Avatar

Opublikowany

włączony

Tellor to kryptowaluta opracowana przez zespó? z siedzib? w Stanach Zjednoczonych w celu rozwi?zania dylematu wyroczni na tym blockchainie Ethereum (ETH). W dziedzinie finansów cyfrowych (DeFi) Tellor wydaje si? by? opart? na Ethereum, rozproszon?, bezpieczn? wyroczni? do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps).

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Co to jest Tellor [TRB]?

Moneta TRB to waluta oparta na Ethereum, która s?u?y jako paliwo dla operacji systemu Tellor. TELLOR dzia?a, umo?liwiaj?c u?ytkownikom przesy?anie zapyta? do Oracle Network, przy czym TELLOR TOKENS s? wykorzystywane jako zach?ta dla producentów do wybrania konkretnego zapytania.

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Tellor [TRB]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na nabycie TRB jest rynek elektroniczny. Poniewa? TRB jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest obecnie kompatybilne ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu TRB, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup TRB, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Jak kupi? Tellora [TRB] za pomoc? ró?nych metod?

Kryptowaluta TRB zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje TRB. W tym artykule przewodnika szczegó?owo omówimy procedury zakupu TRB.

Jak kupi? Tellora [TRB] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem TRB na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków TRB. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów TRB za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? TRB za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.


<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Jak kupi? Tellora [TRB] za pomoc? PayPal?

Zakupy TRB za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? Tellora [TRB] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? TRB na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c TRB na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? Tellora [TRB] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Jak kupi? Tellora [TRB], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, OKEx, Huobi Global i KuCoin – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiat, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jakie jest bezpiecze?stwo Tellora [TRB]?

Aby zapewni? wysoki stopie? bezpiecze?stwa systemu poprzez fragmentacj?, Tellor wykorzystuje zdecentralizowan? sie? typu „proof-of-work”.

Jaka jest ??czna liczba walut Tellor [TRB] w obiegu?

Wed?ug stanu na luty 2021 r., ca?kowita liczba tokenów Tellor (TRB) w obiegu wynosi 1 703 442 tokenów, przy maksymalnej poda?y 1 707 842 tokenów.

<<Kup Tellor [TRB] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne