Jak wydobywa? Monero

Avatar

Opublikowany

włączony

Spis tre?ci ukryj

1 Przegl?d Monero

2 Co to jest Monero?

3 Nagroda za wydobycie Monero

4 Jak wydobywa? kryptowalut? Monero?

4.1 Przechowywanie Monero w Portfelu

4.2 Wydobywanie solo lub do??czanie do puli wydobywczej

4.3 Sprz?t do wydobywania Monero

4.4 Oprogramowanie do wydobywania Monero

4.5 Rozpocznij wydobywanie

5. Wniosek

Przegl?d Monero

Po wynalezieniu Bitcoina waluty cyfrowe zyska?y nowe uznanie w bran?y finansowej i na ca?ym ?wiecie. Obecnie na rynku istnieje ponad 2000 kryptowalut. Niektóre z tych walut cyfrowych s? znane z tego, ?e dodaj? dodatkow? warstw? prywatno?ci i anonimowo?ci do danych uwierzytelniaj?cych i transakcji u?ytkownika. Jedn? z nich, która zyska?a na znaczeniu na rynku kryptowalut, jest kryptowaluta Monero.

Znany ze swoich funkcji zapewniaj?cych prywatno??, Monero jest obecnie 13. kryptowalut? na rynku. Z kapitalizacj? rynkow? przekraczaj?c? 900 milionów dolarów, ta moneta przesz?a d?ug? drog? od czasu jej premiery w 2014 roku. Co wi?cej, w ci?gu ponad roku jej wyk?adniczy wykres cen przyniós? zwrot w wysoko?ci prawie 5000%.

Maj?c to wszystko na uwadze, pierwsze pytanie, które pojawia si? w Twojej g?owie, to jak kopa? kryptowalut? Monero? Ale zanim do tego dojdziemy, przyjrzyjmy si?, co jest tak wyj?tkowego w Monero.

Co to jest Monero?

Bitcoin, ojciec chrzestny wszystkich kryptowalut, dzia?a na zdecentralizowanej platformie. Jednak ka?da transakcja dokonana w sieci Bitcoin jest publiczna i mo?e by? przegl?dana przez ka?dego. Prywatno?? jest ograniczona, poniewa? ca?? histori? transakcji u?ytkownika mo?na wy?wietli?, korzystaj?c z adresu publicznego portfela. W celu rozwi?zania problemów zwi?zanych z prywatno?ci? i anonimowo?ci? u?ytkowników opracowano kryptowalut? Monero.

Oznaczana literami XMR, Monero jest kryptowalut? skoncentrowan? na prywatno?ci, zbudowan? w oparciu o technologi? blockchain. Protokó? sieci Monero pozwala na pozostawienie anonimowych danych transakcyjnych, a tak?e adresu nadawcy i odbiorcy.

Podobnie jak Bitcoin, protokó? Monero dzia?a na zasadzie dowodu pracy. W zwi?zku z tym monety XMR mog? by? produkowane w procesie wydobycia. Wzrost jego popularno?ci i ceny zwróci? uwag? na wydobycie krypto XMR.

Nagroda za wydobycie Monero

Wydobywanie Monero zapewnia, ?e ka?da transakcja w zdecentralizowanej sieci jest weryfikowana, a jednocze?nie wydawane s? nowe monety XMR. Aby zach?ci? górników i utrzyma? uczciwo?? sieci, górnikom przyznawana jest nagroda blokowa sk?adaj?ca si? z monet XMR.

Poda? XMR jest ograniczona do 18,4 miliona. Obecnie prawie co 2 minuty wypuszczany jest nowy blok. Nagroda za wydobycie sk?ada si? obecnie z 2,12 monet XMR na blok.

Jak wydobywa? kryptowalut? Monero?

Teraz, gdy rozumiemy znaczenie tej kryptowaluty, przyjrzyjmy si? dalej, jak wydobywa? kryptowalut? Monero.

Przechowywanie Monero w portfelu

Przede wszystkim potrzebujesz portfela, w którym mo?esz bezpiecznie przechowywa? swoje monety XMR. Adres portfela wraz z kluczem publicznym i prywatnym b?dzie u?ywany do wysy?ania lub odbierania XMR.

Opcje portfela sprz?towego i papierowego s? zazwyczaj bezpieczniejsze do przechowywania kryptowalut. Jednak dla lepszej dost?pno?ci mo?esz równie? rozwa?y? u?ycie portfela oprogramowania, takiego jak MyMonero. Musisz utworzy? konto, aby wygenerowa? klucz prywatny i publiczny.

Po utworzeniu portfela Monero mo?esz przechowywa? krypto, które otrzymasz podczas kopania.

Uwaga – Zawsze przechowuj swój klucz prywatny/klucz logowania w bezpieczny sposób. W przypadku, gdy przegrasz lub kto? go ukradnie, Twoje monety XMR przepadn?.

Wydobywanie solo lub do??czanie do puli wydobywczej

Zanim rozpoczniesz proces wydobywania Monero, musisz zdecydowa?, czy chcesz do??czy? do kopalni, czy pozwoli? sobie na samodzielne wydobywanie.

Pula wydobywcza reprezentuje grup? górników, którzy ??cz? swój sprz?t w celu zwi?kszenia prawdopodobie?stwa otrzymania nagrody blokowej. Po??czona moc sprz?tu daje pul? wydobywcz? wi?ksz? szans? na zdobycie monet XMR. Nagroda jest dzielona zgodnie z zasobami wniesionymi przez ka?dego górnika. Chocia? nagrody s? mniejsze, poniewa? s? dzielone mi?dzy grup?, ale spójne. Wi?kszo?? basenów wydobywczych pobiera op?at? za basen, która waha si? od 0 do 2%.

Alternatywnie, je?li nie chcesz dzieli? si? nagrodami, mo?esz wybra? drog? samodzielnego wydobycia. Jednak z biegiem lat wydobycie Monero sta?o si? trudne. Tak wi?c, aby uzyska? znaczne zyski, b?dziesz musia? zainwestowa? znaczn? kwot? w inwestycje w sprz?t do kopania.

Sprz?t górniczy Monero

Jedn? z zalet kopania Monero, w porównaniu z innymi popularnymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, jest to, ?e nie potrzebujesz wymy?lnego i kosztownego sprz?tu, takiego jak ASIC, uk?ad scalony specyficzny dla aplikacji.

U?ywaj?c sprz?tu z procesorem, mo?esz rozpocz?? wydobywanie Monero z czterech ?cian swojego domu. Niektóre z dost?pnych procesorów do wydobywania Monero obejmuj? AMD Ryzen Threadripper 1950X i Xeon L5640.

Jednak do bardziej op?acalnego wydobycia potrzebujesz zaawansowanego sprz?tu sprz?towego, takiego jak jednostka przetwarzania grafiki (GPU). Zwykle procesor graficzny wymaga wi?kszych inwestycji w porównaniu z procesorem, ale jednocze?nie zapewnia wy?sze wspó?czynniki haszowania. To dodatkowo zwi?ksza prawdopodobie?stwo zdobycia nagród blokowych. Obecny sprz?t GPU dost?pny dla Monero obejmuje AMD R9 280x.

Oprogramowanie do wydobywania Monero

Po skonfigurowaniu sprz?tu CPU lub GPU nast?pnym krokiem jest pobranie i zainstalowanie oprogramowania, które po??czy Ci? z sieci? Monero.

W zale?no?ci od systemu operacyjnego b?dziesz musia? zainstalowa? oprogramowanie, które jest kompatybilne ze sprz?tem do kopania. MinerGate i XMR Stak to tylko niektóre z popularnych opcji oprogramowania dost?pnych na rynku. W zale?no?ci od systemu operacyjnego mo?esz pobra? oprogramowanie i dalej uruchamia? je na swoim komputerze.

Po zako?czeniu konfiguracji nawi?? po??czenie testowe. Sprawd? równie?, czy wszystkie ustawienia na Twoim komputerze s? uporz?dkowane, aby nie utrudnia? procesu wyszukiwania.

Rozpocznij wydobycie

Otó? to. Mo?esz teraz cieszy? si? sta?ymi nagrodami za zdobywanie kryptowaluty Monero poprzez kopanie. Ponadto, aby zyska? nieco wi?cej perspektywy na to, jak op?acalna jest Twoja dzia?alno?? wydobywcza, mo?esz u?y? kalkulatora wydobywczego dla Monero.

Wniosek

W tym przewodniku starali?my si? omówi? wszystkie podstawy tego krypto zapewniaj?cego prywatno??, czym si? ono ró?ni, a tak?e jak wydobywa? krypto Monero.

Oprócz znaczenia na rynku kryptowalut, moneta oferuje kluczowe cechy prywatno?ci i anonimowo?ci, co czyni j? bardziej korzystn?. Ze wzgl?du na swoj? popularno?? operacje wydobywcze dla Monero szybko si? rozpocz??y. Jednak rentowno?? wydobycia Monero zale?y równie? od ró?nych innych czynników, takich jak koszty energii elektrycznej, zu?ycie energii, szybko?? mieszania itp. Przed planowaniem inwestycji w proces wydobycia nale?y przeprowadzi? dok?adne badania. Du?o szcz??cia!

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne