Jak wydobywa? Litecoina

Avatar

Opublikowany

włączony

Kopanie kryptowaluty mo?e by? ?wietnym sposobem na umieszczenie wi?kszej ilo?ci pieni?dzy w kieszeni, o ile wiesz, co robisz. Ci, którzy dopiero zaczynaj?, mog? uzna? to za bardzo myl?ce, ale proces jest prostszy, ni? wielu ludzi mog?oby si? spodziewa?.

Nasz ostateczny przewodnik po wydobywaniu kryptowaluty Litecoin zawiera wszystko, co musisz wiedzie?.

Spis tre?ci ukryj

1 Litecoin – krótkie wprowadzenie

2 Jak wydobywane s? kryptowaluty Litecoin?

3 Pierwsze kroki z wydobyciem Litecoin

4 rzeczy do rozwa?enia podczas wydobywania Litecoin

5 puli Litecoin Mining – jak one dzia?aj??

5.1 System p?atno?ci za akcj?

5.2 Uk?ad proporcjonalny

6 Sprawdzanie op?acalno?ci kopania Litecoin

Litecoin – krótkie wprowadzenie

Litecoin zosta? po raz pierwszy wydany w 2011 roku przez pracownika Google, Charliego Lee i sta? si? jedn? z najpopularniejszych kryptowalut do wydobycia.

Od tego czasu sta? si? jedn? z najwi?kszych kryptowalut pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej, a Litecoin ma pewne kluczowe ró?nice w porównaniu z liderem rynku, Bitcoinem, cz?sto uwa?anym za jego brata. Litecoin jest szybszy w u?yciu ni? Bitcoin, poniewa? transakcje przy u?yciu tej kryptowaluty zazwyczaj trwaj? oko?o 2,5 minuty, w porównaniu do oko?o 10 minut w przypadku Bitcoina. Ponadto Litecoin przyj?? bardziej powszechny algorytm skrótu szyfruj?cego w porównaniu do SHA-256 Bitcoina.

Jednak s? te? podobie?stwa. Litecoin jest zarówno peer-to-peer, jak i zdecentralizowany, podobnie jak Bitcoin, chocia? u?ywa innego algorytmu haszuj?cego. Litecoin, równie? w taki sam sposób jak Bitcoin, wykorzystuje rozproszon? ksi?g?, znan? jako blockchain.

Jak wydobywane s? kryptowaluty Litecoin?

Kiedy kryptowaluty zacz??y zyskiwa? na popularno?ci, mo?na je by?o wydobywa? za pomoc? komputera, w wyniku czego wiele osób bardzo szybko si? wzbogaci?o. Proces jest jednak nieco bardziej skomplikowany, gdy zaanga?owany jest Litecoin, ze wzgl?du na fakt, ?e potrzebny jest specjalistyczny sprz?t do kopania. Ludzie nadal mog? czerpa? zyski z wydobywania Litecoina, ale mo?e to by? dla nich trudniejsze ni? kilka lat temu, kiedy zainteresowanie t? kryptowalut? by?o mniejsze.

Obecnie istniej? trzy g?ówne sposoby wydobywania Litecoina, a pierwszym z nich jest samodzielne kopanie. Koparki ASIC (specyficzne dla aplikacji uk?ady scalone) mog? by? dobrym sposobem na kopanie Litecoina, poniewa? s? one znacznie bardziej wydajne ni? komputery, których ludzie u?ywali pierwotnie do kopania kryptowalut.

Drug? opcj? do kopania Litecoin jest do??czenie do puli wydobywczej, która pozwala zainteresowanym kopaniem kryptowalut po??czy? si?y w grupie lub „puli”, aby wyprodukowa? wi?cej LTC.

Korzystanie z us?ugi kopania w chmurze jest trzecim sposobem na wydobywanie Litecoina, a dzia?a to przy u?yciu firmy, która pozwala na tymczasowe dzier?awienie sprz?tu do kopania Litecoin.

Pierwsze kroki z wydobyciem Litecoin

Pierwsz? rzecz?, któr? musz? zrobi? ludzie, którzy chc? kopa? Litecoin, jest za?o?enie portfela Litecoin. Robi dok?adnie to, co mówi na puszce; zapewnia bezpieczne miejsce do przechowywania Litecoina. Dost?pne s? ró?ne portfele Litecoin, wi?c mo?esz je sprawdzi? online i zdecydowa?, który jest dla Ciebie odpowiedni.

Decyzja o sprz?cie, którego u?yjesz do wydobycia Litecoina, jest nast?pna. By? mo?e b?dziesz móg? korzysta? ze sprz?tu komputerowego, który ju? posiadasz, ale najprawdopodobniej b?dziesz musia? zainwestowa?. Ka?dy sprz?t do kopania kryptowalut, który kupisz w celu wydobycia Litecoina, prawdopodobnie b?dzie zawiera? ca?e oprogramowanie, którego b?dziesz potrzebowa?, wi?c zainstalowanie tego jest nast?pn? rzecz? do zrobienia na Twojej li?cie.

Wtedy jeste? ju? prawie gotowy do drogi – nie ma w tym zbyt wiele. Realistycznie rzecz bior?c, mo?esz by? gotowy do wydobycia Litecoina w ci?gu kilku minut. Pami?taj, ?e powiniene? mie? oko na wydobycie Litecoina, aby upewni? si?, ?e dzia?a tak p?ynnie, jak tego oczekujesz – i przynosi Ci pieni?dze.

Rzeczy do rozwa?enia podczas wydobywania Litecoin

Chocia? w dzisiejszych czasach nadal mo?na zarabia? jako górnik Litecoin, przed wej?ciem w t? kryptowalut? nale?y rozwa?y? kilka rzeczy.

Pierwszym z nich jest podj?cie decyzji, czy wybra? si? sam, czy do??czy? do kopalni. G?ówna zaleta kopania w pojedynk? jest oczywista – mo?esz zatrzyma? wszystkie dochody – ale baseny wydobywcze mog? by? bezpieczniejszym sposobem na rozpocz?cie pracy dla tych, którzy wci?? ucz? si? podstaw kopania kryptowalut. Ponadto znacznie taniej b?dzie do??czy? do puli wydobywczej.

Zu?ycie energii b?dzie kluczowym czynnikiem wp?ywaj?cym na to, ile pieni?dzy mo?esz zarobi? na wydobywaniu Litecoin. Z oczywistych powodów nie chcesz wydawa? wi?cej na energi? elektryczn? potrzebn? do kopania kryptowaluty, ni? zarabiasz na samej produkcji Litecoina. Z tego powodu warto upewni? si?, ?e masz najlepsz? mo?liw? ofert? za dostaw? energii elektrycznej. Wi?kszo?? ludzi stwierdzi, ?e zmiana dostawcy mo?e zaoszcz?dzi? im pieni?dze na rachunku, wi?c po?wi?? troch? czasu na zbadanie tego.

Pule Litecoin Mining – jak one dzia?aj??

System p?atno?ci za akcj?

Pule wydobywcze Litecoin dzia?aj? na kilka ró?nych sposobów – system proporcjonalny i system pay-per-share. System pay-per-share oznacza, ?e grupa otrzymuje sta?? liczb? Litecoinów, co zapewnia bardziej niezawodny strumie? dochodów dla osób wydobywaj?cych kryptowaluty.

System proporcjonalny

Z drugiej strony system proporcjonalny oznacza, ?e wydobyte Litecoiny s? dzielone mi?dzy wszystkich, którzy pracowali nad jego wydobyciem. Niektórzy uwa?aj? jednak, ?e ten system jest zbyt ?atwy do oszukania.

Pule wydobywcze zwi?kszaj? twoje szanse na trafienie w blok, który mo?esz odblokowa?, podczas gdy je?li grasz solo, mo?esz korzysta? ze swojego sprz?tu przez wiele godzin bez powodzenia. Op?aty za pul? mog? jednak zosta? uiszczone, co mo?e poch?on?? zyski, które normalnie móg?by? zachowa? podczas samodzielnego wydobywania. Sprawd? te op?aty przed do??czeniem do puli wydobywczej.

Sprawdzanie op?acalno?ci kopania Litecoin

Kiedy ju? zaczniesz wydobywa? Litecoin, musisz upewni? si?, ?e Twoja produkcja jest op?acalna – ?e zarabiasz wi?cej pieni?dzy na wydobyciu ni? wydajesz.

Aby to zrobi?, musisz by? w stanie pozna? dok?adny koszt energii elektrycznej. Mo?esz to zrobi?, sprawdzaj?c rachunek za energi? elektryczn? za cen? kW/h. Maj?c t? liczb?, mo?esz sprawdzi? raporty rentowno?ci, które s? bardzo regularnie aktualizowane w Internecie, aby zobaczy?, co robisz z wydobycia Litecoin.

Je?li zdecydowa?e? si? zainwestowa? w pot??ny sprz?t do kopania Litecoin i zacz??e? w puli, mo?e to by? czas, aby rozwa?y? zrobienie tego w pojedynk?. Ryzyko jest wi?ksze w przypadku wydobycia solo, ale oferowane nagrody s? znacznie wi?ksze, wi?c od Ciebie zale?y, czy chcesz podj?? ryzyko, czy nie. Ponownie, mo?esz u?y? kalkulatora zysków, aby sprawdzi?, czy wydobycie solo by?oby w?a?ciwym posuni?ciem.

Do tej pory powiniene? mie? wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zacz?? – szcz??liwego kopania Litecoin i oto Twój sukces!

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne