Avatar

Opublikowany

włączony

Rally szczyci si? tym, ?e nie pobiera op?at transakcyjnych ani op?at za platform?, aby wspiera? wp?yw platformy na interakcj? mi?dzy fanami a twórcami. W rezultacie, w przeciwie?stwie do tradycyjnych mediów i platform spo?eczno?ciowych, platforma nie maksymalizuje zysków.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Co to jest rajd[ RLY]?

Rally (RLY) to technologia zorientowana na tokeny spo?eczno?ciowe, która umo?liwia producentom tworzenie w?asnej waluty i rozwijanie wokó? niej gospodarki cyfrowej. Streamerzy, arty?ci, piosenkarze, gracze, sport i twórcy tre?ci ogólnych mog? korzysta? z tej metody, aby dotrze? do swoich spo?eczno?ci i oferowa? korzy?ci i nagrody w celu bezproblemowego przyci?gania, utrzymywania i zarabiania na obserwowanych.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu rajdu (RLY)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety RLY, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Krok 3: Kup RLY

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? RLY. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety RLY w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Jak kupi? Rally(RLY) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup Rally jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Jak kupi? Rally[RLY] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je zamieni? na ?eton zarz?dzania Rari.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje token Rari Governance.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na token zarz?dzania Rari.

Jak kupi? Rally[RLY] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety RLY. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? RLY bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do RLY.

Jak kupi? Rally[RLY] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby zdoby? altcoin, taki jak RLY. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? Rally[RLY] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu RLY jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Jak kupi? Rally[RLY] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Rari Governance Token. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na RLY.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie zmienne wp?ywaj? na cen? RLY?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to czynniki, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? tokena Rari Governance.

Czy rajd jest zabezpieczony?

Monety twórców s? przechowywane w prywatnym ?a?cuchu bocznym zarz?dzanym przez Rally. U?ytkownicy musz? przenie?? swoje tokeny RLY ERC-20 z sieci g?ównej Ethereum do tego ?a?cucha bocznego. Aby powróci? do Ethereum, u?ytkownicy musz? przej?? procedur? KYC, która mo?e potrwa? do 2-3 dni roboczych w przypadku u?ytkowników ze Stanów Zjednoczonych i d?u?ej w przypadku u?ytkowników spoza USA.

<<Kup Rally[RLY] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne