Jak kupi? Bitcoin za pomoc? karty kredytowej

Avatar

Opublikowany

włączony

Dla wielu osób karty kredytowe sta?y si? bardzo wa?nym narz?dziem finansowania zarówno ma?ych, jak i du?ych zakupów osobistych lub inwestycji. W ci?gu ostatnich kilku lat Bitcoin by? niezwykle popularn? inwestycj? i wiele osób musia?o rozwa?y? zakup tego lukratywnego cyfrowego zasobu za pomoc? swoich kart kredytowych. Karty kredytowe s? bezpieczn? i wygodn? metod? p?atno?ci dla wielu osób, a obecnie s? akceptowane w wielu miejscach, w których mo?na kupi? Bitcoin. Oczywistym argumentem za zakupem Bitcoina za pomoc? karty kredytowej jest to, ?e zasób cyfrowy mo?e przynie?? zyski, które b?d? wi?cej ni? wystarczaj?ce, aby pokry? d?ug i wszelkie zwi?zane z nim op?aty. Ale jest te? pewne ryzyko. Oprócz op?at, Bitcoin jest bardzo niestabilnym aktywem, a ogromne ujemne wahania cen mog? skutkowa? posiadaniem monety, która jest warta mniej ni? zad?u?enie na karcie kredytowej.

Rozwa?ania przy zakupie Bitcoina za pomoc? karty kredytowej

Generalnie uwa?a si?, ?e kupowanie niestabilnych aktywów za pomoc? d?ugu jest nierozs?dne. Ale karty kredytowe, je?li s? u?ywane w sposób odpowiedzialny, mog? by? bardzo korzystne. Dlatego wa?ne jest, aby rozwa?y? kilka czynników przed zakupem Bitcoin za pomoc? karty kredytowej. Czynniki te obejmuj?:

 • Op?aty

Istnieje wiele powi?zanych op?at, gdy zdecydujesz si? kupi? Bitcoin za pomoc? karty kredytowej. Gie?dy kryptowalut zazwyczaj pobieraj? pewne op?aty za wp?acanie ?rodków za pomoc? kart kredytowych. Firmy obs?uguj?ce karty kredytowe równie? pobieraj? ró?nego rodzaju op?aty. Wi?kszo?? firm traktuje zakupy Bitcoin jako zaliczk? gotówkow?, a to przyci?gnie APR (roczna stopa procentowa) w wysoko?ci oko?o 25%. Odsetki te b?d? skuteczne natychmiast i b?d? naliczane do czasu sp?aty zad?u?enia. Je?li zdecydujesz si? kupi? Bitcoin na gie?dzie poza krajem zamieszkania, b?d? równie? naliczane op?aty za transakcje zagraniczne. Inne potencjalne op?aty, które mog? si? pojawi?, obejmuj? op?aty za opó?nienia w p?atno?ciach, op?aty za przelew salda, op?aty za przekroczenie limitu i op?aty za zwrócone p?atno?ci. Wa?ne jest, aby wzi?? pod uwag? wszystkie op?aty, które przyczyni? si? do zwi?kszenia ogólnej ceny zakupu Bitcoina, a tak?e unikn?? op?at karnych, które prawdopodobnie wp?yn? na Twoje potencjalne zyski.

 • Wska?nik wykorzystania kredytu

Budowanie w?asnej oceny kredytowej jest jednym z g?ównych powodów, dla których ludzie u?ywaj? kart kredytowych. Ponadto wska?nik wykorzystania kredytu jest g?ównym elementem, którego agencje ratingowe wykorzystuj? do obliczania Twojej oceny kredytowej. Wska?nik wykorzystania kredytu to wykorzystana kwota dost?pnego limitu kredytu. Na przyk?ad, je?li masz limit kredytowy w wysoko?ci 1000 USD i zdecydujesz si? wykorzysta? d?ug w wysoko?ci 500 USD, oznacza to, ?e masz wska?nik wykorzystania kredytu wynosz?cy 50%. Ogólnie rzecz bior?c, eksperci finansowi radz? ludziom utrzymywanie wska?nika wykorzystania kredytu poni?ej 30%. Bitcoin jest teraz bardzo cennym zasobem cyfrowym, a kupowanie go za pomoc? karty kredytowej mo?e wykorzysta? dost?pny kredyt i negatywnie wp?yn?? na ogóln? ocen? kredytow?. Korzystaj?c z kart kredytowych, wa?ne jest zatem, aby kupi? tak? ilo?? bitcoinów, która nie zmniejszy wska?nika wykorzystania kredytu do niekorzystnych poziomów.

 • Nagrody

Firmy obs?uguj?ce karty kredytowe oferuj? ró?ne rodzaje nagród za okre?lone kategorie wydatków. Zazwyczaj ka?dy kwalifikuj?cy si? zakup zapewnia punkty, które mo?na wymieni? na takie przedmioty, jak karty podarunkowe, dodatki podró?ne, kupony na zakupy i mile dla osób cz?sto podró?uj?cych. Nagrody te mog? si? szybko sumowa? i sprawi?, ?e warto cz?sto korzysta? z karty kredytowej. Niestety, wi?kszo?? g?ównych firm obs?uguj?cych karty kredytowe traktuje Bitcoin i inne zakupy kryptowalut jako zaliczki gotówkowe, które nie kwalifikuj? si? do wi?kszo?ci opcji nagród. Istniej? jednak karty kredytowe skoncentrowane na Bitcoinie, które oferuj? nagrody, gdy u?ywasz ich do kupowania kryptowalut. Niektóre z tych kart obejmuj? kart? kredytow? BlockFi Bitcoin, kart? kredytow? Brex i kart? kredytow? SoFi. Istnieje równie? kilka gie?d kryptowalut, takich jak Coinbase, Binance i CEX.io, które oferuj? ró?ne rodzaje nagród, gdy u?ywasz kart kredytowych do kupowania bitcoinów za po?rednictwem ich platform.

 • Bezpiecze?stwo

W przypadku osób fizycznych karty kredytowe s? do?? bezpieczne do dokonywania p?atno?ci. Ale je?li u?yjesz ich do kupowania Bitcoinów w kontrowersyjnych miejscach, mo?esz ujawni? swoje prywatne dane potencjalnie nieetycznym osobom. Dlatego wa?ne jest, aby u?ywa? kart kredytowych do zakupu Bitcoin z bezpiecznych miejsc, w których Twoje dane osobowe i finansowe nie zostan? naruszone.

Najlepsze miejsca do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych

Oto niektóre z najlepszych miejsc, w których mo?esz bezpiecznie i wygodnie, ale Bitcoin za pomoc? kart kredytowych:

Binance

Binance to najwi?ksza gie?da kryptowalut na ?wiecie. U?ytkownicy Binance mog? handlowa? Bitcoinem, a tak?e ponad 500 parami kryptowalut za po?rednictwem aplikacji na komputery stacjonarne i urz?dzenia mobilne, a tak?e strony internetowej. Binance szczyci si? tym, ?e jest najbardziej profesjonaln? gie?d? kryptowalut, oferuj?c? zaawansowane narz?dzia do tworzenia wykresów, innowacyjne typy zlece? i stosunkowo ni?sze op?aty transakcyjne. Szeroka gama dost?pnych aktywów handlowych obejmuje popularne monety memów, takie jak Dogecoin, a tak?e popularne NFT (tokeny nie wymienialne). Firma ma równie? doskona?e wsparcie, a klienci mog? zg?asza? problemy na swojej platformie, a tak?e bezpo?rednio w mediach spo?eczno?ciowych za po?rednictwem interaktywnego uchwytu na Twitterze. Jednak pojawi?y si? równie? obawy dotycz?ce firmy. Po pierwsze, platforma Binance jest bardzo z?o?ona, a nowi inwestorzy mog? potrzebowa? troch? czasu, aby nauczy? si?, jak ?atwo si? po niej porusza?. Binance ma równie? restrykcyjny dost?p w USA i wielu innych wa?nych lokalizacjach kryptowalut. Ponadto Binance boryka?o si? z problemami regulacyjnymi i prawnymi w wielu miejscach, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone. Aby uzyska? wi?cej informacji o tej wiod?cej gie?dzie kryptowalut, przeczytaj nasz? pe?n? recenzj? Binance tutaj .

Otwarcie konta Binance

 1. Odwied? stron? Binance
 2. Kliknij przycisk „Zarejestruj si?” w prawym górnym rogu strony g?ównej
 3. Wype?nij formularz rejestracyjny swoimi danymi
 4. Zweryfikuj swoje dane i potwierd? swój adres e-mail

Kupowanie Bitcoina kart? kredytow? na Binance:

 1. Kliknij przycisk „Kup krypto” na stronie g?ównej
 2. Wybierz kart? debetow?/kredytow?
 3. Wprowad? dane swojej karty kredytowej
 4. Wybierz kwot?, któr? chcesz wyda?
 5. Kliknij kup „bitcoin”

Baza monet

Za?o?ona w 2012 roku Coinbase jest popularn? platform? wymiany kryptowalut i najwi?ksz? znajduj?c? si? w USA. Obecnie firma mo?e pochwali? si? ponad 73 milionami u?ytkowników, których ?redni obrót handlowy przekracza 300 miliardów co kwarta?. Coinbase sta? si? g?ównym graczem kryptograficznym, a nawet jest notowany na Nasdaq. Firma pozwala swoim u?ytkownikom handlowa? Bitcoinem i ponad 100 innymi altcoinami na swoich dwóch platformach: Coinbase Original i Coinbase Pro. Coinbase Original jest bardzo przyjazny dla u?ytkownika, dzi?ki czemu jest odpowiedni zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i innych inwestorów, którzy potrzebuj? tylko podstawowej platformy transakcyjnej. Z drugiej strony, Coinbase Pro jest przeznaczony dla do?wiadczonych traderów, którzy doceni? zaawansowane funkcje handlowe, takie jak dog??bne narz?dzia do tworzenia wykresów, analiza rynku i inne profesjonalne funkcje. Gie?dy kryptowalut mia?y burzliwe czasy, gdy mia?y do czynienia z regulatorami w ró?nych jurysdykcjach, ale Coinbase zawsze cieszy? si? reputacj? brokera przyjaznego przepisom, który jest bezpieczny dla swoich klientów. Mimo to Coinbase zosta? skrytykowany za stosunkowo wy?sze op?aty i ograniczony wybór altcoinów. Wiadomo równie?, ?e gie?da ma powolne czasy odpowiedzi na zapytania dotycz?ce obs?ugi klienta. Kliknij tutaj, aby dowiedzie? si? wi?cej o gie?dzie kryptowalut Coinbase.

Otwarcie konta Coinbase

 1. Odwied? stron? Coinbase
 2. Kliknij przycisk „Rozpocznij” w prawym górnym rogu strony g?ównej
 3. Wype?nij formularz rejestracyjny swoimi danymi (imi?, adres e-mail i has?o). W zale?no?ci od Twojej lokalizacji mog? by? wymagane dodatkowe informacje
 4. Zweryfikuj swoje dane i potwierd? swój adres e-mail

Kupowanie Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na Coinbase

 1. Zaloguj si? na swoje konto i przejd? do sekcji „Metody p?atno?ci”
 2. Wybierz „Dodaj kart? debetow?/kredytow?”
 3. Wprowad? dane swojej karty kredytowej
 4. Po pomy?lnym dodaniu karty kliknij „Kup walut? cyfrow?”
 5. Wybierz „Kup Bitcoin”

CEX.io

Za?o?ona w 2013 roku, CEX.io jest brytyjsk? gie?d? kryptograficzn?, która jest bezpieczn? platform? do handlu bitcoinami i ponad 80 innymi altcoinami. CEX.io wyró?nia si? jako innowacyjna platforma wymiany kryptowalut i brokerów i s?ynie z tego, ?e jest jedn? z pierwszych w historii obs?uguj?cych pary krypto/fiat. CEX.io oferuje wysokie bezpiecze?stwo, niezawodn? i stabiln? platform?, doskona?? obs?ug? klienta i bardzo przyjazny dla u?ytkownika interfejs. Klienci mog? handlowa? bitcoinami i innymi aktywami cyfrowymi przy stosunkowo niskich op?atach zarówno na platformach stacjonarnych, jak i mobilnych. Dodatkowo, CEX.io obs?uguje handel mar??, stawianie nagród, a tak?e po?yczki zabezpieczone kryptowalutami dla swoich klientów. Gie?da oferuje równie? platform? Prime, która jest odpowiednia dla inwestorów instytucjonalnych, z funkcjami takimi jak automatyczny handel, elastyczna realizacja zlece? oraz wygodne metody p?atno?ci. Jednak CEX.io ma równie? pewne ograniczenia. Klienci zwrócili uwag? na ograniczony wybór monet i niedost?pno?? jego us?ug w wa?nych jurysdykcjach kryptowalut, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Po?udniowa. Uzyskaj dost?p do naszej obszernej recenzji na temat CEX.io tutaj .

Otwarcie konta CEX.io

 1. Odwied? stron? wymiany CEX.io
 2. Kliknij przycisk „Zarejestruj si?” w prawym górnym rogu strony g?ównej
 3. Otwórz konto indywidualne lub firmowe, wype?niaj?c formularz rejestracyjny
 4. Zweryfikuj swoje dane i potwierd? swój adres e-mail

Kupowanie Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na Coinbase

 1. Zaloguj si? na swoje konto i przejd? do sekcji „Finanse i wp?aty”
 2. Kliknij „Kup Bitcoin kart? kredytow?”
 3. Wpisz kwot?, któr? chcesz wyda?, a zostaniesz przekierowany do wprowadzenia danych karty kredytowej
 4. Post?puj zgodnie z instrukcjami i kliknij „Kup teraz”

Witryny handlu kryptograficznego peer-to-peer

Mo?esz tak?e kupi? bitcoin za pomoc? karty kredytowej na platformach Bitcoin peer-to-peer, takich jak LocalBitcoin, Paxful i Remitano. Witryny te oferuj? wielu sprzedawcom, którzy akceptuj? ró?ne rodzaje metod p?atno?ci, w tym karty kredytowe. Kupowanie bitcoinów za pomoc? kart kredytowych na stronach P2P jest troch? bardziej ryzykowne i niewygodne w porównaniu z innymi metodami p?atno?ci. Dzieje si? tak, poniewa? b?dziesz musia? do?o?y? nale?ytej staranno?ci, aby odfiltrowa? z?ych sprzedawców. Wa?ne jest równie?, aby pami?ta?, ?e b?dziesz udost?pnia? informacje o swojej karcie kredytowej osobie trzeciej, a nie tym witrynom P2P.

Aby kupi? Bitcoin na stronach P2P, po prostu wyszukaj sprzedawców, którzy akceptuj? karty kredytowe jako metod? p?atno?ci. Aby wybra? najlepszego sprzedawc?, we? pod uwag? inne czynniki, takie jak wynik reputacji, historia handlu, dost?pno??, limity, ceny oraz warunki. Zazwyczaj sprzedawcy P2P, którzy akceptuj? karty kredytowe, zwykle pobieraj? wysokie op?aty.

Ostatnie s?owo – kupowanie bitcoinów za pomoc? karty kredytowej

Karty kredytowe to dla wielu osób bezpieczna i wygodna metoda p?atno?ci. Kupowanie Bitcoina za pomoc? karty kredytowej jest teraz mo?liwe, ale nale?y to robi? odpowiedzialnie. Wa?ne jest, aby wzi?? pod uwag? zwi?zane z tym ryzyko, takie jak op?aty za karty kredytowe i stopy procentowe, a tak?e podstawow? zmienno?? Bitcoina. Wa?ne jest równie?, aby kupowa? Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na renomowanych platformach wymiany, gdzie gwarantowane jest bezpiecze?stwo Twoich danych osobowych i finansowych.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne