Jak kupi? yOUcash [YOUC] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

YOUC to natywny token u?ytkowy platformy, który jest standardowym tokenem ERC-20. YOUC to natywny token u?ytkowy platformy. S?u?y do szybkich, pozbawionych granic mikrotransakcji od marketerów do u?ytkowników YOUapp, a tak?e do zarz?dzania wszystkimi op?atami transakcyjnymi i kosztami zwi?zanymi z transakcjami.

<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Co to jest Twoja gotówka [YOUC]?

Cyfrowa waluta YOUcash s?u?y jako paliwo zarówno dla infrastruktury YOUengine, jak i aplikacji mobilnej YOUapp. Zgodnie z bia?? ksi?g? YOUengine, platforma jest scentralizowan? i stokenizowan? sieci? reklamow?, która ma na celu po??czenie ponad 200 milionów marketerów z konsumentami reklam na ca?ym ?wiecie, jednocze?nie umo?liwiaj?c u?ytkownikom otrzymywanie wynagrodzenia za ogl?danie reklam.

<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu gotówki [YOUC]

Krok 1. Utwórz konto

B?dziesz musia? kupi? jeden z krypto, w tym przypadku Bitcoin, zanim zaczniesz handlowa? (BTC). W szczególno?ci omówimy szczegó?owo dwie z najcz??ciej u?ywanych gie?d kryptowalut, Uphold.com i Coinbase, a tak?e sposób ich u?ywania.

<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Dokonywanie transakcji gotówkowych jest mo?liwe dzi?ki u?yciu e-portfeli, w tym Skrill, Neteller i PayPal, a tak?e metod kredytowych/debetowych i przelewów bankowych, z których wszystkie s? powszechnie akceptowane.

Krok 3: Kup Zelwin, z wykorzystaniem d?wigni finansowej lub nie

Po zako?czeniu procedury KYC. W tym momencie zostaniesz poproszony o podanie metody p?atno?ci. W tej sekcji masz mo?liwo?? podania rachunku kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Korzystanie z kart kredytowych lub debetowych b?dzie skutkowa?o wy?szymi op?atami, ale b?dziesz móg? natychmiast sfinalizowa? transakcj?.

<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Jak kupi? gotówk? [YOUC] za pomoc? ró?nych metod?

Istnieje mo?liwo?? zakupu na wiele ró?nych sposobów. Rynki Zeon, brokerzy-dealerzy i inne systemy transakcyjne codziennie eksperymentuj? z nowymi taktykami, próbuj?c upro?ci? plany zakupu YOUC dla u?ytkowników. Dla osób, które s? zainteresowane wy??cznie zakupem YOUC na gie?dzie eToro.

Jak kupi? gotówk? [YOUC] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem YOUC na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jednymi z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów YOUC za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? Zeon za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Jak kupi? gotówk? [YOUC] za pomoc? PayPal?

Zakupy za gotówk? w systemie PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? gotówk? [YOUC] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? Zeon na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c Zeon na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? gotówk? [YOUC] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>

Jak kupi? yOUcash [YOUC], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Natywny token Zilliqa, ZIL, jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Bitforex, LATOKEN i Tokpie – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Czy mo?na zap?aci? za YOUC gotówk? zamiast kart? kredytow??

Nie. W tej chwili nie b?dziesz móg? kupi? YOUC za gotówk?. Je?li chcesz tego unikn??, mo?esz kupi? bitcoiny na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie doko?czy? reszt? procesów, przenosz?c swoje bitcoiny do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jaka jest ogólna liczba tokenów YOUC, które s? teraz dost?pne do zakupu?

Tokeny yOUcash s? obecnie dost?pne do zakupu w ??cznej kwocie 11 miliardów YOUC.

<<Kup yOUcash [YOUC] teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne