Avatar

Opublikowany

włączony

W algorytmicznym stablecoinie FEI token Tribe s?u?y jako token zarz?dzania. Celem Fei jest wprowadzenie nowej zdecentralizowanej alternatywy dla bran?y stablecoin.

<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Co to jest plemi? [PLEMI?]?

Ide? warto?ci kontrolowanej przez produkt wprowadza FEI (PCV). Plemi? DAO, które zarz?dza stablecoinem, sprzeda?o FEI po subsydiowanej stawce za Ethereum w momencie jego wprowadzenia, aby ustanowi? pul? eteru do wykorzystania jako jego skarbiec, który obecnie jest wyczerpany.

<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu plemienia [PLEMI?]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem zdobycia Tribe jest handel elektroniczny. Poniewa? Tribe jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu Tribe, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup Tribe, lewarowane lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Jak kupi? plemi? [PLEMI?] przy u?yciu ró?nych metod?

Plemi? kryptowalut zosta?o opublikowane na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje Tribe. W tym artykule poradnikowym szczegó?owo omówimy procedury zakupu Plemienia.

Jak kupi? plemi? [TRIBE] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem Tribe na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków Tribe. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów Tribe za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? Tribe za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Jak kupi? plemi? [TRIBE] za pomoc? PayPal?

Zakupy plemienia za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? plemi? [TRIBE] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? Tribe na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c Tribe na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? plemi? [PLEMI?] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Jak kupi? plemi? [TRIBE], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, Coinbase Exchange i KuCoin – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

W jaki sposób wydaje si?, ?e Tribe Network jest chroniona?

TRIBE i FEI s? tokenami ERC-20, które dzia?aj? na blockchainie Ethereum. Sie? jest zarz?dzana przez zdecentralizowan? organizacj? autonomiczn? (DAO), która obejmuje nast?puj?ce role: zarz?dcy, mincerz, palnik, administrator PCV i opiekun. Wszystkimi rz?dzi równie? lokalna spo?eczno??.

Jaka jest ca?kowita liczba monet Plemienia (PLEMI?) w obiegu?

TRIBE ma ca?kowit? poda? miliarda jednostek. TRIBE posiada obecnie w obiegu 415 milionów monet. Przez pierwsze pi?? lat 80% ?rodków trafi do DAO, 15% do zespo?u, a pozosta?e 5% trafi do inwestorów, którzy otrzymaj? liniow? blokad? czasow?.


<<Kup plemi? [PLEMI?] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne