Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Whitecoin to projekt demokratyzacji s?siedztwa, który istnieje od ponad pi?ciu lat. Projekt zosta? oficjalnie uruchomiony w pierwszym kwartale 2014 roku.

<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Co to jest WhiteCoin [XWC]?

Ustalono, ?e ulepszony ?a?cuch publiczny Whitecoin obejmowa?by trzy podstawowe funkcje: zarz?dzanie aktywami mi?dzy ?a?cuchami, inteligentne kontrakty, rozproszone wymiany i najwa?niejsz? cech?: procedury zarz?dzania spo?eczno?ci?.

<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu WhiteCoin [XWC]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na nabycie XWC jest handel elektroniczny. Poniewa? XDC jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest to obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu XWC, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup XWC, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? ró?nych metod?

Kryptowaluta XWC zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, na której handluje si? XWC. W tym artykule przewodnim szczegó?owo omówimy procedury zakupu XWC.

Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem WhiteCoin na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków XWC. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów XWC za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? WhiteCoin za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? PayPal?

Zakupy WhiteCoin za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? WhiteCoin na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c WhiteCoin na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? WhiteCoin [XWC] za pomoc? przelewu bankowego?

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Jak kupi? WhiteCoin [XWC], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Natywny token XWC jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut — w tym ZB.COM, MEXC, XT.COM, LBank i BW.com — gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Czy mo?na kupi? XWC za gotówk??

Obecnie nie ma bezpo?redniej metody zakupu XWC za gotówk?. Niemniej jednak, mo?esz u?y? platform, takich jak gie?dy kryptowalut, aby najpierw kupi? bitcoin (BTC), a nast?pnie doko?czy? reszt? procesu, przenosz?c swój bitcoin na odpowiedni? gie?d? AltCoin.

Czy istniej? inne platformy, na których mo?na kupi? XWC lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej?

Tak, jest to równie? bardzo przyjazna dla u?ytkownika platforma do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. Jest to gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która umo?liwia szybki handel kryptowalutami i kupowanie ich za pomoc? karty kredytowej lub debetowej. Jego do?wiadczenie u?ytkownika jest stosunkowo proste w u?yciu, a sam proces zakupu równie? nie wymaga wyja?nie?.

<<Kup WhiteCoin [XWC] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne