Avatar

Opublikowany

włączony

Etykieta mo?e by? w pe?ni wyja?niona przez powi?zanie jej z Fedem. Podobnie jak Fed, blockchain Betller obserwuje poziomy cen i rozlicza poda? pieni?dza poprzez administrowanie operacjami otwartego rynku, co w naszym przypadku polega na tworzeniu tokenów Betller. Podobnie jak w przypadku Fed, te operacje s? przewidywane przez teori? ilo?ciow? pieni?dza, aby generowa? d?ugoterminowe poziomy cen na po??danym poziomie.

Je?li mówimy o ankietach w witrynach, które s? porzucane ze wzgl?du na ich warto?? i s? przez jaki? czas kwestionowane przez rynek cyfrowy. Ludzie mog? teraz handlowa?, aby przechowywa? je przez d?ugi czas za po?rednictwem kryptowalut wspieranych przez Betller.

<<Kup Betllera >>

O Betllerze

Betller ??czy opcje binarne Bitcoin i zak?ady P2P. U?ytkownicy mog? obstawia? cen? BTC/USD w bezpieczny i przejrzysty sposób. Od sierpnia 2021 r. Betller jest w pe?ni operacyjny i wspierany przez w?asn? monet? BTLLR i opakowany token BSC-20 WBTLLR.

W serwisie Betller u?ytkownicy obstawiaj? zak?ady przeciwko sobie, a nie platformie, i nie ma miejsca na jakiekolwiek manipulacje lub oszustwa. Wygrane zale?? od tego, jak blisko ostatecznego wyniku jest postawiony zak?ad, a tak?e od ??cznej liczby zak?adów postawionych przeciwko niemu. Istniej? równie? codzienne konkursy z nagrodami oraz lukratywny program polece?. Minimalny depozyt to zaledwie 0,0001 BTC (oko?o 1 USD), w przeciwie?stwie do 100 USD na wi?kszo?ci platform opcji binarnych.

<<Kup Betllera >>

Co to jest Betller [BTLLR]?

BTLLR to nowa kryptowaluta typu Proof-of-Stake przeznaczona zarówno dla aktywnych u?ytkowników Betllera, jak i inwestorów. Gracze b?d? mogli uzyska? rabaty na op?aty za platform? p?ac?c za pomoc? BTLLR, a tak?e uaktualnienie do kont PRO z wy?szymi limitami (wkrótce). Inwestorzy mog? uzyskiwa? pasywny dochód z obstawiania BTLLR lub w?asno?ci masternodów.

Cena wywo?awcza masternoda wynosi 0,35 BTC (1 000 000 BTLR), a roczny zwrot z inwestycji mo?e przekroczy? 100%. W przeciwie?stwie do tego, aby wzi?? udzia? w weryfikacji transakcji i zdoby? nagrody PoS, wystarczy postawi? tylko 100 BTLLR (0.00035 BTC).

Betller jest wspierany przez w?asn? kryptowalut? BTLLR. Moneta wykorzystuje algorytm konsensusu Proof-of-Stake – znacznie szybsz?, bardziej energooszcz?dn? alternatyw? dla Proof-of-Work, który jest wykorzystywany przez Bitcoin i Ethereum.

<<Kup Betllera >>

Kto jest za?o?ycielem Betller [BTLLR]?

Mózgiem stoj?cym za ide? Betllera jest ?wietny zespó? programistów i finansistów, który zako?czy? si? sukcesem algorytmicznego banku centralnego, który zapewnia warto?? pieni?dza akcjonariuszom Betllera.

Ponadto, aby utrzyma? swoj? reputacj? na rynku, Betller ma rozbudowane rozwi?zanie handlowe w ramach najnowszej technologii, w którym u?ytkownicy mog? teraz handlowa? kryptowalutami w celu wymiany ró?nych schematów.

<<Kup Betllera >>

Co sprawia, ?e Betller jest wyj?tkowy?

TLLR oferuje szybkie i prawie bezp?atne transakcje. Potwierdzenie p?atno?ci zajmuje ?rednio nie wi?cej ni? 2 minuty, a op?ata to zaledwie u?amek centa. To sprawia, ?e BTLLR jest atrakcyjn? alternatyw? zarówno dla BTC, jak i ETH z d?ugimi czasami potwierdzenia (odpowiednio do 60 minut i 15 minut) i wysokimi op?atami (ponad 15 USD).

<<Kup Betllera >>

Gdzie mo?na kupi? Betller [BTLLR]?

Cz??ciowo zdecentralizowana strategia polega na wybraniu ma?ej grupy przesy?aj?cych pliki danych przez prawo wyborcze od posiadaczy Betllera. Maj?c ten zestaw przesy?aj?cych pliki danych, system mo?e wybra? z nich median? kursu wymiany w sta?ych odst?pach czasu. Je?li jaki? z?y aktor jest konsekwentnie identyfikowany jako próbuj?cy zepsu? kana?, posiadacze monet, którzy maj? motywacj? do zachowania d?ugoterminowej warto?ci systemu, mog? go usun?? z systemu.

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? BTLLR, CREX24 jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

<<Kup Betllera >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?esz kupi? BTLLR za gotówk??

Nie. Betller jest obecnie powszechny w przypadku nabywania ?rodków fiat na dowolnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za fiducjarn? walut?, a nast?pnie przetransformowa? go na BTLLR.

Czy dopuszczalne jest przej?cie BTLLR w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z dost?pnych pasów do nabywania kryptowalut.

<<Kup Betllera >>

Oficjalna strona Betller – https://betller.io/

Betller Twitter - https://twitter.com/BetllerOfficial


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne