Avatar

Opublikowany

włączony

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Ten projekt, który zosta? uruchomiony w grudniu 2018 roku, ma na celu zwi?kszenie pojemno?ci sieci Ethereum (ETH) poprzez wykorzystanie kryptowaluty TomoChain (TOMO). Jest to osi?gane g?ównie dzi?ki rozszerzeniu mo?liwo?ci transakcji na sekund? (TPS).

<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Co to jest TomoChain [TOMO]?

Sie? g?ówna TomoChain, która zosta?a wprowadzona w 2018 r., zawiera?a funkcje g?osowania typu „proof-of-stake”. Ze wzgl?du na migracj? do w?z?ów g?ównych TOMO sta?o si? kryptowalut? nadaj?c? si? do wybijania, a te w?z?y g?ówne s? zaanga?owane zarówno w tworzenie, jak i weryfikacj? danych blokowych.

<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu TomoChain [TOMO]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na nabycie TOMO jest handel elektroniczny. Poniewa? TOMO jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zyska? popularno??, nie jest to obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu TOMO, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup TOMO, z wykorzystaniem d?wigni finansowej lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? ró?nych metod?

Kryptowaluta TOMO zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, na której handluje si? TOMO. W tym poradniku szczegó?owo omówimy procedury zakupu TOMO.

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem TOMO na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków TOMO. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów TOMO za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? TOMO za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? PayPal?

Zakupy TOMO za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? TOMO na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c TOMO na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? TomoChain [TOMO] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Jak kupi? TomoChain [TOMO], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, FTX, KuCoin i Gate.io – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jakie jest bezpiecze?stwo sieci TomoChain?

Ze wzgl?du na wykorzystanie konsensusu g?osowania typu proof-of-stake, TomoChain ma potencja?, aby sta? si? skalowalnym publicznym ?a?cuchem bloków, na którym mo?na zrealizowa? dowolny inteligentny kontrakt Ethereum z natychmiastowymi potwierdzeniami transakcji.

Jaka jest ca?kowita liczba monet TomoChain (TOMO) w obiegu?

W lutym 2021 r. TomoChain (TOMO) mia? w obiegu 80 546 663 tokenów, bez informacji o maksymalnej dost?pnej poda?y tokena.


<<Kup TomoChain [TOMO] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne