Jak i gdzie kupi? SHIBA INU (SHIB) ?atwy przewodnik zakupów krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O SHIBA INU

Mimo ?e Bitcoin osi?gn?? ogromne osi?gni?cia, wi?kszo?? naszego codziennego ?ycia nadal jest zarz?dzana przez scentralizowany system. Shiba Inu to jedyna moneta zarz?dzana wy??cznie przez publiczno?? i zosta?a wprowadzona w sierpniu 2020 roku przez tajemniczego u?ytkownika znanego tylko jako Ryoshi. Jego celem jest ustanowienie zdecentralizowanej normy.

Kryptowaluty, które nie zachowuj? swojej wrodzonej suwerenno?ci, opartej na Woofpaper monety, cierpi? z powodu niepewnej egzystencji. Sie? Shiba Inu, cz?sto nazywana Shib Army, ma na celu ustalenie, czy decentralizacja mo?e naprawd? dzia?a?, gdy moneta ma zerow? scentralizowan? struktur?, zerowe finansowanie i zerowy formalny nadzór.

Co to jest SHIBA INU?

Shiba Inu (SHIB) to kryptowaluta, która ma sta? si? opartym na Ethereum zamiennikiem blockchain s?ynnej monety memowej Dogecoin (DOGE). Z wyj?tkiem Bitcoina, który jest ograniczony, SHIB ma by? obfity, ka?dy z zapasem biliardów. Sie? Shiba Inu Coin promuje takie inicjatywy, jak inkubator sztuki NFT i tworzenie Shibaswap, zdecentralizowanego rynku handlowego.

<<KUP SHIBA INU>>

SHIB jest znana jako moneta Shiba Inu, a po jej powstaniu Ryoshi przekaza? po?ow? obiegu monety Vitalikowi Buterinowi, rosyjsko-kanadyjskiemu deweloperowi, który za?o?y? Ethereum. Pozosta?e po?owy s? przechowywane w Uniswap, zdecentralizowanym systemie bankowym, dla zapewnienia stabilno?ci. Buterin w maju zniszczy? 90% swoich monet SHIB, o warto?ci 6,7 miliarda dolarów, a pozosta?e 10% przeznaczono na program pomocy COVID-19 stworzony przez Sandeep Nailwal, za?o?yciela Polygon. Wed?ug twórców Shiba Inu monety Buterina nie by?y przeznaczone do palenia ani darowania. W rezultacie fundacja charytatywna musi wymy?li?, jak obchodzi? si? z prezentami bez powodowania nadmiernego zak?ócania cen Shiba Inu.

<<KUP SHIBA INU>>

Kim s? za?o?yciele SHIBA INU?

Ryoshi, pseudonim, wynalaz? Shiba Inu w sierpniu 2020 roku. Poza jego profilami na Twitterze i Medium niewiele wiadomo na temat osobowo?ci kontroluj?cej Shiba Inu. „Jestem nikim” – pisze Ryoshi na blogu Medium z maja 2021 r. Jestem nieistotny. Cho? gdyby mi si? uda?o, próby ujawnienia mojej „to?samo?ci” by?yby niewystarczaj?ce. Jestem tylko jakim? ma?ym cz?owieczkiem wal?cym w maszyn? i ka?dy mo?e mnie zast?pi?. "Nazywam si? Ryoshi."

<<KUP SHIBA INU>>

Jednak nie przeszkodzi?o to wielu osobom zastanawia? si? nad uwierzytelnianiem Ryoshiego. Osoba o nazwisku No Mulberry4575 ponownie zauwa?y?a na Reddicie, ?e Ryoshi przes?a? zdj?cie Buterina odpoczywaj?cego w Tokio z Karlem Floerschem, ekspertem od telekomunikacji. Koncentruje si? na tworzeniu technologii blockchain opartych na Ethereum. Je?li jest to dok?adne, a bior?c pod uwag? w?asno?? Buterina w 50% emisji SHIB, publiczno?? Reddit zak?ada, ?e personel Ethereum wspó?pracuje z Shiba Inu.

Shiba Inu w krótkim czasie zyska?a du?? popularno??. Jego witryna mo?e pochwali? si? dobrze prosperuj?c? grup? ponad 480 000 osób, z ponad 70 000 obserwuj?cych na Twitterze i ponad 3000 obserwuj?cych na ?rednim poziomie.

Co sprawia, ?e Shiba Inu jest wyj?tkowy?

Zabójca Dogecoin jest wyj?tkowy, z wyj?tkiem tego, ?e jest kontrolowany przez grup? Shiba Inu, którzy ufaj? zdecentralizowanej strukturze, która uwalnia scentralizowan? w?adz? od w?adzy. Mechanizm ten jest wspierany przez firmowy Woofpaper, który twierdzi, ?e „zbiorowa decentralizacja” pozwala im opracowa? co? znacznie wa?niejszego ni? móg?by scentralizowany personel.

Shiba Inu rozpocz?? si? jako próba zdecentralizowania tworzenia spo?ecze?stwa, zaczynaj?c od podstaw. Shiba stara si? ustali?, czy decentralizacja mo?e odnie?? sukces, je?li jej spo?eczno?? ca?kowicie si? kontroluje, bez pieni?dzy, bez scentralizowanego zespo?u i bez formalnego przywództwa.

<<KUP SHIBA INU>>

Jak i gdzie kupi? Shiba Inu?

Binance, Crypto.com, Atomic Wallet i KuCoin to tylko niektóre z gie?d, na których mo?na znale?? i kupi? Shiba Inu.

Na przyk?ad mo?esz ?atwo kupi? SHIB na Uniswap (za po?rednictwem Trust Wallet), wymieniaj?c Ether na SHIB., a my bierzemy KuCoin jako przyk?ad, aby wyja?ni? procedur?.

Rynek handlowy KuCoin jest najwygodniejsz? metod? zakupu monet Shiba Inu. Najpierw musisz kupi? co? o nazwie USDT, aby uzyska? dost?p do Shiba Inu (Tether). Rozumiem, ?e mo?e si? to wydawa? skomplikowan? procedur?, ale tak nie jest.

Oto jak zdoby? Shiba Inu po utworzeniu konta KuCoin.

1. Zaloguj si? do swojego portfela KuCoin.

2. dotknij opcji „Kup krypto” znajduj?cej si? na górze po lewej stronie, a nast?pnie wybierz „Karta kredytowa/debetowa”.

3. Wprowad? sum? USDT, któr? chcesz kupi? poni?ej „Chc? wyda?”.

4. Wybierz USDT z opcji poni?ej „Chc? kupi?”.

5. Wybierz rodzaj transakcji (na przyk?ad Visa/MasterCard) i tras? transakcji.

6. Dotknij "Prze?lij" po zaznaczeniu pola "Ostrze?enie". Aby zako?czy? proces transakcji, wykonaj kroki.

<<KUP SHIBA INU>>

FAQ

Jak kupi? SHIBA INU?

Zakup SHIB jest tak prosty, jak wej?cie na stron? Kriptomat, jak kupi? Shiba Inu i wybranie ??danego typu transakcji.

Jak sprzeda? SHIBA INU?

Je?li obecnie posiadasz SHIB i trzymasz go w portfelu wymiany Kriptomat, mo?esz szybko nim handlowa?, przegl?daj?c interfejs u?ytkownika i wybieraj?c preferowan? metod? transakcji.

Wniosek

Shiba Inu to program prowadzony przez spo?eczno??, który udowadnia, jak solidny i triumfalny mo?e by? program bez scentralizowanej za?ogi u podstaw — a to dopiero pocz?tek. Shiba Inu planuje równie? wykorzysta? swój inkubator kreatywno?ci do rozwoju bran?y monet niewymiennych, jednocze?nie prezentuj?c zalety zdecentralizowanego tworzenia sieci wschodz?cych poprzez trzy charakterystyczne inwestycje: SHIB, LEASH i BONE.

<<KUP SHIBA INU>>

Oficjalna strona Shiba INU — https://shibatoken.com/

Shiba INU Twitter - https://twitter.com/shibtoken

Shiba INU Reddit - https://reddit.com/r/SHIBArmy

Shiba INU Medium - https://medium.com/@allhailtheshiba/all-hail-the-shiba-an-experiment-in-decentralization-87e3792e92f2

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne