Avatar

Opublikowany

włączony

Celsius (CEL) to kompleksowa platforma us?ug bankowych i finansowych u?ytkownika kryptowaluty. Zosta? wprowadzony w czerwcu 2018 r. i ?wiadczy us?ugi takie jak po?yczki i p?atno?ci typu portfel, a tak?e nagrody za wp?at? bitcoinów.

U?ytkownicy serwisu zarabiaj? co miesi?c i zarabiaj? odsetki od swoich inwestycji. Kiedy jest u?ywany jako waluta p?atno?ci, natywny token Celsiusa, CEL, s?u?y do szeregu celów wewn?trznych, w tym do zwi?kszania p?atno?ci u?ytkowników.


<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Co to jest Celsjusz [CEL]?

Celsius d??y do pokonania banków w ich w?asnej grze poprzez us?ugi bankowe na warunkach, których konwencjonalne instytucje bankowe ju? nie zapewniaj?.

Nale?? do nich znacznie wy?sze stopy zwrotu z oszcz?dno?ci i depozytów, znacznie prostsze i bardziej sprawiedliwe warunki kredytowania oraz ustalane algorytmicznie automatyczne zach?ty dla ka?dego klienta. Kary s? równie? usuwane, podobnie jak op?aty bankowe.

Celsius, jako korporacja nastawiona na zysk, obni?a mar?e na p?atno?ciach odsetek, ale nadal zwraca 80% konsumentom. Korporacja po?ycza równie? podmiotom instytucjonalnym, takim jak fundusze hedgingowe.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu w stopniach Celsjusza (CEL)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety CEL, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Krok 3: Kup CEL

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? CEL. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety CEL w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? si? nimi, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Jak kupowa? stopnie Celsjusza (CEL) przy u?yciu ró?nych metod?

W dzisiejszych czasach zakup w stopniach Celsjusza jest do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Jak kupi? Celsjusza [CEL] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na stopnie Celsjusza.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje stopnie Celsjusza.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na stopnie Celsjusza.

Jak kupi? Celsjusza [CEL] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety CEL. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? CEL bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do CEL.

Jak kupowa? stopnie Celsjusza [CEL] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak CEL. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? stopnie Celsjusza [CEL] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu CEL jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Jak kupi? Celsjusza [CEL] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Celsjusza. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na CEL.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>

Cz?sto zadawane pytania

Ile monet CEL jest w obiegu?

Natywnym tokenem Celsiusa jest CEL. Ma wiele funkcji zwi?zanych z u?ytkownikiem i mo?e by? swobodnie sprzedawany poza witryn?. CEL ma ca?kowit? liczb? 695 658 161 tokenów, z których 76% jest w obiegu, a 24% jest zablokowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym w dokumentacji technicznej projektu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Celsius?

Token Celsiusa opiera si? na dostosowanym mechanizmie dowodu stawki, a wi?ksze protoko?y bezpiecze?stwa firmy zosta?y wyja?nione w specjalnej prezentacji w czerwcu 2020 r., która nadal jest dost?pna online. Je?li u?ytkownicy nie maj? odpowiednich zabezpiecze?, takich jak uwierzytelnianie dwusk?adnikowe, istnieje niebezpiecze?stwo kradzie?y w wyniku ataków, takich jak zamiana kart SIM, jak w przypadku ka?dego portfela zorientowanego na klienta.

<<Kup teraz Celsjusza [CEL]>>
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne