Avatar

Opublikowany

włączony

AirSwap to spo?eczno?? programistów systemów handlu rozproszonego.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Co to jest AirSwap [AST]?

W przypadku handlu aktywami cyfrowymi AirSwap ??czy sie? peer-to-peer, która chroni handlowców przed ryzykiem zwi?zanym z ryzykiem kontrahenta, przekroczeniem ceny i front-runningiem.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu AirSwap [AST]

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety AirSwap, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Krok 3: Kup AirSwap

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? BTC na kryptowalut? AirSwap. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety AirSwap w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Jak kupi? AirSwap [AST] przy u?yciu ró?nych metod?

Zakup AirSwap jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka protoko?ów kotwicznych, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Jak kupi? AirSwap [AST] za pomoc? karty kredytowej lub karty debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na AirSwap.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje AirSwap.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na AirSwap.

Jak kupi? AirSwap [AST] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety AirSwap. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i AirSwapcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? AirSwap bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do AirSwap.

Jak kupi? AirSwap [AST] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? e-portfeli (Skrill, Neteller), aby naby? AirSwapcoin, tak? jak AirSwap. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? AirSwap [AST] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem na zakup AirSwap jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transAirSwapion jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Jak kupi? AirSwap [AST] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? AirSwap. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na AirSwap.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Pocz?tkowo token by? u?ywany przez handlowców do reklamowania ich dost?pno?ci, ale teraz przekszta?ci? si? w metod? anga?owania uczestników w zarz?dzanie i zarz?dzanie w celu promowania bezpieczniejszego handlu. Aby posiadacze AST mogli pracowa? i zarabia? zgodnie z posiadanymi zasobami, musz? by? aktywnie zaanga?owani w firm?, która wymaga uczestnictwa.

Jaka jest ?rednia liczba obiegów AirSwap [AST]?

Obecnie w obiegu znajduje si? 150 000 000 tokenów AST.

<<Kup AirSwap [AST] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne