Jak kupi? Wanchain [WAN] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Wanchain to platforma blockchain, która umo?liwia jednoczesne wykonywanie transakcji cross-chain oraz interoperacyjno?? wielu ?a?cuchów.

<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Co to jest Wanchain [WAN]?

Platforma jest ca?kowicie zdecentralizowana i ?adna strona trzecia nie jest potrzebna do obs?ugi lub potwierdzania transakcji w jej imieniu. System Wanchain nie jest uzale?niony od systemu innej firmy do uwierzytelniania transakcji, jak ma to miejsce w przypadku innych systemów cross-chain.

<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu sieci Wanchain [WAN]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem pozyskania sieci WAN jest korzystanie z elektronicznego rynku. Poniewa? Wanchain jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zyska? popularno??, nie jest obecnie kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu sieci WAN, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup sie? WAN, wykorzystan? lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Jak kupi? Wanchain [WAN] przy u?yciu ró?nych metod?

Kryptowalutowa sie? WAN zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje WAN. W tym artykule przewodnika szczegó?owo omówimy procedury zakupu sieci WAN.

Jak kupi? Wanchain [WAN] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem Wanchain na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków Wanchain. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów Wanchain za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? Wanchain za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Jak kupi? Wanchain [WAN] za pomoc? PayPal?

Zakupy Wanchain za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? Wanchain [WAN] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? Wanchain na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c Wanchain na eToro za pomoc? eWallet (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? Wanchain [WAN] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.


<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Jak kupi? Wanchain [WAN], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Natywny token Wanchain jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, KuCoin i ZT – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jaka jest ca?kowita liczba monet Wanchain (WAN) w obiegu?

Token WAN, który jest tokenem natywnym platformy, jest wykorzystywany w transakcjach p?atniczych i administracyjnych ?a?cuchach. Tokeny o warto?ci oko?o 120 000 ETH zosta?y sprzedane nawet podczas pocz?tkowej oferty monet (ICO), w sumie w trakcie oferty sprzedano 107 100 000 tokenów. Od marca 2021 r. maksymalna poda? sieci WAN wynosi 210 000 000, a w obiegu jest 169 028 581 sieci WAN.

Jakie jest bezpiecze?stwo sieci Wanchain?

WAN to klon ?a?cucha bloków Ethereum, który wykorzystuje algorytm proof-of-stake (PoS). Wszyscy uczestnicy ICO otrzymali monety Wainchain WAN, które s? zgodne z ERC-20. Kiedy sie? g?ówna zosta?a uruchomiona w 2018 r., jej moneta ERC-20 zosta?a przekonwertowana do pracy z natywnym protoko?em ?a?cucha Wanchain.

<<Kup Wanchain [WAN] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne