Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

System weryfikacji zerowej wiedzy ZKSwap przyjmuje architektur? rozproszon? i wykorzystuje najnowszy algorytm weryfikacji zerowej wiedzy PLONK do generowania dowodów. Globalna konfiguracja zaufania PLONK musi zosta? wygenerowana tylko raz, a obwód mo?na w znacznym stopniu ponownie wykorzysta? w okre?lonym zakresie, zmniejszaj?c stosy przy u?yciu dowodów z wiedz? zerow?.

<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Co to jest ZKSwap [ZKS]?

Serwer ZKSwap mo?e u?ywa? WebSocket do interakcji z u?ytkownikiem i monitorowania transakcji na blockchainie Ethereum. Wszystkie prawid?owe ??dania transakcji zostan? umieszczone w puli pami?ci ZKSwap i przetworzone przez Swap Engine.

Zespó? ZKSwap udost?pni? testnet w listopadzie 2020 r., natomiast mainnet na Ethereum zosta? uruchomiony 15 lutego 2021 r. Platforma handlu kryptowalutami zosta?a uruchomiona w lutym 2021 r. na zrzutu, daj?c 80 milionów dolarów ZKS.

ZKSwap to model DEX warstwy 2 modelowany przez AMM, który wykorzystuje technologi? ZK-Rollups — skalowalne rozwi?zanie poziomu 2 w sieci Ethereum, które jest oparte na dowodach o zerowej wiedzy. Bezpiecze?stwo, koszt, transakcje na sekund? (TPS) i prywatno?? to zalety ZK-Rollup w porównaniu z podobnymi alternatywami.

<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu ZKSwap [ZKS]

Krok 1. Utwórz konto

Wybór i za?o?enie rachunku handlowego na godnej zaufania i niezawodnej gie?dzie ZKSwap to pierwszy etap procesu zakupu ZKSwap. Wi?kszo?? gie?d b?dzie prosi? o podanie identyfikacji, zanim b?dziesz móg? legalnie kupi? ZKSwap. Z drugiej strony operacja jest w wi?kszo?ci prosta i nieskomplikowana. Wybieraj?c platform? handlow?, zalecamy wybór tylko regulowanych gie?d. W tym artykule omówimy 6 najlepszych dost?pnych opcji. Dost?pne s? inne mo?liwo?ci.

<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Mo?liwe jest rozpocz?cie handlu natychmiast po otwarciu i potwierdzeniu konta handlowego. Pierwszym krokiem w procesie zakupu ZKSwap jest wp?ata pieni?dzy na Twoje konto. Wi?kszo?? gie?d oferuje szereg przekazów pieni??nych, a dost?pne alternatywy mog? by? w du?ej mierze podyktowane regionem geograficznym. Portfele elektroniczne, takie jak Skrill, Neteller i PayPal, a tak?e karty kredytowe/debetowe i przelewy bankowe to popularne metody dokonywania wp?at i wyp?at.

Krok 3: Kup ZKSwap, lewarowany lub nie

Po zweryfikowaniu konta i dokonaniu wp?aty pieni??nej b?dziesz móg? kupowa? bitcoiny. W zale?no?ci od wybranego rynku kryptowalut, mo?esz kupi? oryginalne bitcoiny i otrzyma? klucz szyfrowania lub zamiast tego mo?esz kupi? kontrakty CFD ZKSwap.

Na niektórych platformach, takich jak eToro, mo?esz równie? kupowa? ZKSwap i wymienia? kontrakty ZKSwap na ró?nic? (CFD). Inwestuj?c ZKSwap CFD, a tak?e inne towary, w tym takie kontrakty futures ZKSwap, b?dziesz mie? dost?p do d?wigni handlowych do 125:1, je?li korzystasz ze strategii lewarowanych.


<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? ró?nych metod?

ZKSwap mo?na kupi? na wiele ró?nych sposobów. Gie?dy ZKSwap, firmy maklerskie i inne platformy transakcyjne codziennie testuj? nowe strategie, staraj?c si?, aby proces uzyskiwania ZKSwap by? wygodniejszy dla u?ytkowników. W?ród najbardziej prze?omowych funkcji by?a integracja kilku alternatyw p?atno?ci. Dla zainteresowanych kupnem ZKSwap tylko na gie?dzie eToro, poni?ej przedstawiamy najpopularniejsze dost?pne metody:

Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane zakupem ZKSwap na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jednymi z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków. Ten sposób p?atno?ci jest preferowany w porównaniu z innymi opcjami p?atno?ci, takimi jak bezpo?rednia wp?ata, poniewa? jest szybki – transakcje s? przetwarzane prawie szybko – jest mniej kosztowny i stosunkowo prosty w u?yciu.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? ZKSwap za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy. Nie ma op?at manipulacyjnych zwi?zanych z przedmiotami ZKSwap zakupionymi za po?rednictwem eToro. Wszystko, co musisz zrobi?, to ui?ci? op?aty manipulacyjne naliczone przez wystawc? karty kredytowej, aby zako?czy? transakcj?.


<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? PayPal?

Zakupy ZKSwap za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? ZKSwap na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. W ka?dy sposób, w jaki PayPal dzia?a, a w niektórych przypadkach pomagaj? one nawet PayPal w lokalizacjach, w których obs?ugiwane s? obie us?ugi. Kupuj?c ZKSwap na eToro za pomoc? eWalletów (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? ZKSwap [ZKS] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy wp?at zawiod?, do rozwi?zania sytuacji mo?na wykorzysta? opcj? przelewu bankowego, która jest dost?pna we wszystkich ponad 140 krajach uznanych przez eToro. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

Op?aty za zarz?dzanie transakcjami s? znacznie wy?sze i wymagana jest minimalna inwestycja w wysoko?ci 500 USD zamiast 200 USD wymaganych przez inne mechanizmy p?atno?ci. Ponadto op?aty za p?atno?ci online s? znacznie wy?sze. Je?li jest to pierwsza wp?ata ?rodków na eToro za pomoc? opcji bankowej, proces ten mo?e by? czasoch?onny i niewygodny.


<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>

Jak kupi? ZKSwap [ZKS], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Wed?ug naszej wiedzy eToro jest jedn? z nielicznych legalnych gie?d kryptowalut, które umo?liwiaj? klientom anonimowy zakup ZKSwap (bez weryfikacji to?samo?ci). Jest jednak pewien haczyk: jest dost?pny tylko dla u?ytkowników eToro w ograniczonej liczbie krajów. Ponadto ilo?? ZKSwap, któr? mo?esz kupi? na eToro bez konieczno?ci udowadniania swojej to?samo?ci, jest ograniczona do 2000 USD miesi?cznie, je?li nie przedstawisz identyfikacji.

Cz?sto zadawane pytania

Ile monet ZKSwap [ZKS] znajduje si? obecnie w obiegu?

ZKS to token ERC-20 uruchomiony przez projekt ZKSwap, z maksymaln? poda?? 1 000 000 000 tokenów.

Jakie zabezpieczenia stosuje ZKSwap [ZKS]?

ZKSwap wdra?a szereg inteligentnych kontraktów na blockchainie Ethereum, które s?u?? jako g?ówne ??cze mi?dzy Ethereum a serwerem wymiany ZKSwap. ?ledz? tokeny, aktualizuj? salda i dbaj? o bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena ZKSwap [ZKS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ZKS.

<<Kup ZKSwap (ZKS) teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne