Avatar

Opublikowany

włączony

Istnieje waluta zabezpieczona z?otem o nazwie Pax Gold (PAXG), która zostanie wprowadzona we wrze?niu 2019 roku.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Co to jest PAX Gold [PAXG]?

Handel Pax Gold na wielu gie?dach jest mo?liwy dzi?ki tokenowi ERC-20, który dzia?a w sieci Ethereum.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu z?ota PAX [PAXG]

Krok 1. Utwórz konto

Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na nabycie PAXG jest handel elektroniczny. Poniewa? PAXG jest stosunkowo now? kryptowalut?, która wci?? próbuje zdoby? trakcj?, nie jest obecnie kompatybilna ze wszystkimi g?ównymi platformami handlowymi. Z drugiej strony Changelly ma to dost?pne.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Chocia? nie jest konieczne korzystanie z portfela w celu zakupu PAXG, mo?e to zapewni? ogólnie drug? warstw? ochrony inwestycji w kryptowaluty. Coinbase i inne wirtualne waluty zajmuj? si? ochron? Twoich pieni?dzy, ale portfele kryptowalut pozwalaj? Ci trzyma? swoje cyfrowe aktywa tak, jakby by?y Twoimi w?asnymi.

Krok 3: Kup PAXG, lewarowany lub nie

Po przej?ciu procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Gdy dojdziesz do tego kroku, zostaniesz poproszony o udost?pnienie takiego systemu p?atno?ci. Wype?niaj?c ten formularz, b?dziesz mie? mo?liwo?? wprowadzenia profilu kredytowego/debetowego lub wykonania przelewu bankowego. Nawet je?li mo?esz ponie?? wi?cej op?at, je?li u?yjesz karty kredytowej lub debetowej, b?dziesz mie? mo?liwo?? niemal natychmiastowego zako?czenia transakcji.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Jak kupi? PAX Gold [PAXG] przy u?yciu ró?nych metod?

Kryptowaluta PAXG zosta?a opublikowana na ró?nych gie?dach kryptowalut; ale w przeciwie?stwie do innych monet cyfrowych, nie mo?na ich równie? kupi? bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. W ka?dym razie nadal mo?esz po prostu kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z ka?dej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, na której handluje si? PAXG. W tym artykule przewodnim szczegó?owo omówimy procedury zakupu PAXG.

Jak kupi? PAX Gold [PAXG] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby zainteresowane kupnem PAXG na eToro mog? to zrobi? za pomoc? kart kredytowych i debetowych, które s? jedn? z najpopularniejszych metod wp?acania i wyp?acania ?rodków PAXG. Klienci otrzymuj? gwarantowany zwrot w postaci tokenów PAXG za ka?dy dokonany zakup. Ich tokeny mo?na szybko wymieni? na ró?ne kryptowaluty, USD/EUR, przes?a? na konta VISA/MasterCard lub zapisa? na koncie oszcz?dno?ciowym.

Ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 zatwierdzonych krajów mo?e kupi? PAXG za pomoc? karty kredytowej/debetowej za po?rednictwem strony internetowej firmy.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Jak kupi? PAX Gold [PAXG] za pomoc? PayPal?

Zakupy PAXG za po?rednictwem PayPal s? mo?liwe na eToro, jednej z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? na to konsumentom. Ponadto opcja wp?aty jest preferowana w stosunku do wszystkich innych metod p?atno?ci online eToro ze wzgl?du na fakt, ?e wp?aty s? szybkie, a stawki przetwarzania transakcji nale?? do najta?szych dost?pnych. Najwi?ksz? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w miejscach, w których PayPal i eToro s? autoryzowane.

Jak kupi? PAX Gold [PAXG] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

W przypadku, gdy klienci eToro mieszkaj? w kraju, w którym PayPal równie? nie jest akceptowany, zawsze mog? kupi? PAXG na stronie internetowej lub zap?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Kupuj?c PAXG na eToro za pomoc? e-portfeli (takich jak Skrill i Neteller), przetwarzanie danych jest równie? szybkie, proste i ekonomiczne dzi?ki wykorzystaniu technologii blockchain.

Jak kupi? PAX Gold [PAXG] za pomoc? przelewu bankowego

W przypadku, gdy wszystkie inne alternatywy depozytowe zawiod?, alternatywa przelewu bankowego. Mo?e by? u?yty do rozwi?zania sytuacji. Wp?aty i wyp?aty bankowe, w przeciwie?stwie do wszystkich innych rozwi?za? eToro, które radz? sobie z tymi problemami, trwaj? znacznie d?u?ej, od 3 do 8 tygodni roboczych przed zaksi?gowaniem ?rodków na Twoim koncie handlowym.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Jak kupi? PAX Gold [PAXG], pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Token natywny jest notowany na kilku g?ównych gie?dach kryptowalut – w tym Binance, Mandala Exchange, FTX, KuCoin i HitBTC – gdzie mo?na nim handlowa? z walutami fiducjarnymi, stablecoinami i innymi kryptowalutami.

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje PAX Gold [PAXG]?

Jak stwierdzono w oryginalnym dokumencie, protokó? PAXG jest zbudowany na platformie Ethereum i zabezpieczony za pomoc? architektury proof-of-work (PoW).

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów PAX Gold [PAXG]?

Obecnie w obiegu znajduje si? oko?o 60 161 tokenów PAXG.

<<Kup PAX Gold [PAXG] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne