Jak wydobywa? bitcoiny

Avatar

Opublikowany

włączony

Innowacyjne rozwi?zania w Fintech rozwijaj? si? w szybkim tempie. W przeciwie?stwie do naszych tradycyjnych struktur bankowych z cegie? i zapraw, rozwi?zania te nie s? ograniczone ani geografi?, ani czasem. Tak, mówimy o ojcu chrzestnym kryptowalut, czyli Bitcoinie.

Wynik obrazu dla wydobywania bitcoin

Popularno?? Bitcoina ro?nie. Jest akceptowany jako sposób p?atno?ci w g?ównych sklepach detalicznych, takich jak Dell, Starbucks, a nawet Microsoft. Z roku na rok pozostaje jednym z najcz??ciej wyszukiwanych hase? w Google. Co wi?cej, technologia blockchain, która stoi za tym arcydzie?em, znalaz?a zastosowanie w prawie ka?dym sektorze.

Popularno?? Bitcoina ro?nie. Coraz wi?cej osób szuka ró?nych sposobów na zdobycie waluty. Jednak gdy jeden bitcoin jest wart wi?cej ni? kilka tysi?cy dolarów, nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? na du?? cz??? inwestycji w bitcoin. Ale protokó? Bitcoin jest taki, ?e pozwala na inwestowanie w niego alternatywnymi metodami.

Mówimy o wydobywaniu bitcoinów.

W tym obszernym przewodniku po wydobywaniu bitcoinów zamierzamy zbada?, czym jest wydobywanie bitcoinów, dlaczego jest potrzebne i jak wydobywa? bitcoiny.

Spis tre?ci ukryj

1 Co to jest wydobywanie bitcoinów?

1.1 Jak dzia?a wydobywanie bitcoinów?

2 nagrody za wydobywanie bitcoinów

3 Jak wydobywa? bitcoiny?

3.1 Krok 1: Utwórz portfel Bitcoin

3.2 Krok 2: Wybierz kart? graficzn? lub do??cz do puli wydobywczej

4 Wymagania dotycz?ce kopania bitcoinów

5 Do??cz do puli wydobywczej

6 Wydobycie w chmurze

6.1 Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie do kopania

6.2 Krok 4: Rozpocznij wydobywanie bitcoinów

7 Uwagi ko?cowe

Co to jest wydobywanie bitcoinów?

Przed pojawieniem si? Bitcoina podj?to wiele prób walut cyfrowych. Jednak stan?li przed fundamentaln? kwesti? podwójnego wydatkowania. Wszystko, co cyfrowe, mo?na ?atwo powieli?. W przypadku walut cyfrowych ten sam token mo?na utworzy? dwukrotnie i ponownie u?y?.

A? do Bitcoina!

Jak dzia?a wydobywanie bitcoinów?

Podstawowy protokó? Bitcoina jest zdecentralizowany. Nie ma centralnego organu, takiego jak bank, który przetwarza i weryfikuje transakcje. Wtedy mo?esz si? zastanawia?, w jaki sposób sie? weryfikuje transakcje i zapewnia, ?e ten sam Bitcoin nie jest ponownie u?ywany?

W ka?dej sekundzie w sieci Bitcoin dokonywanych jest wiele transakcji. Górnicy odbieraj? te transakcje i rozpoczynaj? proces weryfikacji ka?dej z nich. Odbywa si? to za pomoc? procesu znanego jako „Dowód pracy”, w którym górnicy rozwi?zuj? matematyczne problemy obliczeniowe. Oznacza to, ?e aby rozwi?za? problem obliczeniowy sieci Bitcoin, górnicy musz? weryfikowa? transakcje. Jeden szcz??liwy górnik, który jako pierwszy rozwi?zuje ten problem, otrzymuje blok nagrody w postaci bitcoinów. Jak wspomniano wcze?niej, ca?y proces rozwi?zywania zagadki i otrzymywania bitcoinów jako nagrody jest znany jako dowód pracy.

Wydobywanie bitcoinów zapewnia, ?e zdecentralizowana sie? pozostaje uczciwa, a nast?pnie górnicy s? zach?cani do pomy?lnego przeprowadzenia tego procesu.

Sie? Bitcoin przetwarza oko?o 7 do 10 transakcji na sekund?. Górnicy wybieraj? te transakcje i rozpoczynaj? proces rozwi?zywania problemu. Co 10 minut jeden górnik otrzymuje blok zawieraj?cy Bitcoiny.

Nawet jak si? wydaje, wydobywanie bitcoinów nie wymaga sprz?tu do kopania, aby kopa? g??boko w poszukiwaniu bitcoinów. Zamiast tego jest wykonywany przez sprz?t sprz?towy, taki jak procesory i karty graficzne. Górnicy to ludzie stoj?cy za sprz?tem, który weryfikuje transakcje i próbuje rozwi?za? problemy matematyczne za pomoc? mocy obliczeniowej.

Nagrody za wydobywanie bitcoinów

Wydobywanie bitcoinów zyska?o niezwyk?? popularno?? w ci?gu ostatniej dekady. Du?e korporacje zbudowa?y ogromne farmy wydobywcze, aby specjalnie prowadzi? dzia?alno?? wydobywcz? dla Bitcoin. Co wi?cej, na rynku dost?pne s? równie? specjalistyczne urz?dzenia górnicze o ogromnej mocy obliczeniowej.

Dlaczego wydobywanie bitcoinów sta?o si? tak po??dane?

Có?, przede wszystkim dlatego, ?e poda? Bitcoina jest ograniczona do 21 milionów. Po czym nigdy nie mo?na wyprodukowa? nowych bitcoinów. To sprawia, ?e Bitcoin jest jeszcze bardziej warto?ciowy. Wydobywanie bitcoinów to sposób na jednorazow? wygran? ogromnych nagród za kryptowalut?.

Zrozumieli?my, ?e gdy górnik rozwi??e problem obliczeniowy, przyznawana jest nagroda w postaci bloku Bitcoin. Ten blok nagród zmienia? si? z biegiem czasu. W 2008 roku, kiedy wynaleziono Bitcoin, blok zawiera? 50 Bitcoinów. Sie? Bitcoin jest taka, ?e ta nagroda zmniejsza si? o po?ow? co 4 lata lub 210 000 bloków. Oznacza to, ?e w 2012 r. nagroda za blok zosta?a zmniejszona do 25 Bitcoinów. W 2016 r. nagroda ta zosta?a dodatkowo zmniejszona o po?ow? do 12,5 Bitcoinów. Teraz, w 2020 roku, halving Bitcoina przyniesie nagrod? w wysoko?ci 6,25 Bitcoina za blok.

Ostatni blok bitcoinów, który wyznaczy 21 milionów bitcoinów, nast?pi w roku 2140.

Jak wydobywa? bitcoiny?

Teraz, gdy zrozumieli?my, co sprawia, ?e wydobywanie bitcoinów jest korzystn? opcj? w?ród inwestorów, przyjrzyjmy si? dalej, jak wydobywa? bitcoiny i jakie s? opcje dost?pne na rynku.

Zasadniczo doj?cie do prawid?owego rozwi?zania problemu obliczeniowego przypomina zgadywanie. Im wi?ksza konkurencja, tym mniejsze szanse na wygranie bloku Bitcoin. Co wi?cej, im wi?ksza jest twoja moc obliczeniowa, tym wi?ksze s? szanse na wygranie nagrody.

Z biegiem lat wydobycie bitcoinów sta?o si? coraz bardziej konkurencyjne. Chocia? mo?na pozwoli? sobie na wydobywanie bitcoinów, instaluj?c sprz?t w czterech ?cianach domu, nie jest to op?acalne. Dlatego inwestorzy wol? teraz albo do??czy? do puli wydobywczej, w której zasoby (sprz?t i oprogramowanie) oraz nagrody s? dzielone mi?dzy grup?. Alternatywnie pojawi?y si? równie? metody kopania w chmurze, w których zasadniczo inwestujesz w du?? firm? wydobywcz? z wynajmem sprz?tu.

Wynik obrazu dla wydobywania bitcoin

Niezale?nie od tego, któr? tras? zasadniczo zdecydujesz si? pój??, podstawowe kroki w wydobywaniu bitcoinów pozostaj? takie same.

Krok 1: Utwórz portfel Bitcoin

Pierwszym krokiem jest zdobycie cyfrowego portfela, w którym mo?esz bezpiecznie przechowywa? swoje Bitcoiny. Portfel Bitcoin umo?liwia wysy?anie i odbieranie Bitcoinów do i z adresu portfela.

Portfelowi towarzyszy klucz publiczny i prywatny, który umo?liwia dost?p do przechowywanych w nim Bitcoinów. Twój klucz publiczny to ci?g liter i cyfr reprezentuj?cych adres Twojego portfela Bitcoin. Podobnie jak w przypadku numeru konta bankowego, rozdajesz swój klucz publiczny za ka?dym razem, gdy chcesz otrzyma? Bitcoiny. Klucz prywatny to zasadniczo twoje Bitcoiny. Zgubisz swój klucz prywatny lub je?li dostanie si? w r?ce kogo? podejrzanego, to ju? prawie nie ma.

Obecnie na rynku dost?pnych jest wiele opcji portfela do przechowywania bitcoinów. Portfele sprz?towe, takie jak Trezor lub Ledger, umo?liwiaj? bezpieczne przechowywanie bitcoinów w trybie offline. Alternatywnie, je?li chcesz mie? ?atwy dost?p, mo?esz rozwa?y? przechowywanie bitcoinów w portfelu oprogramowania, takim jak Exodus .

Krok 2: Wybierz kart? graficzn? lub do??cz do puli wydobywczej

Wydobywanie bitcoinów na pocz?tku jego wynalezienia odbywa?o si? przy u?yciu domowych komputerów w sanktuarium w?asnego domu. Ale dzisiaj nie zdob?dziesz ?adnych bitcoinów za pomoc? tych metod i niskiej mocy obliczeniowej.

Aby mie? wi?ksz? moc obliczeniow?, popularne sta?y si? karty GPU (jednostka przetwarzania grafiki). Te karty graficzne, powszechnie u?ywane w grach wideo, zapewniaj? lepsz? funkcjonalno?? i wi?ksz? szybko?? wydobywania bitcoinów w porównaniu do procesorów (jednostek centralnych).

Obecnie wydobywanie bitcoinów odbywa si? za pomoc? specjalistycznego sprz?tu, znanego jako uk?ady scalone ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Te funkcjonalne chipy s? zbudowane specjalnie do wydobywania bitcoinów. Maj? ogromn? moc obliczeniow? i s? znacznie szybsze ni? zwyk?e procesory. Dodatkowo s? równie? drogim sprz?tem, w który mo?na zainwestowa?.

Ponadto musisz równie? wzi?? pod uwag? koszty energii elektrycznej. Wydajny zasilacz (PSU) skutecznie obni?y koszty energii elektrycznej.

Wymagania dotycz?ce kopania bitcoinów

Poni?ej wymieniono wspóln? list? niezb?dnego sprz?tu, który b?dzie potrzebny do wydobywania bitcoinów:

  • Karty graficzne GPU lub uk?ady ASIC mining
  • P?yta g?ówna
  • Sta?e zasilanie elektryczne
  • po??czenie internetowe
  • Sprz?t do monitorowania temperatury
  • Ch?odziwa lub klimatyzator, je?li wydobycie odbywa si? w czasie upa?ów.

Do??cz do puli wydobywczej

Konkurencja w kopaniu bitcoinów wzros?a po tym, jak uwag? przyku?y kryptowaluty. Wydobycie, nawet z najlepszym sprz?tem ASIC, nadal nie przyniesie wi?kszych zysków, poniewa? pojedyncza maszyna nie mo?e konkurowa? z du?ymi platformami wydobywczymi zbudowanymi z wielu uk?adów ASIC. St?d ewoluowa?a nowa metoda – Baseny górnicze z kombinacj? górników.

W puli wydobywczej poszczególni górnicy wnosz? swoj? moc obliczeniow? do grupy. Zgodnie z posiadan? moc? obliczeniow? górnik otrzymuje kolejne nagrody. Nagrody s? zazwyczaj niskie, ale spójne. Dlatego w dzisiejszych czasach, zamiast kupowa? i zak?ada? platform? wydobywcz?, ludzie wol? inwestowa? w kopalnie. Pami?taj, ?e górnicy musz? ui?ci? op?at? w wysoko?ci od 0% do 2% na rzecz operatora puli.

Du?y procent wydobywanych bitcoinów pochodzi z puli wydobywczych. W niektórych momentach historii Bitcoina prawie 80 do 90% mocy obliczeniowej pochodzi?o z puli wydobywczych. Niektóre ze s?ynnych opcji dost?pnych na rynku basenów wydobywczych to Slush Pool i Bit Miner.

Wydobycie w chmurze

Wynik obrazu dla wydobywania bitcoin

Mechanizm ten polega na wydobywaniu Bitcoina bez konieczno?ci wydawania pieni?dzy na sprz?t, znajdowania odpowiedniej lokalizacji czy zak?adania farmy wydobywczej.

Zasadniczo inwestujesz w wydobywanie bitcoinów, inwestuj?c cz??? swoich pieni?dzy w firm?. Korporacje te pozwalaj? Ci uczestniczy? w procesie wydobywania bitcoinów, otwieraj?c konto i p?ac?c pieni?dze z góry. Daje to lepszy dost?p do procesów kopania bitcoinów bez ograniczania lokalizacji geograficznych.

Ilo?? otrzymywanej „mocy haszuj?cej” zale?y od zainwestowanych pieni?dzy. Zyski lub Twój udzia? by?yby równoznaczne z przydzielon? moc? mieszania.

Jest to korzystna opcja dla tych, którzy chc? pozyska? Bitcoiny poprzez wydobycie bez konieczno?ci konfigurowania platform wydobywczych. Niektórzy popularni dostawcy us?ug cloud mining na rynkach to Hashflare i Genesis Mining.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie do kopania

Gdy ju? masz swój portfel, sprz?t i wybran? pul? wydobywcz?, nast?pnym krokiem jest zainstalowanie oprogramowania, które zasadniczo ??czy Ci? z sieci? Bitcoin. Ten program dzia?a na twoim komputerze.

Oprogramowanie nawi?zuje po??czenie z sieci?, dostarczaj?c w ten sposób prac? górnikom, zbieraj?c wyniki i sumuj?c informacje o ?a?cuchu bloków Bitcoin. Dodatkowo oprogramowanie dodatkowo umo?liwia monitorowanie dzia?a? górników, szybko?ci mieszania, mocy obliczeniowej, temperatury itp.

W zale?no?ci od systemu operacyjnego b?dziesz musia? pobra? i zainstalowa? klienta oprogramowania, który nawi??e udane po??czenie z sieci? Bitcoin. Po zako?czeniu pobierania jeste? w zasadzie w?z?em w?ród tysi?cy w?z?ów w ekosystemie Bitcoin.

Jednym z dost?pnych na rynku klientów oprogramowania Bitcoin jest Easy Miner . Jest prosty w konfiguracji i kompatybilny z systemami Windows i Linux.

Na koniec musisz przetestowa? swoje po??czenie i przepustowo??, ustanawiaj?c dodatkowo prywatne po??czenie.

Krok 4: Rozpocznij wydobywanie bitcoinów

Maj?c wszystkie systemy na swoim miejscu, mo?esz skutecznie rozpocz?? wydobywanie w?asnych bitcoinów. Je?li do??czy?e? do puli wydobywczej, podaj swoje informacje o adresie portfela i mo?esz zacz?? zdobywa? sta?e nagrody w postaci bitcoinów.

Uwagi ko?cowe

W tym przewodniku na temat wydobywania bitcoinów omówili?my podstawy wydobywania bitcoinów, jego rol? w sieci, sposób wydobywania bitcoinów i obecnie dost?pne opcje.

Oprócz perspektywy górnika, aby zdoby? bitcoiny w tym procesie, wydobywanie bitcoinów zapewnia równie?, ?e sie? pozostaje uczciwa. Im wi?cej górników, tym wi?ksze bezpiecze?stwo sieci Bitcoin.

Z dnia na dzie? ro?nie powszechne przyj?cie Bitcoina jako waluty. Z biegiem czasu zyska? na warto?ci; pod wzgl?dem ceny, jak równie? w protokole podstawowym. Co wi?cej, ograniczona poda? Bitcoina czyni go jeszcze bardziej warto?ciowym w przysz?o?ci. Zwyk?emu cz?owiekowi trudno jest zainwestowa? w Bitcoina ze wzgl?du na jego wysok? cen?, a tak?e jego zmienno??. Wydobywanie bitcoinów zapewnia ?atw? i bezpieczn? opcj? inwestowania w t? kryptowalut?. Ponadto rosn?ce mo?liwo?ci wyboru dost?pne na rynku dodatkowo u?atwi?y inwestowanie w wydobywanie bitcoinów.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne