Jak kupi? Bitcoin [BTC] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chodzi o zakupy bitcoinów, nasz przewodnik po zakupach ma na celu wyja?nienie procesu kupowania bitcoinów we w?a?ciwy sposób. Tutaj omówimy, czego szuka? na gie?dzie Bitcoin. Podajemy równie? wyja?nienie krok po kroku, jak kupi? Bitcoin w dowolnym miejscu na ?wiecie.

Zwrot Bitcoina z inwestycji w ci?gu ostatniej dekady by? wi?kszy ni? inwestycje w z?oto czy nieruchomo?ci. To sprawi?o, ?e Bitcoin sta? si? po??dan? inwestycj?, która w po??czeniu z prze?omow? technologi? blockchain zyska?a du?e zainteresowanie mediów. Przy ca?ej tej rozg?osie i rosn?cej popularno?ci warto?? cyfrowych pieni?dzy gwa?townie wzros?a i ka?dy chce mie? z nich kawa?ek.

Ale zanim przejdziemy do szczegó?ów, jak zdoby? bitcoin, zrozummy, czym jest Bitcoin.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Co to jest Bitcoin [BTC]?

Bitcoin to bardzo popularna kryptowaluta, która umo?liwia dokonywanie p?atno?ci i przelewów przy u?yciu wysoce zdecentralizowanej technologii peer-to-peer. Ró?ni si? od konwencjonalnych walut tym, ?e jego tworzenie, przesy?anie i przechowywanie s? mo?liwe dzi?ki blockchain, wysoce zdecentralizowanej ksi?dze.

W 2009 roku Satoshi Nakamoto wynalaz? Bitcoin i zaprezentowa? ?wiatu cyfrow? walut? Bitcoin oraz blockchain. Mimo to zosta? opracowany i utrzymywany przez zdecentralizowan? spo?eczno?? programistów i górników (walidatory transakcji Bitcoin).

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Bitcoin (BTC)

Krok 1. Utwórz konto

Pierwszym krokiem do zakupu Bitcoina jest wybór renomowanej i godnej zaufania gie?dy Bitcoin i otwarcie tam rachunku handlowego. Zanim b?dziesz móg? faktycznie kupi? BTC, wi?kszo?? poprosi Ci? o weryfikacj? to?samo?ci. Jednak w wi?kszo?ci procedura jest prosta i nieskomplikowana. Sugerujemy, aby? przy wyborze gie?dy sprawdza? tylko gie?dy regulowane. Dost?pne s? ró?ne alternatywy, a w tym artykule omówimy sze?? najwa?niejszych.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze na konto

Po utworzeniu i zweryfikowaniu konta handlowego mo?esz rozpocz?? handel. Musisz dokona? wp?aty, zanim zaczniesz kupowa? Bitcoiny. Wi?kszo?? gie?d akceptuje ró?ne metody p?atno?ci, a dost?pne opcje zale?? przede wszystkim od Twojej lokalizacji. Karty kredytowe/debetowe, przelewy bankowe i e-portfele, takie jak Skrill, Neteller i PayPal, to popularne opcje wp?at i wyp?at.

Krok 3: Kup Bitcoin, lewarowany lub nie

Mo?esz teraz kupowa? bitcoiny po uwierzytelnieniu konta i wp?acie gotówki. Mo?esz albo kupi? oryginalne bitcoiny i otrzyma? klucz prywatny, albo kupi? kontrakty CFD na Bitcoiny, w zale?no?ci od wybranego rynku kryptowalut.

Mo?esz tak?e nabywa? Bitcoiny i handlowa? kontraktami CFD na Bitcoiny na niektórych gie?dach, takich jak eToro. B?dziesz mie? dost?p do d?wigni handlowych a? do 125:1 podczas handlu kontraktami CFD na Bitcoin i innymi towarami, takimi jak kontrakty futures na Bitcoiny i kontrakty na opcje.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Jak kupi? Bitcoin (BTC) za pomoc? ró?nych metod?

Bitcoina mo?na kupi? na wiele sposobów. Ka?dego dnia gie?dy Bitcoin, brokerzy i inne platformy handlowe eksperymentuj? z nowymi technikami, aby u?atwi? proces zakupu Bitcoinów. Jedn? z najbardziej prze?omowych by?a integracja ró?nych opcji p?atno?ci. Poni?ej przedstawiono najbardziej rozpowszechnione metody zakupu bitcoinów na gie?dzie eToro.

Jak kupi? Bitcoiny (BTC) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Osoby, które chc? kupi? Bitcoiny na eToro, u?ywaj? kart kredytowych i debetowych jako jednej z najcz?stszych opcji wp?at i wyp?at. Jest wybierany spo?ród innych metod p?atno?ci, takich jak przelew bankowy, poniewa? jest szybki – transakcje s? przetwarzane niemal natychmiast – jest ta?szy i do?? ?atwy w u?yciu.

Korzystaj?c z karty kredytowej/debetowej, ka?dy klient eToro w ka?dym z ponad 140 obs?ugiwanych krajów mo?e kupowa? Bitcoiny. W przypadku zakupów Bitcoin dokonanych za po?rednictwem eToro nie ma op?at transakcyjnych. Musisz po prostu zap?aci? koszty przetwarzania na?o?one przez wystawc? karty kredytowej.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Jak kupi? Bitcoin BTC za pomoc? PayPal?

eToro to jedna z niewielu platform do handlu kryptowalutami, które pozwalaj? klientom kupowa? Bitcoiny za pomoc? PayPal. A opcja wp?aty jest wybierana ponad wszystkie inne metody przetwarzania p?atno?ci eToro, poniewa? wp?aty s? szybkie, a koszty przetwarzania transakcji nale?? do najni?szych. G?ówn? wad? jest to, ?e jest dost?pny tylko w krajach, które obs?uguj? PayPal i eToro.

Jak kupi? Bitcoin BTC za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Klienci eToro, którzy mieszkaj? w krajach, w których PayPal nie jest akceptowany, mog? zawsze nabywa? Bitcoiny na stronie i p?aci? za pomoc? e-portfeli, takich jak Skrill i Neteller. Oba dzia?aj? w ka?dy sposób, w jaki dzia?a PayPal, a nawet obs?uguj? PayPal w miejscach, w których oba s? obs?ugiwane. Podczas nabywania bitcoinów za pomoc? e-portfeli (Skrill i Neteller) na eToro przetwarzanie transakcji jest równie? szybkie, proste i niedrogie.

Jak kupi? Bitcoin BTC za pomoc? przelewu bankowego?

Opcja przelewu bankowego, która jest dost?pna we wszystkich ponad 140 krajach zatwierdzonych przez eToro, rozwi?zuje ten problem, gdy wszystkie inne opcje wp?at i wyp?at za?amuj? si?. Jednak w przeciwie?stwie do wszystkich innych opcji p?atno?ci eToro, wp?aty/wyp?aty bankowe trwaj? znacznie d?u?ej – od 3 do 8 dni roboczych, zanim gotówka pojawi si? na Twoim koncie handlowym.

Op?aty za przetwarzanie transakcji s? znacznie wy?sze i wymagany jest minimalny depozyt w wysoko?ci 500 USD, a nie 200 USD wymagane przez wszystkie inne opcje p?atno?ci. Je?li po raz pierwszy korzystasz z bankowej opcji wp?aty na eToro, procedura mo?e by? dla Ciebie nu??ca.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>

Jak kupowa? bitcoiny (BTC), pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

eToro to jedna z niewielu licencjonowanych gie?d kryptowalut, które umo?liwiaj? anonimowe zakupy Bitcoin (bez weryfikacji to?samo?ci). Jest jednak pewien haczyk: jest dost?pny tylko dla klientów eToro w kilku krajach. Co wi?cej, ilo?? bitcoinów, które mo?esz kupi? na eToro bez udowadniania swojej to?samo?ci, jest ograniczona do 2000 USD ka?dego miesi?ca.

Cz?sto zadawane pytania

Jak mog? teraz zdoby? Bitcoina?

Obecnie istnieje wiele gie?d Bitcoin, na których mo?na natychmiast naby? Bitcoiny. U?atwili inwestowanie, umo?liwiaj?c kupowanie bitcoinów i wysy?anie ich do bezp?atnego portfela w ci?gu kilku minut od za?o?enia konta tradera.

Czy Bitcoin to dobra inwestycja?

Tak, szczególnie z dwóch powodów. Jednym z nich jest to, ?e kryptowaluta zawsze by?a popularna, a obecny ogólny zwrot wynosi 25 000 procent lub wi?cej (wed?ug CoinMarektCap). Po drugie, zarówno fundamentalne, jak i techniczne znaki wskazuj?, ?e ceny bitcoinów b?d? nadal ros?y w niesko?czono??, zw?aszcza ?e coraz wi?cej krajów otwiera si? na waluty cyfrowe.

Jaka jest minimalna kwota, któr? musz? zainwestowa? w Bitcoin?

Nie ma okre?lonej minimalnej ilo?ci wymaganej do zakupu Bitcoinów. Niektóre gie?dy, takie jak Binance, pozwalaj? na zakup Bitcoinów ju? za 1 USD.

<<Kup Bitcoin (BTC) teraz>>


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne