Jak kupi? Bitcoin za pomoc? Skrill

Avatar

Opublikowany

włączony

Skrill to us?uga p?atno?ci online, która umo?liwia osobom fizycznym i firmom bezpieczne i wygodne wysy?anie i otrzymywanie pieni?dzy. Skrill, wcze?niej znany jako Moneybookers, jest czo?owym graczem w bran?y i od 2001 roku obs?uguje proste, bezpieczne i bezpieczne p?atno?ci cyfrowe. Metoda p?atno?ci ma praktyczne cechy, dzi?ki którym sta?a si? jedn? z najwygodniejszych dla kupuj?cych Bitcoin na ca?ym ?wiecie. ?wiat. Funkcje te obejmuj? wiele obs?ugiwanych krajów, p?atno?ci natychmiastowe, obni?one op?aty, szybkie wyp?aty, wysokie bezpiecze?stwo oraz niewielkie lub ?adne ograniczenia w obs?ugiwanych krajach.

Plusy i minusy kupowania bitcoinów ze Skrill

Plusy

 • Prosty i bezpo?redni

Za?o?enie konta i rozpocz?cie korzystania ze Skrill jest szybkie i ?atwe. Proces rejestracji wymaga jedynie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu. Mo?esz zacz?? wysy?a? i odbiera? p?atno?ci nawet bez przeprowadzania weryfikacji. Jednak mo?e by? konieczne uko?czenie procesu weryfikacji, je?li przekroczysz okre?lone limity.

 • Wiele obs?ugiwanych krajów i walut

Skrill jest dost?pny w ponad 200 krajach i terytoriach na ca?ym ?wiecie. Dodatkowo klienci Skrill mog? utrzymywa? swoje salda w ponad 40 obs?ugiwanych walutach. Jest to bardzo wygodne dla wielu kupuj?cych Bitcoin na ca?ym ?wiecie.

 • Wysoki poziom bezpiecze?stwa

Skrill to jeden z najbezpieczniejszych serwisów p?atno?ci online na ?wiecie. Kupowanie Bitcoina mo?e by? bardzo ryzykownym przedsi?wzi?ciem i narazi? Ci? na cyberataki. Jednak Skrill stosuje najnowsze i najbardziej zaawansowane protoko?y bezpiecze?stwa, które przez ca?y czas chroni? Twoje salda.

 • Elastyczno?? i wygoda

Skrill oferuje kupuj?cym Bitcoin ogromn? elastyczno?? i wygod? wysy?ania i otrzymywania p?atno?ci wed?ug w?asnego uznania. Oprócz strony internetowej dost?pna jest aplikacja mobilna kompatybilna zarówno z systemem Android, jak i iOS, a tak?e karta Skrill, której mo?na u?ywa? do wyp?acania pieni?dzy z bankomatów bankowych na ca?ym ?wiecie.

 • Wiele metod p?atno?ci

Skrill umo?liwia swoim klientom do?adowanie ich kont za pomoc? ponad 100 lokalnych opcji p?atno?ci. Te metody p?atno?ci obejmuj? inne typy eWallet, przelew bankowy i karty debetowe/kredytowe. Jest to bardzo wygodne dla wielu kupuj?cych Bitcoin na ca?ym ?wiecie.

 • Bonusy i promocje

Skrill rutynowo oferuje swoim klientom hojne promocje i oferty bonusowe. Oferty te obejmuj? zerowe op?aty transakcyjne, prezenty gotówkowe, promocje ?wi?teczne i bonusy powitalne. Skrill nagradza równie? lojalno?? dodatkowymi korzy?ciami, takimi jak ni?sze op?aty, konta wielowalutowe, wy?sze limity, a nawet osobisty doradca finansowy.

Cons

 • Weryfikacja

Mo?esz korzysta? ze Skrill bez weryfikacji, ale b?d? obowi?zywa?y limity wp?at i wyp?at. Jednak w niektórych krajach proces weryfikacji mo?e by? bardzo zniech?caj?cy ze wzgl?du na brak odpowiednich dokumentów potwierdzaj?cych.

 • Op?aty

Skrill ma niskie op?aty za wi?kszo?? metod p?atno?ci. Jednak op?aty pobierane przez niektóre metody p?atno?ci, takie jak lokalny przelew bankowy, mog? by? wysokie i poch?ania? wszelkie potencjalne zyski, na które mog? liczy? kupuj?cy Bitcoin.

Gdzie u?ywa? Skrill do kupowania bitcoinów?

Oto kilka miejsc, w których mo?esz u?y? Skrill do zakupu bitcoinów:

 1. Portfel Skrill

Skrill niedawno doda? funkcj?, która pozwala swoim klientom kupowa? i przechowywa? Bitcoin i inne wybrane kryptowaluty przy u?yciu salda fiducjarnego na koncie. Aby wesprze? t? funkcj?, Skrill nawi?za? wspó?prac? z najlepszymi gie?dami kryptowalut , takimi jak Coinbase , które dostarczaj? firmie us?ugi p?ynno?ci kryptograficznej. Funkcja kryptowaluty Skrill jest dost?pna od 2018 roku, a z czasem dodawane s? drobne funkcje. Jednak us?uga jest do tej pory dost?pna tylko w niektórych krajach (oko?o 30), a poniewa? Skrill jest zewn?trznym graczem kryptograficznym, jej op?aty s? stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi opcjami dost?pnymi dla kupuj?cych Bitcoin.

Aby kupi? Bitcoin w swoim portfelu Skrill, po prostu prze?lij ?rodki na swoje konto, korzystaj?c z dost?pnych metod p?atno?ci. Przejd? do zak?adki „Crypto” i kliknij „Handel”. Je?li jest to Twój pierwszy raz, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków u?ytkowania, a tak?e o wyra?enie zgody na zwi?zane z tym ryzyko. Zostaniesz wtedy przekierowany do zak?adki „Dane rynkowe”, gdzie powiniene? wybra? „Bitcoin”. Na stronie z kursem wymiany walut na ?ywo wprowad? kwot?, któr? chcesz wyda? na zakup Bitcoina. Kliknij „Potwierd?”, a zako?czysz transakcj? kupna bitcoinów w portfelu Skrill.

 1. Gie?dy kryptowalut

Gie?dy kryptowalut to doskona?e miejsce na zakup Bitcoina. Funkcjonalnie dzia?aj? jak tradycyjni maklerzy gie?dowi, którzy oferuj? inwestorom kryptograficznym miejsce do kupowania bitcoinów, a tak?e innych cyfrowych monet i tokenów. Niektóre z najlepszych i najwi?kszych gie?d kryptowalut na ?wiecie to Coinbase i Binance (aby dowiedzie? si? wi?cej o Binance, kliknij tutaj ). Gie?dy kryptowalut akceptuj? wiele metod p?atno?ci, takich jak przelew bankowy, karty kredytowe/debetowe oraz popularne opcje eWallet, takie jak Skrill. Ze wzgl?du na swoje unikalne cechy Skrill jest jedn? z najlepszych metod zasilenia konta na dowolnej gie?dzie kryptowalut.

Aby kupi? Bitcoin za po?rednictwem Skrill za po?rednictwem gie?dy kryptowalut, musisz najpierw wp?aci? ?rodki na swoje konto Skrill. Nast?pnie mo?esz przyst?pi? do rejestracji konta handlowego na swojej ulubionej gie?dzie kryptowalut. Przeprowad? wszystkie odpowiednie weryfikacje i przejd? do obszaru wp?at, aby doda? Skrill jako jedn? z metod p?atno?ci. Gdy przejdziesz do wp?aty ?rodków, zostaniesz przekierowany na stron? Skrill, która poprosi Ci? o zalogowanie si? na swoje konto. Nast?pnie mo?esz post?powa? zgodnie z monitami, aby zako?czy? transakcj?, zanim zostaniesz przekierowany z powrotem na swoje konto wymiany kryptowalut. Po zasileniu konta wymiany kryptowalut mo?esz przyst?pi? do kupowania bitcoinów lub innych kryptowalut. Skrill umo?liwia natychmiastowe zasilenie konta na wi?kszo?ci gie?d kryptowalut.

Binance Baza monet CEX.IO
Odwied? stron? Odwied? stron? Odwied? stron?
Przeczytaj recenzj? Przeczytaj recenzj? Przeczytaj recenzj?
 1. Brokerzy kryptowalut

Brokerzy kryptowalut ró?ni? si? nieco od gie?d kryptowalut. Broker kryptowalut pozwala inwestorom handlowa? cenami bitcoinów, zamiast posiada? monet?. Zasadniczo oferuj? platform? handlow?, która przesy?a strumieniowo ceny bitcoinów na ?ywo, a handlowcy mog? kupowa? lub sprzedawa? walut? w zale?no?ci od panuj?cych warunków rynkowych. Gwarantuje to, ?e ka?dy inwestor mo?e pozosta? nara?ony na potencjalne korzy?ci wynikaj?ce z posiadania kryptowaluty, bez zwi?zanego z ni? baga?u, jak je przechowywa? lub przechowywa?, gdy ceny spadaj?. eToro jest zdecydowanie jednym z najlepszych brokerów obs?uguj?cych wiele aktywów, który pozwala inwestorom kupowa? Bitcoin za pomoc? Skrill.

Aby kupi? Bitcoin za pomoc? Skrill za po?rednictwem eToro , po prostu otwórz konto, klikaj?c przycisk „Zarejestruj si?” na ich oficjalnej stronie internetowej. Wype?nij obowi?zkowe procedury weryfikacji KYC (poznaj swojego klienta) i przejd? do zasilenia konta, klikaj?c „Wp?a?”. Wybierz Skrill i post?puj zgodnie z instrukcjami, gdy zostaniesz przekierowany na stron? p?atno?ci Skrill. Po za?adowaniu ?rodków na swoje konto eToro, po prostu kliknij „Bitcoin” na stronie aktywów i handluj monet?. Mo?esz kupowa? lub sprzedawa? bitcoiny na platformach eToro 9desktop i mobile), które s? bardzo przyjazne dla u?ytkownika. eToro ma równie? opcj? konta demo, na której nowi inwestorzy mog? ?wiczy? kupowanie bitcoinów za darmo. Je?li chcesz zarejestrowa? si? w eToro, po prostu kliknij tutaj, aby rozpocz??.

 1. Witryny handlu kryptograficznego peer-to-peer

Witryny handlu kryptograficznego P2P pomog?y uczyni? Bitcoin ?atwo dost?pnym dla wielu ludzi na ca?ym ?wiecie. Niektóre z popularnych witryn P2P to Paxful, LocalBitcoins i Remitano. Witryny te pozwalaj? kupuj?cym i sprzedaj?cym Bitcoin na swobodn? interakcj? i publikowanie swoich ofert reklamowych. Typowa reklama sprzedawcy Bitcoin b?dzie zawiera?a ceny, limity Bitcoin, akceptowalne metody p?atno?ci i wszelkie inne warunki. W wi?kszo?ci krajów i terytoriów Skrill jest jedn? z najbardziej akceptowanych metod p?atno?ci dla sprzedawców Bitcoin na stronach handlu kryptowalutami P2P.

Aby kupi? Bitcoin za po?rednictwem Skrill za po?rednictwem witryn handlu kryptograficznego P2P, po prostu otwórz konto i wykonaj odpowiednie procedury weryfikacyjne. Wi?kszo?? witryn handlu kryptograficznego P2P pozwala traderom handlowa? bez weryfikacji, ale z ograniczonymi limitami. Po otwarciu konta po prostu przefiltruj wyszukiwanie ofert bitcoin, wybieraj?c Skrill jako preferowan? p?atno??. Przejrzyj sprzedawców, którzy akceptuj? Skrill i z?ó? zamówienie na zakup bitcoinów. Niektóre z dodatkowych czynników, które nale?y wzi?? pod uwag? przy wyborze sprzedawcy Skrill, obejmuj? dost?pno??, limity, statystyki reputacji, ceny i warunki zaanga?owania. Po z?o?eniu zamówienia firma P2P b?dzie przechowywa? równowa?n? ilo?? bitcoinów na rachunku escrow, a Ty b?dziesz móg? teraz porozmawia? ze sprzedawc?. Sprzedawca poda szczegó?y p?atno?ci, czyli adres e-mail lub numer Skrill. Po wys?aniu p?atno?ci oznacz transakcj? jako zrealizowan? (mo?e by? konieczne przes?anie zrzutu ekranu). Sprzedawca wyda monety po potwierdzeniu p?atno?ci.

Wniosek

Skrill to jedna z najlepszych metod p?atno?ci online na ?wiecie. Ponadto firma aktywnie u?atwia integracj? kryptowalut na w?asnej platformie po strategicznym partnerstwie z gie?dami, takimi jak Coinbase. (Aby dowiedzie? si? wi?cej o Coinbase i uzyska? dost?p do gie?dy, kliknij tutaj ) Skrill jako metoda p?atno?ci jest równie? bardzo wygodna i dost?pna na wielu gie?dach kryptowalut i witrynach kryptograficznych P2P. Ponadto miliony u?ytkowników na ca?ym ?wiecie obs?uguj? obecnie aktywne konta Skrill. Kupowanie bitcoinów za pomoc? Skrill nie jest zatem k?opotliwe, a inwestorom gwarantujemy natychmiastowe transakcje i wysokie bezpiecze?stwo.

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Skrill

Jak szybko mo?na kupi? Bitcoina za pomoc? Skrill?

Transakcje Skrill s? natychmiastowe, wi?c mo?esz zako?czy? proces zakupu Bitcoin w ci?gu kilku chwil.

Czy potrzebuj? portfela Skrill Bitcoin?

Nie, Skrill nie ma portfela Bitcoin. Skrill b?dzie u?ywany tylko jako metoda p?atno?ci na gie?dach kryptowalut i witrynach P2P. W portfelu Skrill potrzebujesz tylko swojego konta.

Jak szybko moje saldo Bitcoin zostanie zaktualizowane?

Transakcje Skrill s? natychmiastowe. Twoje salda Bitcoin b?d? zale?e? od Twojej gie?dy kryptograficznej lub witryny handlu kryptograficznego P2P.

Czy Skrill to najlepszy sposób na zakup Bitcoina?

To zale?y od Ciebie. Ale Skrill jest szybki, prosty, bezpieczny i pobiera stosunkowo ni?sze op?aty.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne