Jak kupi? WAX [WAXP] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Zosta? opracowany w 2017 roku jako specjalnie zaprojektowany blockchain, aby transakcje e-commerce by?y szybsze, prostsze i bezpieczniejsze dla wszystkich zaanga?owanych stron.

<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Co to jest wosk [WAXP]?

Proces konsensusu WAX blockchain opiera si? na delegowanym proof-of-stake (DPoS), który jest form? proof-of-work. Jest w pe?ni kompatybilny z systemem operacyjnym EOS. WAX opracowa? zestaw narz?dzi opartych na blockchain, na których mo?na m.in. tworzy? zdecentralizowane rynki aplikacji (DApps) i monety niewymienialne.

<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu wosku [WAXP]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem pozyskania WAX jest handel elektroniczny. Poniewa? WAXP jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zyska? popularno??, nie jest obecnie kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu WAXP, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup DOBRZE, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Jak kupi? WAX [WAXP] przy u?yciu ró?nych metod?

Kryptowalutowy WAX zosta? opublikowany na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje WBNB. W tym poradniku szczegó?owo omówimy procedury zakupu WAX.

Jak kupi? WAX [WAXP] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem WAX na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków WAX. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów WAX za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? WAX za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Jak kupi? wosk [WAXP] za pomoc? PayPal?

Zakupy WAX za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? wosk [WAXP] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? WAX na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c WAX na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? wosk [WAXP] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Jak kupi? wosk [WAXP], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny WAX jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, Upbit i KuCoin – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jaka jest ca?kowita liczba monet WAX (WAXP) w obiegu?

Wed?ug stanu na luty 2021 r. ??czna liczba tokenów WAX (WAXP) w obiegu wynosi?a 1 513 825 734 tokenów, przy maksymalnej liczbie 3 770 303 327 tokenów.

Jak system WAX jest chroniony przed atakiem?

Jest ma?o prawdopodobne, aby znaczna mniejszo?? producentów naruszy?a konsensus DPoS systemu sieciowego WAX. W systemie ci?g?ego zatwierdzania posiadacze tokenów mog? g?osowa? na gildie WAX, które chc? wspiera?.


<<Kup WAX [WAXP] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne