Portfele Ledger Crypto: wszystko, co musisz wiedzie? o portfelach sprz?towych Ledger Nano S i Nano X

Avatar

Opublikowany

włączony

Bezpieczne przechowywanie zasobów cyfrowych, takich jak kryptowaluty i NFT, jest absolutn? konieczno?ci?, zw?aszcza teraz, gdy decentralizacja staje si? g?ównym nurtem. Oczywi?cie, mo?esz wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa, aby chroni? swoje kryptowaluty przed z?o?liwymi hakerami, ale ostatecznym ?rodkiem bezpiecze?stwa, aby unikn?? kradzie?y kryptowalut, jest przechowywanie cyfrowych zasobów w zimnym portfelu, który nie jest pod??czony do Internetu.

Portfele kryptograficzne Ledger stanowi? idealne rozwi?zanie dla osób poszukuj?cych najwy?szego poziomu bezpiecze?stwa swoich zasobów cyfrowych. Ten przegl?d ró?nych portfeli Ledger zapewni ca?? wiedz? potrzebn? do zrozumienia tego portfela sprz?towego, na przyk?ad jak dzia?a, dlaczego jest uwa?any za wysoce bezpieczny i dlaczego powiniene? rozwa?y? jego posiadanie.

Czym s? portfele Ledger Crypto?

Portfele Ledger to rodzaj portfeli kryptowalutowych, które istniej? jako urz?dzenia fizyczne, cz?sto przypominaj?ce pami?? flash i dlatego nazywane s? portfelami sprz?towymi. S? one równie? okre?lane jako zimne portfele ze wzgl?du na brak po??czenia z Internetem, co wi??e si? z ich wysoce bezpiecznym charakterem, poniewa? nie mo?na uzyska? do nich zdalnego dost?pu.

Portfele Ledger s? produkowane przez firm? o nazwie Ledger z siedzib? w Pary?u we Francji. Firma istnieje od 2014 roku po tym, jak jej za?o?yciele zidentyfikowali potrzeb? bezpiecznego rozwi?zania dla przestrzeni kryptograficznej. Ledger zatrudnia obecnie ponad 130 osób w biurach w San Francisco i Pary?u. Od momentu powstania sprzeda? ponad 1 milion portfeli sprz?towych i prawdopodobnie b?dzie sprzedawa? wi?cej, gdy rynek kryptograficzny b?dzie zbli?a? si? do g?ównego nurtu.

Portfele Ledger to idealne rozwi?zanie dla osób, które nie chc? pozostawia? niczego przypadkowi, je?li chodzi o bezpiecze?stwo swoich kryptowalut. Firma ma dwa produkty, Ledger Nano X i Ledger Nano S . Maj? pewne podobie?stwa, ale ró?ni? si? od siebie na wiele sposobów.

Przyjrzyjmy si? bli?ej Ledger Nano S i Ledger Nano X.

Ledger Nano S i Ledger Nano X – podobie?stwa

Ledger Nano S i Nano X pe?ni? t? sam? funkcj? przechowywania kryptowalut i oba obs?uguj? ponad 1800 kryptowalut, w tym najpopularniejsze, takie jak Bitcoin i Ethereum. Oba wygl?daj? jak dyski flash USB i maj? wbudowan? funkcj? wymiany, aby u?atwi? u?ytkownikom handel kryptowalutami. Oba portfele obs?uguj? aplikacje mobilne, a ich sprz?t jest obs?ugiwany przez zastrze?ony system operacyjny znany jako Blockchain Open Ledger Operating System.

Ledger Nano S i Ledger Nano X - ró?nice

Pierwsz? istotn? ró?nic? mi?dzy dwoma zimnymi portfelami jest ich wygl?d fizyczny. Chocia? wizualnie s? prawie podobne, Ledger Nano S jest nieco mniejszy ni? Ledger Nano X. Ten ostatni ma obs?ug? Bluetooth, która umo?liwia po??czenie z urz?dzeniami pod??czonymi do Internetu, takimi jak komputer lub telefon komórkowy, i nadal mo?e by? pod??czony przez USB. Ledger Nano S nie obs?uguje Bluetooth, ale mo?na go pod??czy? do innych urz?dze? za pomoc? kabla USB.

Dwa portfele sprz?towe maj? wewn?trzne baterie, ale pojemno?? baterii Ledger Nano X jest wi?ksza o 100 mAh, co wyd?u?a ?ywotno?? baterii o kilka godzin, zanim b?dzie wymaga?a ?adowania. Oba portfele maj? ma?e wy?wietlacze, ale Ledger Nano X ma wi?kszy wy?wietlacz z wi?ksz? liczb? pikseli ni? jego odpowiedniki, dzi?ki czemu jest ?atwiejszy w u?yciu.

Ledger Nano S obs?uguje tylko urz?dzenia z systemem operacyjnym Android, podczas gdy Ledger Nano X obs?uguje zarówno aplikacje na Androida, jak i iOS. Oznacza to, ?e Nano X jest bardziej preferowany ni? u?ytkownicy, którzy posiadaj? urz?dzenia Apple iPhone i iPad. Ró?nice sprowadzaj? si? równie? do kosztów. Ledger Nano S kosztuje oko?o 59 USD, podczas gdy Ledger Nano X jest prawie dwukrotnie dro?szy i wynosi 119 USD.

Konfigurowanie i u?ywanie portfela Ledger Nano S lub Ledger Nano X

Odpowiedzialno?? za swoje bogactwo kryptowalut wymaga nieco nauki, tak jak w przypadku portfeli Ledger. Oba maj? proces konfiguracji, za pomoc? którego u?ytkownik konfiguruje urz?dzenie. Rozpoczyna si? od pod??czenia urz?dzenia do urz?dzenia pod??czonego do internetu przez USB lub przez Bluetooth w przypadku Ledger Nano X.

Po pod??czeniu pojawi si? zak?adka „Konfiguruj nowe urz?dzenie” i mo?esz potwierdzi? czynno??, naciskaj?c przycisk po prawej stronie (zwró? uwag?, ?e w portfelu sprz?towym znajduj? si? dwa przyciski). Potwierdzenie pozytywne spowoduje instalacj? sterowników niezb?dnych do optymalnego dzia?ania urz?dzenia. B?dziesz musia? ustawi? kod PIN, który mo?e mie? co najmniej 4 cyfry, a maksymalnie 8 cyfr. Kod PIN jest niezb?dnym elementem bezpiecze?stwa portfela i jako taki b?dzie potrzebny do uzyskania dost?pu do kryptowalut przechowywanych na urz?dzeniu. Dlatego m?drze jest nigdy nikomu nie udost?pnia? tego pinu.

Portfel Ledger wygeneruje 24-wyrazow? fraz? odzyskiwania kopii zapasowej natychmiast po potwierdzeniu kodu PIN. Fraza odzyskiwania jest jednym z najwa?niejszych ?rodków bezpiecze?stwa, poniewa? mo?na jej u?y? do odzyskania dost?pu do portfela w przypadku zapomnienia has?a, a tak?e do ustawienia nowego has?a, je?li jest to wymagane. Przydaje si? równie? do odzyskiwania krypto w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub kradzie?y portfela. Pami?taj, ?e utrata frazy odzyskiwania mo?e doprowadzi? do ca?kowitej utraty krypto. Powiniene? wi?c go zapisa? i schowa? w miejscu, w którym tylko Ty mo?esz go odzyska?.

B?dziesz musia? ponownie wprowadzi? fraz? odzyskiwania s?owo po s?owie, aby zako?czy? proces konfiguracji, po czym b?dzie gotowy do odbierania, przechowywania lub wysy?ania kryptowalut.

Jak otrzyma? krypto za pomoc? portfela Ledger?

Portfele Ledger wymagaj? no?nika oprogramowania do interakcji z innymi urz?dzeniami w celu przeprowadzania transakcji, a to ma posta? Ledger Managera. Mo?na go zainstalowa? w przegl?darce Chrome jako rozszerzenie, a nast?pnie konieczne b?dzie zainstalowanie preferowanej aplikacji portfela. Nast?pnie b?dziesz musia? pod??czy? portfel Ledger do komputera lub urz?dzenia mobilnego, a nast?pnie wprowadzi? kod PIN. Nast?pnym krokiem b?dzie wybór mi?dzy portfelem Legacy a SegWit. Ten ostatni jest lepszy, poniewa? jest bardziej przyjazny dla u?ytkownika.

Po wybraniu opcji SegWit, Ledger Manager wy?wietli adres portfela sprz?towego Ledger, umo?liwiaj?c transfer do kryptowalut przechowywanych w wybranym portfelu internetowym lub programowym. Ta opcja b?dzie wymaga?a klikni?cia zak?adki „Odbierz”. Nast?pnie b?dziesz musia? klikn?? przycisk „Wy?wietl adres na urz?dzeniu”. Twój unikalny adres portfela Ledger zostanie teraz wy?wietlony i mo?esz po prostu skopiowa? te informacje.

Jak przenie?? krypto z portfela sprz?towego Ledger?

Wysy?anie kryptowalut z portfela Ledger Nano jest równie ?atwe. Upewnij si?, ?e jest pod??czony do komputera lub urz?dzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja portfela, wprowad? kod PIN i kliknij zak?adk? „Wy?lij”. Wpisz poprawny adres portfela, na który zamierzasz wys?a? kryptowaluty. Potwierd?, ?e portfel jest poprawny i kliknij zielony przycisk „Wy?lij”, aby sfinalizowa? transakcj?.

Czy s? jakie? zagro?enia zwi?zane z portfelami sprz?towymi Ledger Nano S i Nano X?

Nie ma czego? takiego jak niezerowe ryzyko ze wszystkim i dotyczy to portfeli Ledger. Pomimo solidnej konstrukcji i przechowywania w trybie offline mog? nadal by? podatne na uszkodzenia lub utrat?. Dlatego konieczne jest bezpieczne przechowywanie frazy odzyskiwania, poniewa? jest to jedyna rzecz, która mo?e pomóc w odzyskaniu krypto. Innym ryzykiem jest potencjalna strata zwi?zana z b??dami, takimi jak wprowadzenie niew?a?ciwego adresu portfela podczas przenoszenia krypto. Bior?c to pod uwag?, portfele Ledger Nano S i Ledger Nano X znajduj? si? obecnie na szczycie listy bezpiecznych opcji przechowywania kryptowalut. Na tej podstawie zdecydowanie powiniene? rozwa?y? zakup Ledger Nano S lub Ledger Nano X, aby zapewni? bezpiecze?stwo kryptowalut.

Plusy Ledger Nano S

Jedn? z g?ównych zalet portfela Ledger Nano S jest to, ?e oferuje bezpieczny sposób przechowywania kryptowalut, a portfel jest offline, bez po??czenia z Internetem. Dla porównania portfel oprogramowania mo?na ?atwo zhakowa?, zw?aszcza je?li urz?dzenie jest zainfekowane wirusem, z?o?liwym oprogramowaniem lub keyloggerem. Kolejn? zalet? Ledger Nano S jest to, ?e twoje klucze prywatne s? przechowywane w rzeczywistym urz?dzeniu. Dodatkowe funkcje bezpiecze?stwa obejmuj? fakt, ?e b?dziesz musia? wybra? PIN, który b?dziesz musia? wprowadzi? za ka?dym razem, gdy b?dziesz chcia? korzysta? z portfela. Oprócz numeru PIN otrzymasz równie? 24-wyrazow? fraz? odzyskiwania, która jest wy?wietlana na ekranie Ledger, wi?c tylko Ty masz dost?p do tych informacji. Ledger jest równie? chroniony przed uszkodzeniami fizycznymi, poniewa? zosta? zbudowany z bardzo trwa?ych materia?ów, w tym pokrywy wykonanej ze stali nierdzewnej.

Plusy Ledger Nano X

Ledger Nano X jest bezpieczny, a poniewa? jest to portfel sprz?towy lub zimny portfel, mo?esz bezpiecznie przechowywa? swoje krypto w trybie offline. Kolejn? zalet? jest to, ?e Ledger Nano X ma ??czno?? Bluetooth Low Energy (BLE), która zapewnia wygod? i elastyczno?? w u?yciu bez konieczno?ci u?ycia kabla. Co ciekawe, dla pe?nego spokoju firma Ledger opracowa?a unikalny system operacyjny o nazwie BOLOS. Ten system operacyjny integruje bezpieczny chip dla wszystkich portfeli Ledger, zapewniaj?c mu wi?ksze bezpiecze?stwo. Po otrzymaniu urz?dzenia Ledger Nano X konieczne b?dzie utworzenie kodu PIN. Otrzymasz równie? 24-wyrazow? fraz? odzyskiwania. Pod wzgl?dem ochrony przed uszkodzeniami fizycznymi Ledger Nano X jest równie? wykonany przy u?yciu najwy?szej jako?ci materia?ów, które mog? ochroni? urz?dzenie przed uszkodzeniami fizycznymi.

Ostatnie s?owa

Je?li posiadasz kryptowaluty, wa?ne jest, aby przez ca?y czas by?y bezpieczne. Portfele Ledger, zarówno Ledger Nano X, jak i Ledger Nano S, oferuj? bezpieczn? opcj? i s? uwa?ane za najlepsze portfele sprz?towe na rynku. Kup portfel Ledger ju? dzi? i chro? i przechowuj swoje krypto z ca?kowitym spokojem.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne