Jak kupi? Abulaba [AAA] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz naby? Abulab? (AAA), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do celów handlowych. W tym artykule przeanalizowa?em Coinbase, popularn? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze miejsca na zakup bitcoinów za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego. Rzu? okiem i poznaj najlepsze strategie handlu bitcoinami.

<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Co to jest Abulaba [AAA]?

Abulaba to kolejna wersja Ethereum, która oferuje bardziej wydajne transakcje i wykorzystuje infrastruktur? wydobywcz? Ethereum do generowania wyk?adniczych zysków AAA z produkcji i wydobycia procesora. Abulaba to inicjatywa blockchain z siedzib? w Hongkongu, prowadzona przez wybitnych specjalistów w dziedzinie technologii kodowania.

<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Abulaby (AAA)

Krok 1. Utwórz konto

Musisz wype?ni? swoje dane, klikaj?c opcj? "Zarejestruj si?" w prawym rogu strony internetowej i wprowadzaj?c swoje informacje handlowe. Na przyk?ad mo?esz zosta? poproszony o podanie numeru telefonu komórkowego lub mo?esz zdecydowa? si? na u?ycie swojego adresu e-mail. Niezb?dne jest u?ycie podstawowego adresu e-mail, do którego masz ?atwy dost?p i który jest najbezpieczniejszy, poniewa? b?dziesz go potrzebowa? do regularnego logowania si? na konto Coinbase.

Powiniene? tak?e stworzy? silne has?o do swojego e-maila, które powinno zawiera? kombinacj? cyfr, symboli, wielkich i ma?ych liter. Jako kod weryfikacyjny konta i doko?czenie procedury rejestracji otrzymasz 6-cyfrowy numer na podany przez Ciebie adres e-mail.

Krok 2. Kup Bitcoin lub Ethereum

Powiniene? teraz by? przygotowany na dokonanie pierwszego zakupu Bitcoin lub Ethereum, którego nast?pnie u?yjesz do nabycia Abulaby (AAA).

Coinbase sprawia, ?e rozpocz?cie inwestowania w kryptowaluty jest do?? proste. Wystarczy wej?? na swoj? stron? BUYS i wybra? walut?, któr? chcesz kupi?. Kupuj?c BTC lub ETH od Coinbase, zobaczysz, ?e jest to niewielki koszt (3,99 procent w przypadku zakupów kart? kredytow?). Wspania?? cz??ci? jest to, ?e powiadamiaj? Ci? o pe?nej kwocie zakupu przed dokonaniem zakupu.

Krok 3: Konwertuj Ethereum na AAA

Nadszed? czas, aby wykorzysta? swoj? inwestycj? w Coinbase, aby kupi? Abulab? (AAA). Poniewa? Coinbase umo?liwia kupowanie tylko Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum i Litecoin, b?dziesz musia? przenie?? swoj? inwestycj? BTC lub ETH na inn? gie?d? kryptowalut. Mo?e si? to wydawa? bolesne, ale tak nie jest.

<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Jak kupi? Abulab? (AAA) za pomoc? ró?nych metod?

Aby kupi? Abulaba (AAA) na wi?kszo?ci gie?d kryptowalut, musisz najpierw mie? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do handlu. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e mo?esz po prostu kupi? dowoln? wirtualn? walut? w Coinbase za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego.

<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Jak kupi? Abulabas (AAA) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Odkryli?my, ?e najszybszym sposobem na zape?nienie konta jest u?ycie karty kredytowej, ale b?dziesz mie? mniejszy limit wp?at. Sprawd? równie? u dostawcy karty kredytowej, poniewa? niektórzy nak?adaj? op?at? lub najwy?sze oprocentowanie za zakup kryptowalut za pomoc? karty kredytowej.

Aby skorzysta? z konta bankowego, wystarczy wybra? konto bankowe, poda? Coinbase podstawowe informacje o koncie, a nast?pnie poczeka? na potwierdzenie konta. W zale?no?ci od relacji, jak? Coinbase ma z Twoj? instytucj? finansow?, weryfikacja ta mo?e by? automatyczna; alternatywnie mo?e to potrwa? kilka dni, poniewa? Coinbase mo?e wykona? kilka drobnych przelewów na Twoim koncie, które b?dziesz musia? zweryfikowa?.

Jak kupi? Abulaba AAA za pomoc? PayPal?

PayPal jest prawdopodobnie najbardziej znanym z tych trzech, ale je?li chcesz handlowa? t? kryptowalut? na innych platformach, nie jest to obecnie najlepsza opcja, poniewa? kryptowaluty z twojego konta nie mo?na przenie?? na inne konta w PayPal lub poza nim.

Jak kupi? Abulaba AAA za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Skrill umo?liwia natychmiastowy zakup, przechowywanie i konwersj? kryptowalut. Nie ma potrzeby dodatkowego uwierzytelniania, wi?c rozpocz?cie pracy jest proste. Skonfiguruj portfel kryptowalut, aby móc dokona? pierwszego zakupu, gdy nadejdzie czas.

Skrill umo?liwia zamian? 40 walut, w tym euro, dolarów ameryka?skich i funtów brytyjskich, na kryptowalut? w czasie rzeczywistym. To wspania?a metoda szybkiego, wygodnego i bezpiecznego rozwijania swojego portfela, z dost?pnymi ponad dziesi?cioma kryptowalutami, w tym Bitcoinem.

Jak kupi? Abulaba AAA za pomoc? przelewu bankowego?

Wystarczy wybra? swoje konto bankowe, poda? Coinbase podstawowe informacje o koncie, a nast?pnie poczeka? na potwierdzenie konta. W zale?no?ci od relacji, jak? Coinbase ma z Twoj? instytucj? finansow?, weryfikacja ta mo?e by? automatyczna; alternatywnie mo?e to potrwa? kilka dni, poniewa? Coinbase mo?e wykona? kilka drobnych przelewów na Twoim koncie, które b?dziesz musia? zweryfikowa?.

Finansuj?c za pomoc? rachunku bankowego, b?dziesz mie? wi?ksz? si?? nabywcz? (zakupow?) ni? przy u?yciu karty kredytowej.


<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Jak kupi? Abulabas (AAA), pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji to?samo?ci):

Na wszystkich zatwierdzonych gie?dach i firmach maklerskich wymagany b?dzie dokument to?samo?ci ze zdj?ciem. G?ównym celem kryptowalut by?o zapewnienie ludziom anonimowego sposobu kupowania rzeczy, a platformy transakcyjne zosta?y zaprojektowane tak, aby robi? to samo. W rzeczywisto?ci anonimowe kupowanie AAA mo?e by? w niektórych okoliczno?ciach bezpieczne, o ile ufasz witrynie i osobie, z któr? masz do czynienia.

<<Kup Abulaba (AAA) teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Czy mo?na zap?aci? gotówk? za Abulaba?

Nie. Poniewa? nie ma mo?liwo?ci zakupu Abulaby za gotówk?. Jednak u?ywaj?c rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie doko?cz pozosta?e procedury, przenosz?c Bitcoin na odpowiednie gie?dy AltCoin.

Jak mog? kupi? Bitcoin od lokalnego sprzedawcy?

Opcj? jest LocalBitcoins, gie?da Bitcoin peer-to-peer. Funkcjonuje bardziej jako rynek, na którym u?ytkownicy mog? kupowa? i sprzedawa? Bitcoiny mi?dzy sob?. U?ytkownicy, znani równie? jako handlowcy, tworz? reklamy, aby wy?wietla? ich ceny i wybran? metod? p?atno?ci. Nast?pnie na platformie kupuj?cy kupuj? od handlowców, aby kupowa? od sprzedawców w okre?lonej s?siedniej lokalizacji. W ko?cu LocalBitcoins to doskona?a lokalizacja do zdobycia bitcoinów, je?li nie mo?esz znale?? preferowanej opcji p?atno?ci gdzie indziej. Koszty na stronie s? wygórowane i musisz by? szczególnie ostro?ny, aby zapobiec oszustwom.

Czy mog? kupi? Abulab? za pomoc? innych platform?

Tak, mo?esz kupi? AAA z ró?nych platform innych ni? Coinbase. Binance, Bittrex, Huobi i wiele innych platform umo?liwia równie? handel monetami AAA.

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne