Jak kupi? Wrapped BNB [WBNB] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

BNB w worku W Binance Intelligent Chain dost?pna jest opakowana forma BNB oparta na protokole BEP-20. W przeciwie?stwie do BNB Native Coin w ?a?cuchu BSC, to nie to samo.

<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Co to jest opakowany BNB [WBNB]?

Binance Coin, cz?sto znany jako BNB, to kryptowaluta u?ywana przez gie?d? Binance. Platforma Binance jest jedn? z najlepszych gie?d kryptowalut, z wolumenem obrotu przekraczaj?cym 1 miliard dolarów. Pocz?tkowe wersje Binance Coin zosta?y stworzone jako tokeny ERC-20 na blockchainie Ethereum i by?y wykorzystywane przez traderów, aby uzyska? dost?p do ni?szych op?at transakcyjnych na rynku.

<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu opakowanego BNB [WBNB]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem nabycia WBNB jest korzystanie z elektronicznego rynku. Poniewa? XDC jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest to obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu XDC, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup BNB, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Jak kupi? owini?te BNB [WBNB] przy u?yciu ró?nych metod?

Kryptowaluta WBNB zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje WBNB. W tym artykule przewodnika szczegó?owo omówimy procedury zakupu WBNB.

Jak kupi? opakowany BNB [WBNB] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem Wrapped BNB na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jednymi z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów ZB za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? Wrapped BNB za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Jak kupi? zapakowany BNB [WBNB] za pomoc? PayPal?

P?atne zakupy BNB za pomoc? PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? opakowane BNB [WBNB] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? Wrapped BNB na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c Wrapped BNB na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? owini?te BNB [WBNB] za pomoc? przelewu bankowego?

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Jak kupi? opakowany BNB [WBNB], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Natywny token BNB jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut — w tym PancakeSwap (V2), ApeSwap (BSC), OpenOcean, PancakeSwap i BakerySwap — gdzie mo?na go handlowa? walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jaki jest najlepszy sposób na wygenerowanie owini?tej monety BNB?

Mechanizm konsensusu dla Wrapped BNB polega na tym, ?e nie mo?na go wydobywa?. U?ywaj?c algorytmu None, b?dziesz móg? wybi? te monety.

Jak dzia?a moneta Wrapped BNB?

Token lub kryptowaluta wskazuje, ?e operacje BNB s? przeprowadzane na blockchainach innych kryptowalut, takich jak Ethereum Blockchain czy EOS Blockchain, a nie na jego w?asnym blockchainie. Oto kilka przyk?adów tokenów: Chainlink, OmiseGo i 0x.

<<Kup opakowane BNB [WBNB] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne