Avatar

Opublikowany

włączony

Jak kupi? Streamra [DATA] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Karta kredytowa?

Decentralizacja i kryptografia to zasady przewodnie projektu DATA o otwartym kodzie ?ród?owym. Platformy i us?ugi dla nowej bran?y danych s? umieszczone w rzeczywistej infrastrukturze danych P2P.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>  

Co to jest Streamr [DANE]?

Finansowanie spo?eczno?ciowe dla Streamra (DATA) rozpocz??o si? w 2017 roku i zako?czy?o w 2018 roku. Deweloperzy wymy?lili has?o „Unstoppable Data for Unstoppable Apps”, aby opisa? swój cel, jakim jest stworzenie zdecentralizowanego rynku danych i infrastruktury.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Streamera [DANE]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na pozyskanie DANYCH jest handel elektroniczny. Poniewa? DATA to stosunkowo nowa kryptowaluta, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest obecnie kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu DANYCH, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup DANE, korzystaj?c z d?wigni lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Jak kupi? Streamra [DANE] przy u?yciu ró?nych metod?

Dane o kryptowalutach zosta?y opublikowane na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje danymi. W tym artykule przewodnika szczegó?owo omówimy procedury zakupu DANYCH.

Jak kupi? Streamra [DANE] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem DANYCH na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków z DANYCH. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów DATA za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupowa? dane za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Jak kupi? Streamra [DANE] za pomoc? PayPal?

Zakupy DANYCH w systemie PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? Streamra [DANE] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupowa? DANE na stronie internetowej lub p?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c dane na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? Streamra [DANE] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Jak kupi? Streamer [DANE], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, KuCoin, Gate.io i Uniswap (V3) – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jakie jest bezpiecze?stwo Streamra [DANE]?

Transfery danych w systemie Streamr s? nadzorowane przez inteligentne kontrakty, które chroni? integralno?? systemu.

Jaka jest ??czna liczba walut Streamr [DATA] w obiegu?

Po zako?czeniu wyprzeda?y w 2017 r. utworzono z góry okre?lon? liczb? tokenów. Wed?ug stanu na lipiec 2021 r. dost?pnych jest oko?o 1 000 000 000 $ DANYCH.

<<Kup Streamra [DANE] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne