Jak kupi? AdToken [ADT] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

AdChain ma by? platform?, która rzuca wyzwanie adbotom, tworz?c bia?? list? marketerów internetowych. AdChain zamierza umie?ci? t? bia?? list?, wykorzystuj?c AdToken jako token g?osowania dla sprzedawców nieinternetowych i token reputacji dla reklamodawców internetowych. AdToken jest zbudowany w oparciu o ERC20 Token Standard i dzia?a w sieci Ethereum.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Co to jest AdToken [ADT]?

adChain to niezale?ny od przegl?darki system reklamy cyfrowej oparty na Ethereum, który p?ynnie wspó?pracuje z istniej?cymi wcze?niej RTB i zautomatyzowanymi standardami bran?owymi. AdChain to cyfrowa sie? reklamowa oparta na Ethereum, która ma zaradzi? zwodniczemu klimatowi internetowego ADT, a mianowicie ruchowi robotów, z?o?liwym reklamom, trackerom, fa?szywym domenom, s?abej koordynacji i systematycznej korupcji. ADT to token ERC20, który s?u?y do weryfikacji wydawców, którzy chc? wej?? do systemu, w tym „okresu wyzwania”, w którym ka?dy posiadacz ADT, który podejrzewa, ?e wydawca jest nieuczciwy, mo?e wnie?? sprzeciw i wyrówna? depozyt ADT wydawcy.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu AdToken (ADT)

Krok 1: Utwórz konto

Binance to jedna z najwi?kszych gie?d kryptowalut na ?wiecie. Ogromnym plusem jest to, ?e mo?esz kupi? adToken na Binance. W typowym handlu walutami p?acisz niewielk? op?at? za ka?d? dokonan? transakcj?, a Binance ma konkurencyjne ceny. Aby utworzy? konto, podaj wszystkie swoje dane osobowe na stronie rejestracji i utwórz has?o, aby chroni? swoje konto.

Po zakupie adToken mo?esz zachowa? swoje monety online lub przes?a? je do portfela sprz?towego, je?li jest on dost?pny dla Twojej kryptowaluty.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po utworzeniu konta b?dziesz musia? je sfinansowa?. Mo?esz p?aci? dowolnym sposobem, w tym kart? kredytow?/debetow?, PayPal, przelewem bankowym i tak dalej. Sugerujemy, aby? zacz?? od niewielkiej wp?aty.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Krok 3: Kup ADT

Po skutecznym zasileniu konta pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje BTC na monet? ADT. Nast?pnie zdob?d? portfel i przechowuj w nim swoje monety ADT, aby by?y bezpieczne i wymieniaj je, gdy ich potrzebujesz.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Jak kupi? AdToken (ADT) za pomoc? ró?nych metod?

Kupowanie AdToken jest obecnie do?? prostym procesem. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jest jednak kilka kroków, które musisz wykona?, aby to osi?gn??, dlatego opracowali?my dla Ciebie t? prost? instrukcj?! Jest podzielony na sekcje; kontynuuj t?, która odnosi si? do preferowanej metody p?atno?ci.

<<Kup AdToken (ADT) teraz>>

Jak kupi? AdTokeny (ADT) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Kupowanie Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej zawsze b?dzie Twoim pierwszym krokiem. Mo?na je nast?pnie przekszta?ci? w AdToken. Niezawodna gie?da to najlepsze miejsce na zakup Bitcoina lub Etherium.

Przenie? AdToken na gie?d? kryptowalut, która pobiera Bitcoin lub Etherium. Nast?pnie zamie? swój Bitcoin lub Etherium na AdToken na ko?cu.

Jak kupi? AdToken ADT za pomoc? PayPal?

Mo?esz teraz zdobywa? monety ADT za pomoc? metody PayPal. Paypal jest u?ywany przez miliony osób do handlu bitcoinami i altcoinami. Jednak nie ma mo?liwo?ci zakupu ADT za pieni?dze fiducjarne. B?dziesz musia? kupi? Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej gie?dy. Nast?pnie mo?esz zamieni? swoje monety BTC na ADT.

Jak kupi? AdToken ADT za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Mo?esz kupowa? altcoiny, takie jak ADT, u?ywaj?c e-portfeli (Skrill, Neteller), tak jak w ka?dy inny sposób. Skrill to globalny system p?atno?ci, który umo?liwia klientom natychmiastowe wp?acanie i przelewanie ?rodków. Skrill to ogólno?wiatowa us?uga przekazów pieni??nych, która obs?uguje ponad 200 krajów i umo?liwia klientom wysy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni go jednym z najprostszych sposobów kupowania bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? AdToken ADT za pomoc? przelewu bankowego?

Przelew bankowy to najbardziej op?acalna opcja zakupu ADT. Korzystanie z przelewu bankowego do zakupu kryptowaluty to sposób, który znaj? miliony ludzi. Op?ata transakcyjna jest niezwykle minimalna, dzi?ki czemu jest dost?pna dla ka?dego. Mo?e to jednak zaj?? troch? czasu. Porównuj?c metod? przelewu bankowego z innymi opcjami, widzimy, ?e zakup za pomoc? karty kredytowej/debetowej jest najszybszym wyborem, ale jest te? najbardziej kosztowny.Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne