Jak kupi? Bancor [BNT] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Czy chcesz do??czy? do wschodz?cego zdecentralizowanego rynku gie?dowego? By? mo?e chcia?by? zarabia? na swoich zasobach kryptowalut za pomoc? Bancor.

Je?li tak, mo?esz wybra? BNT, lokalny token Bancor, animatora rynku, który automatyzuje proces transakcyjny (AMM). Bancor ma oferowa? p?ynno?? rynkom kryptowalut bez konieczno?ci bezpo?redniego zarz?dzania przez bank komercyjny.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Co to jest Bancor [BNT]?

Bancor to zdecentralizowana publiczna sie? tokenów inteligentnych typu peer-to-peer i gie?da, która obs?uguje tokeny inteligentne ERC20 i wykorzystuje natywny token znany jako Bancor Network Token (BNT). U?ytkownicy musz? naby? Smart Tokeny za pomoc? BNT, aby móc korzysta? z funkcjonalno?ci platformy wymiany Bancor.

Gie?da Bancor ma na celu po??czenie wszystkich kryptowalut na ?wiecie, oferuj?c szybk? p?ynno?? ka?dej monety, tokenowi i walucie. Osi?ga si? to dzi?ki wykorzystaniu inteligentnych tokenów, które s? tokenami z wbudowanymi inteligentnymi kontraktami. Ka?dy inteligentny token jest wart czego? w jednej z pozosta?ych walut zgodnych z ERC20. W rezultacie ka?dy, kto posiada walut? zgodn? z ERC20, mo?e zlikwidowa? swoje zasoby. W przeciwnym kierunku ka?dy mo?e kupi? Smart Token, który reprezentuje jedn? z monet zgodnych z ERC20, i zostan? wyprodukowane nowe Smart Tokeny.

Posiadacze tokenów BNT mog? umieszcza? je w automatycznych animatorach rynku (AMM), aby zarabia? pieni?dze poprzez op?aty transakcyjne, stawkowanie i si?? g?osu w Bancor DAO. Bancor obs?u?y? obecnie ponad 2 miliardy dolarów w transakcjach na tysi?cach tokenów, z milionami dolarów op?at zebranych i wyp?aconych posiadaczom tokenów BNT.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Bancor (BNT)

Krok 1: Utwórz konto

Najpierw musisz utworzy? konto, klikaj?c opcj? „Zarejestruj si?” na oficjalnej stronie internetowej i wprowadzaj?c swoje informacje handlowe. Na przyk?ad b?dziesz musia? poda? swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Jako adres e-mail wybierz podstawowy adres e-mail, do którego mo?esz szybko uzyska? dost?p i który jest najbezpieczniejszy, poniewa? b?dziesz go potrzebowa? do logowania si? na swoje konto Binance przez ca?y czas.

Powiniene? tak?e wybra? silne has?o dla swojego e-maila, które powinno zawiera? kombinacj? cyfr, symboli, wielkich i ma?ych liter. Jako kod weryfikacyjny konta i doko?czenie procedury rejestracji otrzymasz 6-cyfrowy numer na podany przez Ciebie adres e-mail. Dobrym pomys?em jest równie? skonfigurowanie uwierzytelniania dwusk?adnikowego, aby doda? dodatkow? warstw? ochrony.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Krok 2. Zasil swoje konto

Wiele walut cyfrowych umo?liwia wy??cznie handel mi?dzy kryptowalutami i nie akceptuje bezpo?rednich wp?at w walucie fiducjarnej, takiej jak USD, dlatego prawie zawsze b?dziesz musia? najpierw posiada? lub kupi? BTC lub ETH.

Dok?adna procedura wp?aty gotówki na konto ró?ni si? w zale?no?ci od u?ywanej gie?dy. Binance akceptuje ró?ne sposoby finansowania i p?atno?ci; wybrana metoda b?dzie zale?e? od obszaru i zainteresowa?.

.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Krok 3: Zainwestuj w Bancor BNT!

Jeste? gotowy do zakupu BNT po wp?aceniu ?rodków lub opcji p?atno?ci na swoje konto. W tym momencie b?dziesz mie? równie? dost?p do wszystkich silnych produktów, które sprawi?y, ?e Binance jest tak popularne w?ród milionów traderów na ca?ym ?wiecie.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Krok 4: Kup portfel

Je?li kupujesz BNT z zamiarem utrzymania go przez d?ugi czas w celu zwi?kszenia jego warto?ci, niezb?dny jest wysoce bezpieczny portfel. Istniej? trzy rodzaje portfeli bitcoin: portfele papierowe, portfele programowe i portfele sprz?towe. Najcz??ciej sugerowane s? portfele sprz?towe, poniewa? zapewniaj? wysoki poziom ochrony i prywatno?ci, a tak?e mo?liwo?? przechowywania wielu kryptowalut naraz. Ta stworzona przez ekspertów lista zawiera najbezpieczniejsze portfele sprz?towe.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Jak kupi? Bancor (BNT) przy u?yciu ró?nych metod?

Mo?esz przela? kwot? na swoje konto portfela Binance Crypto bezpo?rednio ze swojego konta bankowego za pomoc? przelewu pieni??nego SWIFT lub mo?esz u?y? karty debetowej/kredytowej. W tej sekcji poka?? Ci, jak korzysta? z ró?nych metod zakupu Bancora.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Jak kupowa? bancory (BNT) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Po utworzeniu konta na gie?dzie Binance musisz wybra? opcj? „Karta kredytowa/debetowa”. Zostaniesz przekierowany na nast?pn? stron?, gdzie znajdziesz opcje wyboru odpowiedniego Bitcoina (Wybierz BTC) oraz kwot?, któr? musisz zap?aci?, aby kupi? wybran? ilo?? Bitcoin. Ca?kowita kwota, któr? musisz wyda?, zostanie przedstawiona na podstawie ??danej kwoty Bitcoin i aktualnej ceny rynkowej. Mo?esz jednak zdecydowa? si? najpierw na okre?lenie ca?kowitej op?aty, a wtedy system automatycznie okre?li dla Ciebie kwot? zamówienia.

Najpierw musisz kupi? Bitcoin lub Ethereum, a nast?pnie przekonwertowa? BTC na BNT. Kupowanie BNT za pomoc? karty kredytowej jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie kosztowne, poniewa? pobieraj? wysok? op?at?.

Jak kupi? Bancor BNT za pomoc? PayPal?

PayPal sprawi?, ?e zakup BNT za po?rednictwem ich platformy jest niezwykle prosty, i pochwalamy ich za ich wk?ad w ogóln? akceptacj? bitcoinów. Ale nie mo?esz bezpo?rednio kupi? BNT za pomoc? Paypal. B?dziesz musia? najpierw kupi? BTC lub inn? kryptowalut?, a nast?pnie wymieni? j? na BNT.

Jak kupi? Bancor BNT za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Nie mo?esz natychmiast kupi? BNT za pomoc? Skrill, jednak mo?esz kupi? Bitcoin/Ethereum za pomoc? Skrill, a nast?pnie wymieni? go na Bancor BNT. Mo?esz kupi? BTC/ETH za pomoc? Skrill, korzystaj?c z Binance, najwi?kszej na ?wiecie gie?dy.

Jak kupi? Bancor BNT za pomoc? przelewu bankowego?

Aby kupi? BNT przelewem bankowym, zaloguj si? na swoje konto Binance i wybierz wybrany przez siebie portfel fiat (np. EUR). Po zlokalizowaniu portfela kliknij „wp?ata” i wybierz „Przelew bankowy”. Aby wp?aci? fiat za pomoc? przelewu bankowego, post?puj zgodnie z instrukcjami. Kiedy pieni?dze dotr? do Twojego portfela fiat, u?yj przycisku „konwertuj”, aby zmieni? gotówk? fiat na BNT i cieszy? si? ?wie?o zarobionym BNT.

<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Dlaczego nie ma bezpo?redniej opcji zakupu Bancor (BNT)?

Bancor (BNT) dopiero niedawno zyska? popularno??, dlatego w wielu okoliczno?ciach wci?? nie jest obs?ugiwany przez wszystkie gie?dy. Prawdopodobnie zmieni si? to w najbli?szej przysz?o?ci, poniewa? bitcoin stanie si? bardziej rozpowszechniony, a gie?dy doda wsparcie dla nowych walut.

Jaki rodzaj p?atno?ci jest najbardziej odpowiedni i najta?szy?

Obecnie najta?szym podej?ciem jest nabycie Ethereum lub Bitcoina za pomoc? konta bankowego, a nast?pnie wymiana go na Bancor (BNT). W porównaniu do Bitcoin, Ethereum oferuje teraz jedne z najni?szych kosztów transakcji i wymiany.

Co powiniene? wybra?, aby Bancor handlowa??

Bancor próbuje zmieni? paradygmat w sposobie handlu walutami, w wyniku czego zapewnia swoim konsumentom doskona?e korzy?ci. Smart Tokeny umo?liwiaj? klientom gie?dy natychmiastowe nabycie lub sprzeda? dowolnego tokena ERC20 w swoich zasobach za pomoc? inteligentnych kontraktów. Nie ma potrzeby podró?owania na inn? gie?d?, poniewa? maj? tak du?y wybór oferowanych tokenów i kryptowalut.<<Kup Bancor (BNT) teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne