Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? wieczysty zosta? po raz pierwszy wprowadzony pod koniec 2019 roku pod nazw? Strike Protocol. Protokó? wieczysty jest oparty na systemie automatycznego animatora rynku (AMM) inspirowanym Uniswap (krzywa sta?ego produktu). Pula p?ynno?ci (k) Protoko?u Wieczystego jest digitalizowana i generowana programowo.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Co to jest protokó? wieczysty [PERP]?

Perpetual Protocol, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wy??cznie wieczystego kontraktu swap. Perpetual Protocol pocz?tkowo b?dzie wspiera? BTC, ETH i LINK, z mo?liwo?ci? dodania w przysz?o?ci dodatkowych aktywów syntetycznych, takich jak z?oto, ropa naftowa lub inne waluty fiducjarne poprzez zarz?dzanie. Zarówno w przypadku d?ugich, jak i krótkich zak?adów, inwestorzy mog? uzyska? d?wigni? do 20X. Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna (DAO) ze znaczn? obecno?ci? w Azji popiera Protokó? Wieczysty. Nie jest przeznaczony dla mieszka?ców ani obywateli Stanów Zjednoczonych.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu protoko?u wieczystego (PERP)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety PERP, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Krok 3: Kup PERP

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? PERP. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety PERP w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, gdy ich potrzebujesz.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Jak kupi? Perpetual Protocol (PERP) przy u?yciu ró?nych metod?

Zakup Protoko?u Wieczystego jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Jak kupi? protokó? wieczysty[PERP] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je zamieni? na ?eton zarz?dzania Rari.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje token Rari Governance.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na token zarz?dzania Rari.

Jak kupi? protokó? wieczysty[PERP] za pomoc? systemu PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety PERP. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? PERP bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do PERP.

Jak kupi? protokó? wieczysty[PERP] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak PERP. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? protokó? wieczysty [PERP] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu PERP jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Jak kupi? protokó? wieczysty[PERP] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Rari Governance Token. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na PERP.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie zmienne wp?ywaj? na cen? PERP?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to czynniki, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? tokena Rari Governance.

Gdzie mo?na kupi? PERP?

Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? Perpetual Protocol, g?ówne gie?dy kryptowalut do handlu na Binance, Mandala Exchange, OKEx, FTX i Coinbase Exchange.

<<Kup wieczysty protokó? [PERP] teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne