Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Zilliqa to waluta ERC-20, która zosta?a stworzona w sieci Ethereum i jest skierowana do aplikacji wymagaj?cych du?ej przepustowo?ci. W celu skalowania sieci blockchain Zilliqa wykorzystuje swoj? opatentowan? technologi? „sharding”, a przepustowo?? transakcji ro?nie wprost proporcjonalnie do liczby w?z?ów w sieci.

<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Co to jest Zilliqa [ZIL]?

Protokó? ten jest nieod??cznie powi?zany z fragmentacj? sieci, algorytmem konsensusu i fragmentowaniem obliczeniowym w Zilliqa. Zilliqa znajdzie szerokie zastosowanie w ró?nych bran?ach, w tym w grach, rozrywkach, marketingu internetowym i p?atno?ciach strumieniowych.

<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Zilliqa [ZIL]

Krok 1. Utwórz konto

Jest to pierwszy krok w procesie zakupu Zilliqa, aby wybra? i otworzy? rachunek maklerski na gie?dzie, która jest zarówno renomowana, jak i niezawodna w swoich dzia?aniach. Zanim b?dziesz móg? legalnie kupi? Zilliqa, wi?kszo?? wymian b?dzie wymaga?a okazania dokumentu to?samo?ci. Wybieraj?c system transakcyjny, radzimy korzysta? wy??cznie z gie?d kontrolowanych przez rz?d.

<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Dokonywanie transakcji gotówkowych jest mo?liwe dzi?ki u?yciu e-portfeli, w tym Skrill, Neteller i PayPal, a tak?e metod kredytowych/debetowych i przelewów bankowych, z których wszystkie s? powszechnie akceptowane.

Krok 3: Kup Zilliqa, z wykorzystaniem d?wigni finansowej lub nie

Po zweryfikowaniu konta i dokonaniu wp?aty pieni??nej b?dziesz móg? kupi? Zilliqa. W zale?no?ci od wybranego rynku kryptowalut, mo?esz kupi? oryginaln? Zilliqa i otrzyma? klucz szyfrowania lub zamiast tego mo?esz kupi? Zilliqa CFD.


<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? ró?nych metod?

Zilliqa mo?na kupi? na wiele ró?nych sposobów. Rynki Zilliqa, brokerzy-dealerzy i inne systemy transakcyjne codziennie eksperymentuj? z nowymi taktykami, próbuj?c upro?ci? plany zakupu Zilliqa dla u?ytkowników. Dla osób, które s? zainteresowane wy??cznie zakupem Zilliqa na gie?dzie eToro.

Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem Zilliqa na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jednymi z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków. Ten sposób p?atno?ci jest preferowany w porównaniu z innymi opcjami p?atno?ci, takimi jak bezpo?rednia wp?ata, poniewa? jest szybki – transakcje s? przetwarzane prawie szybko – jest mniej kosztowny i stosunkowo prosty w u?yciu.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? Zilliqa za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? PayPal?

Zakupy Zilliqa za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? Zilliqa na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c Zilliqa na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? Zilliqa [ZIL] za pomoc? przelewu bankowego?

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>

Jak kupi? Zilliqa [ZIL], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Natywny token Zilliqa, ZIL, jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Huobi, Bitfinex i Bithumb – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Ile monet Zilliqa [ZIL] znajduje si? obecnie w obiegu?

Zilliqa ma sta?? maksymaln? poda? 21 miliardów tokenów. ZIL zosta? po raz pierwszy udost?pniony do sprzeda?y jako token ERC-20 w ramach wydarzenia generowania tokenów, które zako?czy?o si? w styczniu 2018 r. Tokeny zosta?y nast?pnie przeniesione do g?ównej sieci Zilliqa w ramach wymiany tokenów, która zako?czy?a si? w lutym 2020 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Zilliqa [ZIL]?

Ka?dy od?amek ?a?cucha bloków Zilliqa opiera si? na grupie w?z?ów w celu potwierdzenia podsekcji wszystkich transakcji, a gdy ka?dy od?amek osi?gnie konsensus, druga grupa w?z?ów potwierdza zbiorcze wyniki od?amków i dodaje nowy blok do ?a?cucha bloków.

<<Kup Zilliqa (ZIL) teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne