Jak kupi? Chromia [CHR] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Chromia to wirtualna waluta peer-to-peer, która pozwala na szybkie i prawie zerowe transakcje w dowolnym miejscu na ?wiecie. W tym po?cie omówimy kilka kluczowych informacji dotycz?cych Chromia, a tak?e tego, gdzie kupi? Chromi?, je?li chcesz zainwestowa? w kryptowaluty.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Co to jest Chromia [CHR]?

Chromia to zdecentralizowana kryptowaluta, która u?atwia u?ytkownikom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji w prawdziwym ?wiecie dla lepszej przysz?o?ci.

Chromia to projekt blockchain Ethereum, w którym ustanowiono j?zyk programowania o nazwie „Rell”, który jest ich wersj? uniwersalnego j?zyka, który jest ?atwy do nauki, a zatem bardziej praktyczny w u?yciu ni? standardowe j?zyki kodowania. Bazuj?c na j?zyku SQL, który wi?kszo?? programistów ju? zna, Rell umo?liwia wykonanie wi?kszej ilo?ci pracy przy mniejszej liczbie wierszy kodu ni? inne j?zyki programowania kryptowalut.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Chromia (CHR)

Krok 1: Utwórz konto

Wybierz godn? zaufania gie?d? kryptowalut, która akceptuje Chromia. Musisz wys?a? nowo zakupiony Bitcoin na platform? handlow?. Binance to nasza pierwsza rekomendacja dla platformy wymiany kryptowalut. Zapewnia najbezpieczniejsz? i najszybsz? opcj? nabycia kryptowaluty za pomoc? karty debetowej, karty kredytowej lub konta PayPal. Oferuje portfel kryptograficzny, w którym mo?na przechowywa? wszystkie g?ówne kryptowaluty, w tym Bitcoin i Ethereum (ETH).

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Nast?pnie zostaniesz poproszony o podanie metody p?atno?ci. Tutaj mo?esz przes?a? kart? kredytow?/debetow? lub skorzysta? z przelewu bankowego. Korzystaj?c z karty kredytowej zostaniesz obci??ony dodatkowymi kosztami, ale dokonasz te? szybkiej transakcji. Podczas gdy przelew bankowy b?dzie ta?szy, ale wolniejszy, w zale?no?ci od miejsca zamieszkania, inne kraje, takie jak iDeal w ró?nych krajach europejskich, pozwol? na szybkie wp?aty gotówkowe przy minimalnych kosztach.

.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Krok 3: Dokonaj zakupu

Poniewa? CHR jest altcoinem, musisz przenie?? swoje monety na gie?d?, na której mo?na wymieni? CHR; w takim przypadku u?yjemy Binance jako naszej gie?dy. Binance to s?ynna gie?da kryptowalut z du?? liczb? zbywalnych par altcoinów. Po zasileniu konta kup BTC, a nast?pnie zamie? je na monety CHR przy u?yciu dowolnej metody p?atno?ci.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Jak kupi? Chromia (CHR) za pomoc? ró?nych metod?

Aby kupi? Chromia w USD (dolar ameryka?ski), musisz skorzysta? z gie?dy kryptowalut, która akceptuje finansowanie z Twojego konta bankowego, karty kredytowej, PayPal lub e-portfela.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>

Jak kupi? Chromias (CHR) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Najpierw musisz naby? Bitcoin lub Ethereum, po czym mo?esz przekonwertowa? BTC na CHR. Korzystanie z karty kredytowej do zakupu CHR jest najszybsz? alternatyw?, ale b?dzie to kosztowne ze wzgl?du na wysok? op?at?.

Jak kupi? Chromia CHR za pomoc? PayPal?

PayPal to jeden z najpopularniejszych systemów p?atno?ci online, zaprojektowany do przesy?ania pieni?dzy w dowolnym miejscu i czasie na ca?ym ?wiecie. Chocia? mo?esz u?ywa? PayPal do kupowania wielu towarów i us?ug online, nie ma bezpo?redniego sposobu na zakup Chromia za pomoc? systemu p?atno?ci PayPal.

Mo?esz jednak u?y? PayPal, aby najpierw kupi? Bitcoin w Coinbase, a nast?pnie przenie?? Bitcoin na Binance. Wreszcie, mo?esz u?y? konwersji Bitcoina na Chromia w Binance.

Jak kupi? Chromia CHR za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Po aktywacji konta na gie?dzie kryptograficznej, takiej jak Binance, mo?esz teraz kupi? Chromia. Przejd? do strony wymiany Binance, która wy?wietla wszystkie dost?pne waluty po prawej stronie ekranu.

Aby znale?? par? handlow? Chromia i Bitcoin, wpisz CHR w prawym górnym polu wyszukiwania. Nast?pnie w dolnej po?owie tej strony mo?esz kupi? Chromia za pomoc? Bitcoina, korzystaj?c z zak?adki wymiany.

Nie ma jednak mo?liwo?ci bezpo?redniego nabycia CHR. Musisz kupi? BTC z Binance lub innej gie?dy. Po zdobyciu BTC mo?esz je przekonwertowa? na CHR.

Jak kupi? Chromia CHR za pomoc? przelewu bankowego?

Przelew bankowy jest ta?szy, ale trwa d?u?ej, w zale?no?ci od miejsca zamieszkania, niektóre kraje zapewniaj? szybkie wp?aty gotówkowe przy niskich kosztach.

<<Kup Chromia (CHR) teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne