Jak kupi? Bitcoin za pomoc? PayPal

Avatar

Opublikowany

włączony

PayPal to us?uga p?atno?ci online, która pozwala ludziom bezpiecznie i bezpiecznie wysy?a? i odbiera? pieni?dze, a tak?e p?aci? za rzeczy online. PayPal istnieje od 1998 roku i teraz zdominowa? scen? p?atno?ci cyfrowych. PayPal mo?e pochwali? si? ponad 390 milionami aktywnych u?ytkowników w ponad 200 krajach na ca?ym ?wiecie, a od 2021 roku jest pi?t? najcz??ciej u?ywan? metod? p?atno?ci za zakupy online, za Visa, MasterCard, American Express i Discover. Jest to tym bardziej interesuj?ce, ?e PayPal umo?liwia swoim u?ytkownikom ??czenie ich kart debetowych/kredytowych i móg? u?atwi? korzystanie z wy?ej wymienionych konkurentów. PayPal jest bez w?tpienia bezpieczn? i wygodn? metod? p?atno?ci dla wielu ludzi na ca?ym ?wiecie i mo?e by? u?ywany do kupowania Bitcoina w bardzo wielu miejscach.

Plusy i minusy kupowania Bitcoin przez PayPal

Plusy

 • Prostota

Mo?esz zacz?? korzysta? z PayPal w kilka chwil. Proces rejestracji jest bezp?atny i mo?esz szybko rozpocz?? wysy?anie i otrzymywanie p?atno?ci w ci?gu kilku minut. Mo?esz z czasem uko?czy? inne procesy weryfikacji, aby w przysz?o?ci uzyska? wy?sze limity, a tak?e p?ynne transakcje.

 • Wiele obs?ugiwanych krajów

PayPal jest pi?tym co do wielko?ci serwisem umo?liwiaj?cym p?atno?ci online i ma ponad 390 aktywnych u?ytkowników w ponad 200 krajach i terytoriach na ca?ym ?wiecie. PayPal jest preferowan? metod? p?atno?ci dla wielu osób, co czyni j? bardzo wygodn? dla wielu kupuj?cych Bitcoin.

 • Wysoki poziom bezpiecze?stwa

PayPal jest wiod?c? metod? p?atno?ci ze wzgl?du na wysokie bezpiecze?stwo, jakie gwarantuje swoim u?ytkownikom. Wszystkie transakcje PayPal s? wyposa?one w szyfrowanie typu end-to-end, dzi?ki czemu informacje finansowe u?ytkownika s? przez ca?y czas chronione. Mo?esz jeszcze bardziej zwi?kszy? bezpiecze?stwo, aktywuj?c uwierzytelnianie dwusk?adnikowe na swoim koncie. Ponadto PayPal oferuje funkcj? zapobiegania oszustwom, która mo?e pomóc w odzyskaniu pieni?dzy, je?li wy?lesz je do nieetycznych handlowców.

 • Elastyczno?? i wygoda

PayPal umo?liwia elastyczne i wygodne wysy?anie i odbieranie pieni?dzy na ca?ym ?wiecie. Oprócz dost?pu do witryny PayPal u?ytkownicy mog? wysy?a? i odbiera? p?atno?ci za pomoc? aplikacji mobilnej PayPal, która jest zgodna zarówno z systemem Android, jak i iOS. Dla wi?kszej wygody PayPal oferuje swoim u?ytkownikom równie? fizyczne i wirtualne karty debetowe.

 • Wiele metod p?atno?ci

U?ytkownicy PayPal mog? zasila? swoje konta przy u?yciu ró?nych metod p?atno?ci, takich jak przelew bankowy, karty debetowe/kredytowe i kilka innych opcji lokalnych. PayPal umo?liwia równie? swoim klientom posiadanie salda w ponad 25 walutach, a tak?e oferuje najlepsze kursy wymiany, je?li chcesz przeliczy? saldo.

Cons

 • Konto zawiesza si?

Funkcje PayPal o wysokim poziomie bezpiecze?stwa mog? czasami prowadzi? do zawieszenia konta lub ograniczonego dost?pu. Wielu u?ytkowników PayPal napotka?o niedogodno?ci zwi?zane z oznaczaniem ich kont przez algorytmy bezpiecze?stwa PayPal.

 • Spory PayPal

Bardzo ?atwo jest otworzy? spór dotycz?cy dowolnej transakcji PayPal. Chocia? chroni to u?ytkowników, czasami mo?e równie? dzia?a? przeciwko nim. W niefortunnym przypadku, gdy masz do czynienia z osob? nieetyczn?, mo?esz straci? pieni?dze, je?li nie dochowasz nale?ytej staranno?ci.

Gdzie korzysta? z PayPal, aby kupi? Bitcoin?

Oto kilka miejsc, w których mo?esz u?y? PayPal do zakupu Bitcoina:

 1. Portfel PayPal

Rok 2020 by? ?wietnym rokiem dla kryptowalut w ogóle, a Bitcoin w szczególno?ci. G?ówne instytucje korporacyjne przyj??y t? cyfrow? walut?, a jedn? z najbardziej znanych nazw by? PayPal. Firma uruchomi?a us?ug? kryptograficzn?, która pozwoli?a swoim klientom z USA kupowa?, przechowywa? lub sprzedawa? wybrane kryptowaluty (w tym Bitcoin) bezpo?rednio na ich kontach PayPal. Us?uga zosta?a od tego czasu uruchomiona w Wielkiej Brytanii, a PayPal zapewni? swoich klientów, ?e w przysz?o?ci b?dzie nadal rozszerza? us?ugi na wybranych rynkach globalnych. Ta funkcja jest po prostu us?ug? handlow?, a kryptowaluty mog? by? przechowywane tylko w systemie PayPal, a u?ytkownicy nie mog? wysy?a? do zewn?trznych portfeli. PayPal od tego czasu zacz?? umo?liwia? u?ytkownikom dokonywanie transakcji za pomoc? kryptowalut i oczekuje si?, ?e zostanie dodanych kilka dodatkowych funkcji.

Je?li masz konto PayPal w obs?ugiwanych lokalizacjach, przejd? do sekcji „Twoje Crypto” i kliknij „Kup i sprzedaj”. Wybierz „Bitcoin” i kliknij „Kup”. Zostaniesz poproszony o wybranie kwoty Bitcoin, któr? chcesz kupi?, a tak?e metody p?atno?ci, której u?yjesz. Na nast?pnej stronie zostan? wy?wietlone ceny Bitcoin na ?ywo. Transakcja zostanie zako?czona po klikni?ciu przycisku „Kup teraz”. Twoje monety powinny nast?pnie odzwierciedli? si? w Twoim portfelu PayPal. To takie proste!

W portfelu PayPal mo?esz kupi? Bitcoin za zaledwie 1 lub 1 GBP. PayPal nie pobiera ?adnych op?at za przechowywanie kryptowalut, ale s? naliczane op?aty, gdy kupujesz lub sprzedajesz swoje monety.

 1. Gie?dy kryptowalut

Gie?dy kryptowalut by?y pierwszymi rynkami Bitcoin i innych walut cyfrowych i nadal oferuj? najlepsz? bram? dla wielu inwestorów, którzy chc? zbada? t? przestrze?. Dzia?aj? jak tradycyjni maklerzy gie?dowi, oferuj?c rynek dla ró?nych cyfrowych monet.

Oto niektóre z najlepszych gie?d kryptowalut na ?wiecie, które umo?liwiaj? PayPal jako opcj? p?atno?ci za zakup bitcoinów:

Baza monet

Za?o?ona w 2012 r. Coinbase sta?a si? najwi?ksz? gie?d? kryptowalut w USA, a w kwietniu 2021 r. znalaz?a si? na gie?dzie Nasdaq. Firma pozwala klientom kupowa?, przechowywa? i sprzedawa? Bitcoin, a tak?e ponad 100 innych cyfrowych monet i tokenów . Jej strona internetowa i aplikacja mobilna maj? interfejsy przyjazne dla pocz?tkuj?cych, ale firma oferuje równie? dodatkow? platform? o nazwie Coinbase Pro, która doda?a narz?dzia handlowe, zaawansowane zamówienia, a nawet ni?sze op?aty.

Coinbase ubezpiecza równie? swoje zasoby kryptograficzne, gwarantuj?c inwestorom uzyskanie rekompensaty w ma?o prawdopodobnym przypadku utraty ich monet w wyniku cyberataków. Wiadomo jednak, ?e gie?da pobiera nieco wy?sze op?aty transakcyjne, a wielu entuzjastów kryptowalut narzeka na brak obszernej listy altcoinów. Aby przeczyta? pe?n? recenzj? Coinbase .

Binance

Za?o?ona w 2017 roku Binance jest najwi?ksz? gie?d? kryptowalut na ?wiecie pod wzgl?dem wolumenu obrotu. Firma oferuje szeroki wybór zbywalnych monet i tokenów kryptograficznych. Oprócz Bitcoina, klienci Binance mog? kupowa? i sprzedawa? ponad 500 innych altcoinów i b?d? obci??ani stosunkowo ni?szymi op?atami. Gie?da ma bardzo zaawansowan? platform? handlow?, która jest odpowiednia dla profesjonalnych traderów. Platformy stacjonarne i mobilne oferuj? szeroki wachlarz funkcji handlowych, w tym dedykowan? sekcj? do handlu NFT. Chocia? Binance jest du?ym i wp?ywowym graczem w bran?y, musia?o radzi? sobie z regulatorami przeciwdzia?aj?cymi praniu pieni?dzy (AML) w USA i Wielkiej Brytanii. W rezultacie jej us?ugi nie s? dost?pne w niektórych cz??ciach tych krajów. Aby uzyska? dost?p do kompleksowej recenzji Binance

CEX.io

CEX.io to brytyjska gie?da kryptograficzna, która zosta?a za?o?ona w 2013 roku. Firma oferuje platform? handlow?, a tak?e us?ugi brokerskie dla Bitcoina i kilku innych kryptowalut. CEX.io to gie?da przyjazna regulacjom, która oferuje inwestorom kryptograficznym dodatkowe poczucie bezpiecze?stwa. CEX.io ma swoje korzenie w puli wyszukiwania w chmurze i jest cz?sto okre?lany jako gie?da dla entuzjastów bitcoinów przez entuzjastów bitcoinów. W rezultacie CEX.io oferuje ?adn? i ?atw? w nawigacji stron? internetow?, a tak?e przydatne funkcje, takie jak handel depozytami zabezpieczaj?cymi, innowacyjne krypto i pary fiat, a tak?e doskona?? obs?ug? klienta. Jednak klienci z USA nie s? akceptowani na gie?dzie i istniej? limity depozytów dla posiadaczy podstawowych kont. Aby dowiedzie? si? wi?cej o tym, co ma do zaoferowania gie?da CEX.io

 1. Brokerzy kryptowalut

Brokerzy kryptowalut u?atwili inwestorom uzyskanie ekspozycji na lukratywn? przestrze? kryptowalut w bezpieczny i bezpieczny sposób. Brokerzy pozwalaj? inwestorom kupowa? i sprzedawa? Bitcoin i inne altcoiny jako kontrakty CFD (kontrakty na ró?nic?). Kupuj?c Bitcoin jako CFD, w rzeczywisto?ci nie jeste? w?a?cicielem aktywów, ale zamiast tego spekulujesz tylko na temat zmian jego ceny. Ma to kilka zalet, ale tak?e pewne wady. Handel kontraktami CFD na Bitcoin jest ?atwy i prosty – kupujesz, gdy spodziewasz si?, ?e ceny wzrosn?, a sprzedajesz, gdy spodziewasz si? spadku cen.

Brokerzy kryptowalut wspieraj? równie? handel lewarowany, a ich platformy transakcyjne oferuj? zaawansowane wsparcie w zakresie wykresów i analiz. Transakcje handlowe s? bardzo szybkie i ogólnie rzecz bior?c, brokerzy kryptowalut s? dobrze uregulowani. Jednak pomimo wielu korzy?ci, kontrakty CFD charakteryzuj? si? wy?szymi op?atami transakcyjnymi w postaci spreadów, a ich wycena mo?e by? czasami zniekszta?cona.

Kupowanie Bitcoina przez PayPal za po?rednictwem brokerów kryptowalut jest szybkie i ?atwe. Musisz wybra? brokera kryptowalut, takiego jak eToro , i po prostu kontynuowa?, aby zasili? swoje konto handlowe w systemie PayPal. Nast?pnie mo?esz wybra? Bitcoin jako preferowany zasób do handlu, aby wy?wietli? wykres cen i kupi? lub sprzeda? monet?, jak chcesz.

 1. Witryny handlu kryptograficznego peer-to-peer

Witryny handluj?ce kryptowalutami P2P, takie jak Paxful, LocalBitcoins i Remitano, sprawi?y, ?e kupowanie bitcoinów sta?o si? ?atwo dost?pne i wygodne dla wielu inwestorów. Witryny te umo?liwiaj? kupuj?cym i sprzedaj?cym wymian? bitcoinów przy u?yciu ró?nych wygodnych lokalnych metod p?atno?ci obs?ugiwanych w dowolnej jurysdykcji. Kupuj?cy i sprzedaj?cy mog? publikowa? bezp?atne reklamy na swoich ofertach kupna Bitcoin. Obejmuje to ich ceny, limity, dopuszczalne metody p?atno?ci, a tak?e inne warunki. Nie musisz publikowa? reklamy, je?li chcesz kupi? Bitcoin na tych stronach.

Je?li chcesz kupi? Bitcoin na stronach P2P, po prostu otwórz konto i przejrzyj dost?pne reklamy sprzedawców, które s? dla Ciebie wygodne. Odfiltruj sprzedaj?cych, wybieraj?c PayPal jako preferowan? metod? p?atno?ci. Inne wa?ne kwestie dotycz?ce wyboru sprzedawcy, z którym chcesz przeprowadzi? transakcj?, obejmuj? histori? transakcji, dost?pno??, limity, statystyki reputacji, ceny i warunki zaanga?owania. Kupowanie Bitcoina na stronach P2P jest stosunkowo proste. Po prostu otwórz transakcj? z preferowanym sprzedawc? i wy?lij p?atno?? przez PayPal. Jak tylko transakcja zostanie otwarta, równowa?na kwota Bitcoin b?dzie przechowywana w depozycie przez firm? P2P. Sprzedawca wyda Ci monety, gdy tylko Twoja p?atno?? zostanie potwierdzona.

P?acenie przez PayPal jest bardzo kontrowersyjne w witrynach P2P ze wzgl?du na funkcj? ochrony kupuj?cego. Sprzedawcy zawsze obawiaj? si? nieetycznych kupuj?cych, którzy mog? kwestionowa? transakcje po udanej transakcji. W zwi?zku z tym wi?kszo?? sprzedaj?cych zawsze uwzgl?dnia w swoich warunkach zaanga?owania wynagrodzenie tylko jako „przyjaciele i rodzina”, aby transakcje nie by?y kwestionowane. Niemniej jednak strony P2P zawsze maj? odpowiednie mechanizmy rozstrzygania sporów, aby chroni? zarówno kupuj?cych, jak i sprzedaj?cych na swoich platformach.

Wniosek

PayPal to popularna, bezpieczna i wygodna metoda p?atno?ci dla milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. Us?uga umo?liwia ?atwe i wygodne wysy?anie i odbieranie pieni?dzy online. Jest wysoce bezpieczny i oferuje wzmocnion? ochron? przed z?o?liwymi sprzedawcami lub nieetycznymi osobami. Inwestorzy w kryptowaluty maj? teraz mnóstwo sposobów na kupowanie bitcoinów za po?rednictwem PayPal, a to mo?e by? dla nich wygodniejsze i bezpieczniejsze, aby uzyska? ekspozycj? na najbardziej dochodowe aktywa finansowe w ostatnich latach.

Najcz??ciej zadawane pytania na temat PayPal

Jak mog? otworzy? konto PayPal?

Za?o?enie konta PayPal jest szybkie i ?atwe. Wystarczy wej?? na stron? paypal.com lub pobra? aplikacj? PayPal z Google Play lub App Store i klikn?? przycisk „Zarejestruj si?”. Post?puj zgodnie z instrukcjami, aby otworzy? konto osobiste lub firmowe.

Jak szybko kupuje Bitcoin przez PayPal?

Transakcje PayPal s? realizowane natychmiast. Kupuj?c Bitcoin przez PayPal, powiniene? otrzyma? swoje monety w ci?gu kilku chwil.

Czy potrzebuj? portfela PayPal Bitcoin?

Nie. W obs?ugiwanych krajach PayPal umo?liwia przechowywanie monet na koncie. Kiedy u?ywasz PayPal do kupowania bitcoinów na gie?dach kryptowalut, brokerach lub witrynach P2P, u?ywasz go tylko jako metody p?atno?ci, a nie portfela kryptowalutowego.

Jak szybko otrzymam moje Bitcoiny, gdy zap?ac? przez PayPal?

Transakcje PayPal s? realizowane natychmiast. Saldo Twoich monet b?dzie zale?e? od Twojej gie?dy kryptowalut, brokera lub witryny handlu kryptograficznego P2P.

Czy PayPal to najlepszy sposób na zakup Bitcoina?

Istnieje wiele metod p?atno?ci, których mo?na u?y? do zakupu Bitcoina. Jednak wiele osób preferuje PayPal ze wzgl?du na jego bezpiecze?stwo, elastyczno??, wygod? i stosunkowo ni?sze op?aty. Aby dowiedzie? si? wi?cej o kupowaniu Bitcoina za pomoc? karty kredytowej, kliknij tutaj, a ze Skrill, kliknij tutaj .

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne