Avatar

Opublikowany

włączony

Za?o?ony w lipcu 2018 r. Kleros (PNK) jest rzeczywi?cie zdecentralizowan? platform? rozwi?zywania sporów. Wykorzystuj?c blockchain i crowdsourcing, jest to publiczny protokó? rozstrzygania sporów online.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Co to jest Kleros [PNK]?

W przypadku systemów rozproszonych (DApps) i ich u?ytkowników Kleros s?u?y jako po?rednik mi?dzy nimi. Kleros s?u?y jako niezawodny dostawca us?ug p?atniczych, je?li us?uga oferowana przez aplikacj? nie generuje sporu.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Klerosa [PNK]

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety PNK, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Krok 3: Kup PNK

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? PNK. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety PNK w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, gdy ich potrzebujesz.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Jak kupi? wielokropek (PNK) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup Ellipsis jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka stPNK, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Jak kupi? Klerosa [PNK] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na elipsy.

We? nast?puj?cy stPNK:

  • Kup Bitcoin lub Etherium na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Etherium na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Ellipsis.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Etherium na Ellipsis.

Jak kupi? Klerosa [PNK] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety PNK. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? PNK bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do PNK.

Jak kupi? Klerosa [PNK] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak PNK. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? Klerosa [PNK] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu PNK jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Jak kupi? Klerosa [PNK] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Ellipsis. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na PNK.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje ten system?

Korzystaj?c z szyfrowania i blockchain, Kleros zapewnia integralno?? dowodów, wybiera przysi?g?ych i zach?ca do uczciwych wniosków.

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów Klerosa [PNK]?

W styczniu 2021 r. Kleros (PNK) mia? gotow? do zdobycia 599 684 715 PNK, bez znanej maksymalnej poda?y.

<<Kup Klerosa [PNK] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne