Avatar

Opublikowany

włączony

Wirtualne ?rodowisko oparte na blockchain, stworzone przez Pixowl w 2011 roku, które pozwala u?ytkownikom tworzy?, produkowa?, kupowa? i sprzedawa? tre?ci cyfrowe w sposób przypominaj?cy gr?, Sandbox dzia?a ju? trzeci rok.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Co to jest piaskownica [SAND]?

Podstawowym celem platformy Sandbox jest pomy?lne wprowadzenie technologii blockchain do g?ównego nurtu bran?y gier. G?ównym celem platformy jest u?atwienie kreatywnego modelu „graj, aby zarobi?”, który pozwala u?ytkownikowi dzia?a? jednocze?nie jako twórcy i gracze.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu piaskownicy [SAND]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem nabycia SAND jest handel elektroniczny. Poniewa? SAND jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zyska? popularno??, nie jest obecnie kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu SAND, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup SAND, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Jak kupi? piaskownic? [SAND] za pomoc? ró?nych metod?

Kryptowaluta SAND zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje SAND. W tym poradniku szczegó?owo omówimy procedury zakupu SAND.

Jak kupi? piaskownic? [SAND] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane zakupem SAND na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków SAND. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów SAND za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? SAND za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Jak kupi? piaskownic? [SAND] za pomoc? PayPal?

Zakupy SAND za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? piaskownic? [SAND] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? SAND na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c SAND na eToro za pomoc? eWalletów (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? piaskownic? [SAND] za pomoc? przelewu bankowego?

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Jak kupi? piaskownic? [SAND], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Vaative token jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut — w tym Binance, Mandala Exchange, OKEx, CoinTiger i Huobi Global — gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jakie jest zabezpieczenie The Sandbox [SAND]?

W celu ochrony wirtualnego ?wiata Sandbox, który zbudowany jest na bazie sieci Ethereum, stosowany jest zaplanowany i systematyczny sposób proof-of-stake (PoS). Kryptowaluta SAND jest tokenem w standardowej wersji ERC-20, co oznacza, ?e jej posiadacze mog? zaryzykowa? i czerpa? zyski zwi?zane z obstawianiem.

Jaka jest ??czna liczba waluty Sandbox [SAND] w obiegu?

Ca?kowita ilo?? tokenów SAND jest ograniczona do maksymalnie 3 000 000 000 tokenów. Od marca 2021 r. w aktywnej dystrybucji znajduje si? oko?o 680 266 194 tokenów SAND, co stanowi oko?o 23 procent ca?kowitej poda?y dost?pnych tokenów SAND.

<<Kup Sandbox [SAND] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne