Jak kupi? 0x [ZRX] za pomoc? PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li wierzysz w pomys? kryptowaluty 0x, najprawdopodobniej b?dziesz chcia? w ni? zainwestowa?. W tym po?cie nauczymy Ci?, jak zdoby? 0x-Coins w najprostszy sposób.

W rzeczywisto?ci 0x odnotowa?o ju? znaczny wzrost. To zach?ca nas do wniosku, ?e sie? blockchain ma du?? wiar? w t? monet?. 0x (ZRX) to token ERC20 oparty na Ethereum.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Co to jest 0x [ZRX]?

0x wykorzystuje trend, opracowuj?c zdecentralizowany system handlu. Pozwala to kupuj?cym i sprzedaj?cym na bezpo?redni? interakcj?, eliminuj?c potrzeb? polegania przez handlowców na scentralizowanej gie?dzie, aby zapewni? bezpiecze?stwo swoich aktywów.

Token 0x to token Ethereum wydawany u?ytkownikom za po?rednictwem protoko?u 0x. Korzystaj?c z gie?dy, która jest jedn? z dwóch podstawowych us?ug, która zapewnia 0x swojej warto?ci, b?dziesz potrzebowa? tokenów 0x, aby ui?ci? op?aty transakcyjne. Po drugie, token zarz?dzania protoko?u 0x to 0x. Token zarz?dzania jest podobny do akcji g?osowania w firmie, poniewa? umo?liwia u?ytkownikom g?osowanie na aktualizacje platformy. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku zdecentralizowanych gie?d, takich jak 0x, poniewa? programi?ci, którzy tworz? produkty na platformie, musz? kupowa? du?e pakiety w tokenie 0x, aby mie? wp?yw na przeznaczenie protoko?u.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu 0x (ZRX)

Krok 1. Utwórz konto

Aby rozpocz??, musisz najpierw otworzy? konto w brokerze kryptowalut, który akceptuje token 0x. Coinbase to najpopularniejsza gie?da do kupowania 0x. Jeste? gotowy do zakupu 0x po po??czeniu danych finansowych z kontem.

Aby otworzy? konto maklerskie kryptowalut, zazwyczaj musisz poda? swoje imi? i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dokument to?samo?ci ze zdj?ciem i numer ubezpieczenia spo?ecznego. Ale, zgodnie z gie?d?, przed rozpocz?ciem inwestowania wymagane s? ró?ne poziomy uwierzytelniania.

Pami?taj równie?, ?e mo?esz naby? dowolny token Eth za pomoc? dowolnego brokera kryptograficznego, a nast?pnie przes?a? ten token Eth na platform? 0x za pomoc? swojego portfela kryptograficznego. Mo?esz handlowa? dowolnym tokenem w sieci Ethereum, takim jak token 0x, gdy ju? znajdziesz si? na platformie 0x.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Krok 2. Kup portfel

Po zakupie 0x na gie?dzie musisz zdecydowa?, gdzie b?dziesz przechowywa? swoje tokeny. Chocia? przechowywanie tokenów na gie?dzie jest mo?liwe, nie jest to zalecane ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Wiele osób woli portfele programowe, takie jak Argent i Metamask, ale dla optymalnego bezpiecze?stwa u?ywaj portfela sprz?towego.

Krok 3: Dokonaj zakupu

Musisz dokona? zakupu po utworzeniu konta maklerskiego w kryptowalutach i ustaleniu, w jaki sposób b?dziesz przechowywa? swoje tokeny. Mo?esz z?o?y? swoje zlecenie jako zlecenie z limitem lub zlecenie rynkowe na wi?kszo?ci gie?d, podobnie jak w przypadku akcji. Kiedy sk?adasz zlecenie z limitem, okre?lasz cen?, po której chcesz naby? token, a Twoje zlecenie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa spadnie poni?ej okre?lonej przez Ciebie ceny. Z drugiej strony, kiedy sk?adasz zlecenie rynkowe, kupujesz token po aktualnej cenie rynkowej aktywa.

W obu przypadkach u?rednienie ceny wpisowego jest dobrym pomys?em. Zamiast nabywa? wszystkie swoje 0x na raz, u?redniasz cen? wpisowego, kupuj?c mniejsze ilo?ci w ró?nych okresach. Zmniejsza to niektóre zagro?enia zwi?zane z du?ymi krótkoterminowymi wahaniami cen.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Jak kupi? 0x (ZRX) przy u?yciu ró?nych metod?

Tokeny powinny zosta? zdeponowane na Twoim koncie handlowym wkrótce po z?o?eniu zamówienia, aby uzyska? 0x. O ile nie handlujesz regularnie, nie jest dobrym pomys?em trzymanie swojego 0x lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty na gie?dzie.

Mo?esz teraz naby? ZRX na rynku, korzystaj?c z ró?nych metod p?atno?ci, co pokazuje rosn?c? atrakcyjno?? kryptowaluty w?ród inwestorów. Jednak w zale?no?ci od platformy i obszaru rzeczywiste opcje p?atno?ci mog? si? ró?ni?.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Jak kupi? 0xs (ZRX) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Karty kredytowe i debetowe to najprostszy sposób na zdobycie ZRX online, ale maj? niewielk? wad? w przypadku platform handlu kryptograficznego, poniewa? posiadacze kart mog? szybko za??da? obci??enia zwrotnego lub wnie?? spory dla dowolnych transakcji. Ponadto transakcje kart? kredytow?/debetow? maj? wi?kszy koszt ni? wi?kszo?? innych opcji p?atno?ci.

Jak kupi? 0x ZRX za pomoc? PayPal?

W ci?gu ostatniej dekady PayPal mocno ugruntowa? swoj? pozycj? jako jedna z najpopularniejszych metod p?atno?ci, a teraz jest dobrze zintegrowany z g?ównym sektorem finansowym. P?atno?ci PayPal maj? stosunkowo niski koszt w porównaniu z p?atno?ciami kart? kredytow?. Chocia? zapewnia du?o ?atwo?ci, je?li chodzi o p?atno?ci online, nie jest tak powszechnie akceptowany jak karty kredytowe i debetowe i mo?e nie by? dost?pny na wszystkich platformach maklerskich i gie?dowych.

Jak kupi? 0x ZRX za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Nie mo?esz kupi? ZRX bezpo?rednio w Skrill. Musisz jednak kupi? jedn? z g?ównych walut, takich jak Bitcoin lub Ethereum, za pieni?dze fiducjarne.

Jak kupi? 0x ZRX za pomoc? przelewu bankowego?

Przelewy bankowe pozostaj? najcz?stsz? metod? zakupu kryptowalut ze wzgl?du na ich niskie op?aty. Ta strategia sprawia równie?, ?e przenoszenie pieni?dzy tam iz powrotem mi?dzy kontem bankowym a kontem gie?dowym/brokerskim jest dziecinnie proste. Jednak w przeciwie?stwie do innych form p?atno?ci, przetwarzanie tych przelewów mo?e zaj?? du?o czasu.

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Jak kupi? 0xs (ZRX), pozostaj?c ca?kowicie anonimowym (bez weryfikacji identyfikatora):

Wszystkie autoryzowane gie?dy i firmy brokerskie b?d? potrzebowa? dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem. G?ównym celem kryptowalut by?o zapewnienie jednostkom anonimowego sposobu kupowania towarów, a platformy transakcyjne mia?y dzia?a? w ten sam sposób. W rzeczywisto?ci w niektórych sytuacjach mo?e by? bezpiecznie kupowa? ZRX anonimowo, o ile masz pewno?? co do platformy i osoby, z któr? masz do czynienia. Pami?taj jednak, ?e rezygnujesz z anonimowo?ci w zamian za zwi?kszon? ochron? swoich pieni?dzy podczas przechodzenia takich weryfikacji. Wreszcie, je?li chcesz bezpiecznie kupi? ZRX lub dokona? naprawd? bezpiecznego zakupu ZRX, musisz mie? do czynienia wy??cznie z licencjonowan? gie?d? lub sp?ukan?

<<Kup 0x (ZRX) teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Czy mog? wyp?aci? moje ZRX?

Chocia? Kriptomat oferuje bezp?atny i bezpieczny portfel cyfrowy, w którym mo?na przechowywa? ZRX, w ka?dej chwili mo?esz przes?a? swój ZRX na adres zewn?trzny. Zobacz nasz? stron? z cenami i ograniczeniami, aby sprawdzi? rzeczywist? op?at?.

O czym powinienem pomy?le?, inwestuj?c w 0x?

Zach?camy do przeprowadzenia w?asnej, pe?nej nale?ytej staranno?ci i przestudiowania przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji lub zakupu, poniewa? pomo?e to nie tylko by? bardziej pewnym swojej inwestycji, ale tak?e zrozumie? technologi?, w któr? inwestujesz. 0x (ZRX) jest niezb?dne do zasilaj? szerszy ekosystem kryptograficzny, poniewa? jest to infrastruktura dla zdecentralizowanych gie?d. W rezultacie, aby inwestycja w 0x by?a skuteczna i dochodowa, szerszy rynek zdecentralizowanych gie?d (DEX) musi odnie?? sukces. Du?e firmy wkraczaj? do bran?y DEX, co wskazuje na potencja? w sektorze DEX.

Czy 0x (ZRX) przyniesie mi zysk, je?li go kupi??

Ka?dy, kto kupuje ZRX, powinien mie? ?wiadomo??, ?e jego zyski i straty b?d? ca?kowicie zale?e? od jego wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie handlu kryptograficznego. Wszystko sprowadza si? do tego, jak jasno okre?lasz metod?, któr? chcesz zastosowa?.


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne