków ograniczy ryzyko i mo?e stworzy? przewag? dla daytraderów. Typowy scalper mo?e wykona? dziesi?tki lub setki transakcji w danym dniu.

Handel hu?tawk?

Celem swing tradera jest próba wykorzystania naturalnych przyp?ywów i odp?ywów cykli cenowych. B?d? próbowa? wykry?, kiedy zaczyna si? okre?lony ruch cenowy, a nast?pnie dokonaj? zakupu. Trzymaj? si?, dopóki cykl nie spadnie, a nast?pnie czerpi? zyski.

Ta metoda wymaga od tradera analizy i zrozumienia szerszego obrazu, zamiast wpatrywania si? przez ca?y dzie? w komputer. Transakcja wahad?owa mo?e potrwa? kilka dni lub tygodni, zanim cykl si? zako?czy i sfinalizuje transakcj?.

Analiza techniczna i fundamentalna

Podczas gdy wy?ej wymienione strategie próbuj? przewidzie?, jak rynek b?dzie si? porusza? i zmienia?, najwa?niejsze jest to, ?e nikt nie jest w stanie przewidzie?, co zrobi Bitcoin pod wzgl?dem ceny. Ale inwestorzy zidentyfikowali i przeanalizowali wzorce oraz znale?li zasady, które daj? im przewag? i pozwalaj? na kapitalizacj? w d?u?szej perspektywie. ?aden trader nie mo?e sprawi?, ?e ka?da ze swoich transakcji b?dzie op?acalna. Maj?c to na uwadze, odnosz?cy sukcesy trader powinien by? w stanie zobaczy? zyski na koniec dnia handlowego, niezale?nie od tego, czy handlowa? stratami, czy nie.

Analizuj?c dane Bitcoin, handlowcy stosuj? dwie strategie lub metodologie: analiz? fundamentaln? i techniczn?.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna próbuje przeanalizowa? wi?ksze ruchome elementy, które wp?ywaj? na cen? Bitcoina. Mo?e to obejmowa? zmiany w bran?y kryptograficznej, wiadomo?ci o alternatywnych walutach, zmiany techniczne w Bitcoin lub ogólnie krypto, przepisy ?wiatowe i tak dalej.

Ta metodologia ma na celu zrozumienie wi?kszych zewn?trznych wp?ywów, które mog? zmieni? cen? Bitcoina. Na przyk?ad, je?li dany kraj z du?? gospodark? og?osi?, ?e zakazuje Bitcoina, jest bardzo prawdopodobne, ?e ta wiadomo?? wp?ynie negatywnie na cen?.

Analiza techniczna

Jak sama nazwa wskazuje, metodologia analizy technicznej koncentruje si? na ruchach cen, statystykach i wolumenie transakcji. Jest to praktyka analizowania danych i wyszukiwania wzorców, a nast?pnie stosowania tych wzorców w podobnych okoliczno?ciach w celu przewidzenia ceny rynkowej.

Ide? tej metodologii jest to, ?e ruch cen rynkowych mówi sam za siebie i niezale?nie od wydarze? na ?wiecie, ruchy maj? wzorce, które mo?na analizowa? i wykorzystywa? do przewidywania zachowania cen.

Powiedziawszy to, która z tych dwóch metod jest lepsza?

Warto jeszcze raz wspomnie?: Nikt nie jest w stanie bezb??dnie przewidzie?, co zrobi rynek. Analiza techniczna mo?e da? obiecuj?cy wzór, a wtedy rynek po prostu nie zachowuje si? tak, jak oczekiwa?e?. Analiza fundamentalna mo?e zobaczy? obiecuj?ce og?oszenie w technologii, która doprowadzi do gwa?townego spadku ceny. Najwa?niejsze jest to, ?e w handlu nie ma pewnych metod. Ale zdrowa mieszanka obu metod analizy, w której bierzesz pod uwag? wszystkie czynniki, jest prawdopodobnie najlepsz? strategi?.

Warunki w handlu bitcoinami

Istnieje wiele terminów, które s? rzucane w ?wiecie Bitcoin, które mog? by? nieco myl?ce, je?li nie jeste? z nimi zaznajomiony. Wiele z tych terminów spotkasz w ?wiecie kryptowalut i podczas pracy z gie?dami kryptograficznymi.

Platformy handlowe, brokerzy i rynki

Platforma handlowa Bitcoin to strona internetowa, na której kupuj?cy jest automatycznie dopasowywany do sprzedawcy. Ró?ni si? to od brokera zajmuj?cego si? kryptowalutami, takiego jak Coinmama.

Broker Bitcoin sprzeda Ci krypto bezpo?rednio, zwykle z wi?ksz? op?at?. To nie to samo, co rynek, na którym kupuj?cy i sprzedaj?cy mog? komunikowa? si? ze sob? bezpo?rednio.

Ksi?ga Zamówie?

Ksi?ga zlece? to lista zlece? kupna i sprzeda?y rynku, któr? mo?na przegl?da? na platformie transakcyjnej. Zlecenia kupna s? znane jako oferty, poniewa? ludzie licytuj? ceny bitcoinów. Z drugiej strony zlecenia sprzeda?y s? okre?lane jako ask, poniewa? wskazuj? cen? wywo?awcz?, jakiej chce sprzedawca.

Cena Bitcoina

Unikalne rozró?nienie mi?dzy Bitcoinem a innymi rynkami polega na tym, ?e cena Bitcoina jest okre?lana przez ostatni? transakcj?, która mia?a miejsce na danej platformie transakcyjnej. W przeciwie?stwie do innych tradycyjnych walut, Bitcoin nie ma indywidualnej ceny na ca?ym ?wiecie.

Z tego powodu cena Bitcoina mo?e si? zmienia? w zale?no?ci od kraju, poniewa? ka?dy kraj mo?e dzia?a? na ró?nych gie?dach, a wi?c obejmowa? ró?ne transakcje.

Pami?taj, ?e patrz?c na ceny Bitcoina, mo?esz zauwa?y? wysokie i niskie wska?niki. Ceny te odnosz? si? do cen Bitcoin w ci?gu ostatnich 24 godzin.

Wolumen Bitcoina

Wolumen wskazuje liczb? bitcoinów, którymi handlowano w okre?lonym przedziale czasu. Jest to statystyka wykorzystywana przez traderów do okre?lenia, jak du?y jest trend. Zasadnicze trendy b?d? zwykle towarzyszy? du?ym obrotom, podczas gdy s?absze trendy b?d? wskazywa? na niski wolumen obrotu.

Na przyk?ad, dobry trend wzrostowy b?dzie wi?za? si? z du?ymi wolumenami handlu. Ale gdy trend zacznie si? rozprasza?, wolumeny obrotu b?d? si? zmniejsza? i spada?. Je?li zauwa?ysz nag?? zmian? ceny Bitcoina, dobrym pomys?em jest przyjrzenie si? wolumenowi obrotu. Mo?e to pomóc w ustaleniu, czy trend po prostu si? poprawia, czy ca?kowicie si? odwraca.

Zlecenie rynkowe lub natychmiastowe

Zlecenie rynkowe, czasami okre?lane jako zlecenie natychmiastowe, mo?e zosta? z?o?one na platformie transakcyjnej i zostanie zrealizowane natychmiast po dowolnej cenie. Jedyne, co robisz, to ustawi? ilo?? Bitcoin, któr? chcesz sprzeda? lub kupi?, a gie?da natychmiast wykona transakcj?. Sama platforma nast?pnie dopasowuje kupuj?cych lub sprzedaj?cych, aby zrealizowa? Twoje zamówienie.

Po zrealizowaniu zamówienia jest ca?kiem prawdopodobne, ?e zamówienie zostanie dopasowane przez wielu kupuj?cych lub sprzedaj?cych po ró?nych cenach.

Jako przyk?ad wyobra? sobie, ?e z?o?y?e? zlecenie rynkowe na pi?? bitcoinów. Platforma handlowa wyszuka sprzedawców o najni?szej dost?pnej cenie. Gdy zbierze wystarczaj?c? liczb? sprzedawców, aby równa? si? pi?ciu bitcoinom, zamówienie zostanie zrealizowane. W zale?no?ci od dost?pno?ci sprzedawców mo?liwe jest, ?e kupisz dwa bitcoiny po tej samej cenie, a pozosta?e trzy po innej cenie.

Innymi s?owy, proces kupna i sprzeda?y nie zatrzymuje si?, dopóki nie osi?gnie kwoty, któr? kupi?e? lub sprzeda?e?. B?d? ostro?ny ze zleceniami rynkowymi, poniewa? ca?kiem mo?liwe jest, aby zap?aci? wi?cej lub sprzeda? za mniej ni? pierwotnie zamierza?e?.

Limit zamówienia

Zlecenie z limitem daje Ci mo?liwo?? kupna lub sprzeda?y Bitcoin po okre?lonej przez Ciebie cenie. Jednak w takim przypadku zamówienie mo?e nie zosta? zrealizowane lub zrealizowane, poniewa? mo?e nie by? odpowiednich sprzedawców lub kupuj?cych, aby spe?ni? podan? cen?.

Na przyk?ad wyobra? sobie, ?e tworzysz zlecenie z limitem na pi?? bitcoinów po cenie 10 000 USD za monet?. Dostajesz cztery Bitcoiny, ale nie by?o pozosta?ych sprzedawców, którzy mogliby u?atwi? ostateczn? monet?. Zamówienie pozostaje otwarte, dopóki nie b?dzie dost?pny Bitcoin po okre?lonej cenie, w którym to momencie zamówienie zostanie zrealizowane.

Zlecenie stop-loss

Zlecenie stop-loss pozwala okre?li? cen? do sprzeda?y w przysz?o?ci w przypadku gwa?townego spadku ceny. Tego rodzaju zlecenie mo?e pomóc Ci zminimalizowa? straty.

Zasadniczo jest to zamówienie, które okre?la, ?e je?li cena Bitcoin spadnie do lub poni?ej pewnego poziomu, platforma sprzeda Twój Bitcoin po z góry okre?lonej cenie, minimalizuj?c strat? jak najmniejszej ilo?ci pieni?dzy. Dzia?a to równie? jako zlecenie rynkowe.

Kiedy cena Stop zostanie osi?gni?ta, rynek zacznie sprzedawa? Twój Bitcoin po dowolnej cenie, dopóki zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Op?aty Maker i Taker

Poj?cie op?at producenta i handlowca wydaje si? by? nieco myl?ce, ale spróbujmy je roz?o?y? i wyja?ni?.

Gie?dy Bitcoin chc?, aby ludzie handlowali. Ca?y ich plan polega na „robieniu rynku”. Kiedy otworzysz nowe zamówienie, którego nie mo?e zrealizowa? istniej?cy sprzedawca lub kupuj?cy, zasadniczo jeste? animatorem rynku, a to zapewni ni?sze op?aty.

Z drugiej strony, marketer b?dzie sk?ada? zlecenia, które s? natychmiast realizowane. Zlecenia te s? wype?niane przez zlecenia animatora rynku, które zosta?y ju? z?o?one. Taker zasadniczo odbiera biznes z gie?dy, wi?c jego op?aty b?d? wy?sze ni? op?aty producenta, który dodaje biznes do gie?dy.

Za?ó?my na przyk?ad, ?e sk?adasz zlecenie z limitem na jeden bitcoin po cenie 10 000 USD, ale najta?sza cena na gie?dzie to 11 000 USD. Jeste? teraz twórc?, poniewa? stworzy?e? nowy rynek dla ludzi, którzy chc? sprzedawa? za twoj? cen?. Mówi?c pro?ciej, kiedy sk?adasz zlecenie kupna poni?ej kosztu rynkowego lub zlecenie sprzeda?y, które jest powy?ej ceny rynkowej, jeste? animatorem rynku.

Id?c za tym samym przyk?adem, by? mo?e zdecydujesz si? z?o?y? zlecenie z limitem na jednego bitcoina za 12 000 USD, a najni?szy sprzedawca to 11 000 USD. W tym scenariuszu Twoje zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast. Poniewa? usun??e? zlecenie z ksi?gi rynkowej, jeste? teraz marketerem.

Analiza wykresów cen

Teraz, gdy jeste? dobry i zaaklimatyzowa? si? w terminologii Bitcoin, nadszed? czas, aby porozmawia? o analizie wykresów cen.

Japo?skie ?wieczniki

Japo?ska metoda ?wieczników wywodzi si? z XVII wieku, kiedy by?a to techniczna metoda analizy handlu ry?em. W tej metodologii ceny otwarcia, najni?sze, najwy?sze i zamkni?cia w danym okresie s? znane jako ?wieca. Mo?na to równie? nazwa? wykresem OHLC.

Mo?esz stwierdzi?, czy cena zamkni?cia by?a wy?sza czy ni?sza od otwarcia, po kolorze ?wiecy: Zielony oznacza ni?sz? cen? otwarcia, wskazuj?c, ?e cena wzros?a. Czerwony reprezentuje wy?sz? cen? otwarcia, co oznacza, ?e cena spad?a.

?wieczniki handlowe

Podczas hossy ?wieczniki b?d? w wi?kszo?ci zielone. Na bessie b?d? czerwone. Co prowadzi nas do rozró?nienia mi?dzy rynkami byka i nied?wiedzia.

Terminy byka i nied?wiedzia wskazuj? trend na wykresie i czy porusza si? w gór? czy w dó?. Zwierz?ta s? analogiczne do ruchów na rynku: byk atakuje, pchaj?c si? w gór?, podczas gdy nied?wied? atakuje, przesuwaj?c si? w dó?. Je?li rynek jest w trendzie wzrostowym, to byk. Je?li spada, to jest to nied?wied?.

Poziomy wsparcia i oporu

Analizuj?c wykresy, mo?e si? wydawa?, ?e cena Bitcoina nie jest w stanie osi?gn?? pewnego maksimum lub minimum. Na przyk?ad cena mo?e wzrosn?? do 15 000 USD, a potem nagle wydaje si?, ?e osi?gnie pu?ap i pozostanie na tej cenie.

W tym przyk?adzie cena 15 000 USD by?aby poziomem oporu. Jest to punkt cenowy, z którym Bitcoin ma problemy z pokonaniem. Spowoduje to wiele zlece? sprzeda?y realizowanych po cenie 15 000 USD i dlatego cena nie mo?e przekroczy? pu?apu.

Poziomy wsparcia by?yby przeciwie?stwem poziomów oporu. S? wirtualnym do?em, które zapobiega spadkowi i dalszemu spadkowi ceny Bitcoina. Je?li cena Bitcoina spadnie do 9000 USD i wydaje si?, ?e si? wyrównuje, oznacza to, ?e z?o?ono wiele zlece? kupna ustawionych po tej cenie. Wysoki popyt przy tej cenie zatrzymuje trend spadkowy.

Zazwyczaj im wi?cej razy te pod?ogi lub sufity zosta?y uderzone, tym silniejsze s? one uwa?ane.

Nawiasem mówi?c, oba te poziomy s? zwykle ustawione na okr?g?e liczby, takie jak 15 000 lub 10 000 USD. Jest to spowodowane przez niedo?wiadczonych traderów, którzy sk?adaj? zlecenia kupna lub sprzeda?y po zaokr?glonych cenach, co sprawia, ?e s? mocnymi pu?apami lub pod?ogami.

Wiele z tego mo?na równie? przypisa? psychologii i ludzkiemu zachowaniu. Na przyk?ad do 2017 r. 1000 USD za bitcoin wydawa?o si? intuicyjnie drogie. Jednak gdy Bitcoin przekroczy? t? cen?, nowy poziom oporu wzrós? do 10 000 USD.

B??dy handlowe

W tym momencie powiniene? mie? ca?kiem dobry pomys? na to, co dzieje si? w handlu bitcoinami i prawdopodobnie mo?esz zacz?? brudzi? sobie r?ce przy lekkim handlu. Pami?taj jednak, ?e jest to z natury ryzykowne przedsi?wzi?cie, a b??dy mog? kosztowa? du?o kapita?u. Rzu?my okiem na niektóre z najcz?stszych b??dów pope?nianych przez nowych traderów.

1. Handluj wi?cej, ni? mo?esz sobie pozwoli?

To najwi?kszy pojedynczy b??d, jaki mo?esz pope?ni? w jakiejkolwiek formie handlu. Oce? kwot?, z jak? czujesz si? komfortowo. Najgorszym mo?liwym scenariuszem jest to, ?e stracisz ka?d? cz??? tej kwoty. Wi?c je?li zaczniesz handlowa? wi?cej ni? ta kwota, w pewnym sensie grasz. Nie uprawiaj hazardu.

Ka?dy rodzaj handlu jest ryzykowny. Je?li spróbujesz zainwestowa? wi?cej, ni? mo?esz straci?, mo?e to wp?yn?? na twój handel i sparali?owa? twoje zdolno?ci podejmowania decyzji.

2. Brak planu

Podczas handlu potrzebujesz zwi?z?ego planu do na?ladowania. Musisz wiedzie?, dlaczego rozpoczynasz konkretn? transakcj? i kiedy powiniene? j? zako?czy?. Musisz mie? jasne cele zysku i ustalone stop-straty.

3. Pozostawianie pieni?dzy na gie?dzie

Jest to podstawowa zasada dla ka?dego rodzaju handlu kryptograficznego. Nigdy, pod ?adnym pozorem, nie zostawiaj pieni?dzy na gie?dzie, której nie u?ywasz do handlu. Je?li twoje pieni?dze tam s?, nie masz nad nimi kontroli. A je?li gie?da zostanie zhakowana lub spadnie, mo?esz j? straci?.

Kiedy masz ?rodki, które nie s? potrzebne do handlu, upewnij si?, ?e przenosisz je na swoje konto bankowe lub do w?asnego portfela Bitcoin.

4. Uleganie strachowi i chciwo?ci

Strach i chciwo?? opanowa?y wielu handlarzy. Strach, który przejmuje kontrol? po nag?ym spadku ceny, us?yszeniu plotki lub przeczytaniu artyku?u, który zwiastuje zag?ad?, mo?e spowodowa?, ?e zbyt wcze?nie wycofasz si? z transakcji.

Z drugiej strony chciwo?? mo?e mie? odwrotny skutek. Kiedy s?yszysz szum o nowych technologiach lub gdy cena Bitcoina nagle gwa?townie ro?nie, chcesz wzi?? udzia? w akcji. Mo?e to spowodowa? przedwczesne zawieranie transakcji lub opó?nienie zamkni?cia transakcji, które musz? si? zako?czy?.

Z psychologicznego punktu widzenia musisz zda? sobie spraw?, ?e bez wzgl?du na to, jak bardzo jeste? racjonalny, emocje kontroluj? nasze zachowanie. W tym miejscu pojawia si? twój plan. Kiedy poczujesz pop?dy wywo?ane strachem lub chciwo?ci?, odnie? si? do planu, który zrobi?e?, gdy mia?e? zimn? krew.

5. Nieuczenie si? lekcji

Nie ka?dy handel odniesie sukces; to jest po prostu natura handlu. Ale ka?dy handel b?dzie zawiera? lekcj?. Konieczne jest, aby? przeanalizowa? ka?de ze swoich dzia?a? i nauczy? si? z tego, co zrobi?e? ?le, a co dobrze. W ten sposób twoje umiej?tno?ci jako tradera ulegn? poprawie, a twoje transakcje b?d? zmierza? w kierunku zysku i sukcesu.

Jak zacz??

Je?li dotar?e? tak daleko i chcesz wiedzie?, jak zacz??, to polecam. Aby rozpocz?? handel, musisz:

  • Otwórz nowe konto na jednej z gie?d Bitcoin.
  • Przejd? przez proces weryfikacji swojej to?samo?ci.
  • Dodaj pieni?dze na swoje konto wymiany.
  • Otwórz swoje pierwsze zamówienie na gie?dzie.

Sukces w handlu Bitcoin Day Trading

Istnieje wiele metod, z których mo?esz skorzysta?, gdy handel i handel dzienny to tylko jedna. Mo?esz tak?e zdecydowa? si? na handel wahad?owy lub skalpowanie. Sam handel dzienny mo?e by? dobrym sposobem na zarabianie pieni?dzy, ale pami?taj, ?e ponad 90 procent osób, które podejmuj? handel dzienny, ko?czy rezygnacj? w ci?gu trzech miesi?cy. Ale je?li chcesz po?wi?ci? czas i pieni?dze oraz jeste? zdyscyplinowany i zdeterminowany, daytrading mo?e by? bardzo lukratywnym sposobem na zarabianie pieni?dzy.

Zawijanie

Có?, przeby?e? d?ug? drog?. Je?li zwróci?e? na to uwag?, dowiedzia?e? si? sporo o handlu Bitcoinem. Ale nadal musisz by? ostro?ny. Wi?kszo?? ludzi, którzy zaczynaj? handlowa? Bitcoinami, traci pieni?dze w krótkim okresie, bez wzgl?du na to, jak s? przygotowani.

Je?li d??ysz do sukcesu w handlu, musisz by? przygotowany na zainwestowanie du?ej ilo?ci czasu i pieni?dzy. Handel jest jak ka?da inna umiej?tno??, któr? rozwijasz: zajmie troch? czasu i wiele b??dów, zanim osi?gniesz punkt, w którym b?dziesz zarabia?. Je?li patrzysz na handel, poniewa? uwa?asz, ?e zarobienie pieni?dzy b?dzie szybkie i ?atwe, b?dziesz chcia? poszuka? gdzie indziej.

Ale je?li masz wol?, determinacj?, czas i pieni?dze, aby zainwestowa? w Bitcoin i w siebie, w ko?cu zobaczysz zyski i sukces. Powodzenia i szcz??liwego handlu.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne