Avatar

Opublikowany

włączony

TrueUSD to stablecoin, który jest powi?zany z dolarem ameryka?skim w stosunku 1:1. W styczniu 2018 TrueUSD zosta? przedstawiony niewielkiej liczbie inwestorów. Od tego czasu kryptowaluta uros?a do oko?o 400 milionów dolarów w zabezpieczonych aktywach od pa?dziernika 2020 r.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Co to jest prawda w USD [TUSD]?

TrueUSD stara si? zachowa? równowag? mi?dzy stabilno?ci? i u?yteczno?ci? — które s? g?ównymi zastosowaniami ka?dego stablecoina — a bezpiecze?stwem, które ma form? okresowych za?wiadcze?.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu TrueUSD [TUSD]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem nabycia TUSD jest rynek elektroniczny. Poniewa? TUSD jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest to obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu TUSD, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup TUSD, z d?wigni? lub bez

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Jak kupi? TrueUSD [TUSD] za pomoc? ró?nych metod?

Kryptowaluta TUSD zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje TUSD. W tym artykule przewodnika szczegó?owo omówimy procedury zakupu TUSD.

Jak kupi? TrueUSD [TUSD] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem TUSD na eToro mog? to robi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków TUSD. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów TUSD za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? TUSD za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Jak kupi? TrueUSD [TUSD] za pomoc? PayPal?

Zakupy TUSD za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? TrueUSD [TUSD] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupowa? TUSD na stronie internetowej lub p?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c TUSD na eToro za pomoc? eWalletów (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? TrueUSD [TUSD] za pomoc? przelewu bankowego?

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Jak kupi? TrueUSD [TUSD], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut — w tym Binance, Mandala Exchange, OKEx, Huobi Global i Gate.io — gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jaki jest poziom bezpiecze?stwa sieci TrueUSD?

TrustToken d??y do zapewnienia jak najwi?kszej przejrzysto?ci dzi?ki wykorzystaniu narz?dzi, takich jak autentyczny audyt wsparcia i niezawodno?ci TUSD.

Jaka jest ca?kowita liczba monet TrueUSD (TUSD) w obiegu?

Wed?ug stanu na pa?dziernik 2020 r. ??czna kwota w obiegu wynios?a oko?o 381,9 mln TUSD. W uznaniu jego pozycji jako zwyk?ego stablecoina, ilo?? nie jest ograniczona i b?dzie stale rosn?? w odpowiedzi na popyt.

<<Kup teraz TrueUSD [TUSD]>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne