Jak kupi? Adshares [ADS] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Adshares to nowa sie? reklamowa ukierunkowana na sektor kryptograficzny, do której w?a?nie do??czyli?my jako alternatywa dla niektórych g?ównych uczestników rynku. Przyjrzymy si? temu w tym po?cie.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Co to jest Adshare [ADS]?

Adshares jest pierwszym i jedynym ca?kowicie zdecentralizowanym rynkiem reklamy, a tak?e najbardziej wyrafinowan? inicjatyw? opart? na blockchain w bran?y reklamowej. Adshares ??czy dziennikarzy i firmy reklamowe w?asnym blockchainem, umo?liwiaj?c im prowadzenie bezpo?rednich negocjacji na uczciwym i przejrzystym rynku.

Zespó? rozpocz?? dostarczanie protoko?u, który jest obecnie niezwykle skalowalny w 2017 roku. Adshares to projekt, który utrzymuje zdecentralizowan? sie?. Koncepcj? protoko?u ADS jest oferowanie sieci spo?eczno?ci z zarz?dzaniem w stylu DAO. Adshares umo?liwia ka?demu stworzenie w?asnego Adservera poprzez zastosowanie narz?dzi typu open source blockchain w coraz wi?kszej liczbie bran?. Ta rewolucyjna koncepcja umo?liwia posiadaczom $ADS czerpanie korzy?ci z komercjalizacji protoko?u. Ca?kowicie zdecentralizowany rynek mo?e by? u?ywany do reklamowania przedsi?wzi?? kryptograficznych.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu udzia?ów reklamowych (ADS)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety ADS, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Krok 3: Kup reklamy

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto za pomoc? pieni?dzy, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? BTC na kryptowalut? ADS. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety ADS w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, gdy ich potrzebujesz.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Jak kupowa? Adshares (ADS) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup AdShares jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup teraz reklamy (ADS)>>

Jak kupi? Adsharess (ADS) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na AdShares.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Etherium na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Etherium na gie?d? kryptowalut, która akceptuje AdShares.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Etherium na AdShares.

Jak kupowa? reklamy Adshares za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety ADS. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? ADS bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do ADS.

Jak kupowa? reklamy Adshares za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby uzyska? altcoin, taki jak ADS. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? reklamy Adshares za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu ADS jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne