Jak i gdzie kupi? Bitcoin BEP2 (BTCB) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Bitcoin BEP2?

Binance Blockchain Bitcoin (typ tokena BEP2) stworzy? monet? Bitcoin na uwi?zi o nazwie Bitcoin BEP2. Monety oznaczone, takie jak BTCB, s? silnie wspierane przez oryginaln? monet? BTC w depozycie, któr? w aplikacji BTCB b?dzie Bitcoin (BTC).

Co to jest Bitcoin BEP2?

Bitcoin BEP2 (BTCB) jest jedn? z powi?zanych z Binance kryptowalut Blockchain. Ka?dy BTCB jest w ca?o?ci obs?ugiwany przez fundusz awaryjny Bitcoin, a warto?? jest ustalona na Bitcoin na 1 BTCB jest równa 1 Bitcoin. Ka?dy, w dowolnym miejscu i czasie, ma dost?p do zapasowego adresu URL w celu potwierdzenia.

Zapasowa wiadomo?? e-mail zosta?a upubliczniona przez rynek kryptowalut Binance, aby pokaza? integralno?? programu Bitcoin BEP2 i przyci?gn?? uwag? zewn?trznych interesariuszy, którzy mog? niezale?nie bada? elementy puli Bitcoin i interpretowa? wyniki na podstawie ilo?ci wyprodukowanych monet BTCB. Inicjatywa opiera si? na wysi?kach Binance, aby transakcje by?y ta?sze dla klientów jej zdecentralizowanego handlu (DEX) - jednej z kluczowych ofert.

Binance Blockchain osi?gn?? znaczn? decentralizacj? i kompatybilno?? w stosunkowo krótkim czasie od momentu jego powstania 18 kwietnia 2019 r. W czerwcu 2019 r. wydano Binance Blockchain Dynamics Offer 2 (BEP2), okre?laj?c szereg profesjonalnych wymaga?, przepisów i bada? metodologi?, której musz? przestrzega? monety, aby dzia?a?y poprawnie w ekosystemie blockchain Binance.

<< KUP Bitcoin BEP2 >>

Kim s? za?o?yciele Bitcoin BEP2 (BTCB)?

Changpeng Zhao (znany równie? jako CZ w ca?ym ?wiecie kryptowalut) jest prezesem i w?a?cicielem Binance, co zajmuje oko?o pi?ciu miesi?cy, aby osi?gn?? najbardziej znacz?cy globalny rynek kryptowalut na ka?dy dzienny obrót gie?dowy. Uzyska? tytu? licencjata w dziedzinie programowania komputerowego i technologii na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Pracowa? ju? nad blockchainem bitcoin od 2013 roku i zaanga?owa? si? w sfer? kryptowalut jako programista z do?wiadczeniem w konstruowaniu platform transakcyjnych o wielkich cz?stotliwo?ciach.

CZ jest tak?e za?o?ycielem i dyrektorem generalnym BijieTech, firmy, któr? za?o?y? w 2015 roku. Zhao by? wspó?za?o?ycielem i dyrektorem generalnym OKCoin przed do??czeniem do BijieTech, a tak?e uruchomi? swój konkurencyjny system instrumentów pochodnych w podobnym czasie. By? równie? programist? w Blockchain.info.

Dlaczego Bitcoin BEP2 (BTCB) jest wyj?tkowy?

Poniewa? mo?liwo?ci Bitcoin Defini s? ograniczone, programi?ci nieustannie poszukuj? rozwi?za? i pokonuj? wyzwania, takie jak wysokie stawki i d?uga procedura tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Bitcoin BEP2 to replika Bitcoin oparta na Binance Chain. Jego warto?? jest zbli?ona do warto?ci podstawowego towaru – Bitcoina – w praktyce, a ka?dy BTCB jest obs?ugiwany przez jednego prawdziwego Bitcoina.

W rezultacie przypi?te monety BTCB s? silnie wspierane za po?rednictwem powi?zanego z nimi zasobu zapasowego, Bitcoin.

Kupuj?cy i sprzedawcy na Binance DEX mogli wymienia? BTC do czasu uruchomienia BTCB, mimo ?e BTC jest utrzymywany na odr?bnym ?a?cuchu bloków. W rezultacie BTCB oferuje Binance.

Dost?pno?? wzros?a wraz z ró?norodno?ci? zbywalnych zasobów, co przynosi korzy?ci u?ytkownikom handlu.

Binance zbudowa?o solidny wizerunek marki i zyska?o zaufanie swoich klientów w ci?gu kilku lat, a kilka osób jest gotowych zdeponowa? swoje BTC tutaj w swoim systemie, aby móc dotrze? do BTCB.

Ka?dy mo?e przegl?da? aktywa BTC na Binance Blockchain w dowolnym miejscu i czasie, demonstruj?c wyj?tkowy poziom otwarto?ci programu.

Chocia? ta technika jest znacznie bardziej kontrolowana ni? gie?dy atomowe, wed?ug ekspertów handlowych jest ?atwiejsza do zrozumienia i idealna dla wielu z tych traderów.

Je?li programi?ci chc? przenie?? swoje zasoby do Binance Blockchain, zach?ca do tego i upraszcza proces.

Gdzie mo?na kupi? Bitcoin BEP2 (BTCB)?

Na ?a?cuchu bloków Binance mo?esz kupi? Bitcoin BEP2 w kilku aplikacjach kryptowalutowych. Mo?esz od razu wybra? dowoln? i kupi? j?, ufaj?c, ?e jest to najbardziej wyj?tkowa oferta.

Jednak idealnym rozwi?zaniem jest u?ycie kolektora zdecentralizowanej wymiany (DEX), aby odkry? najni?sz? ofert? bez bezpo?redniego porównywania ka?dej pojedynczej monety. Kolektor DEX, taki jak 1 cal, porównuje stawki na wszystkich rynkach, korzystaj?c z mo?liwo?ci dost?pnych aplikacji defi. 1 cal oszcz?dza Twój wysi?ek/wydatki, ustalaj?c optymalny kurs, a nast?pnie dokonuj?c wymiany za Ciebie.

<< KUP Bitcoin BEP2 >>

FAQ

Czy mog? kupi? BTCB za gotówk??

BTCB nie mo?na kupi? bezpo?rednio za pieni?dze. Zamiast tego mo?esz kupi? BTC na gie?dach takich jak LocalBitcoins i przenie?? swoje BTC na odpowiednie gie?dy AltCoin, aby uko?czy? pozosta?e etapy.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup BTCB w Europie?

Rzeczywi?cie, Europa jest jednym z najwygodniejszych obszarów do ogólnego zakupu kryptowalut. Istniej? nawet cyfrowe instytucje bankowe, w których mo?esz zarejestrowa? konto i wp?aci? gotówk? na swapy, takie jak Coinbase i Uphold.

Czy istniej? alternatywne platformy do kupowania BTCB lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej?

Tak. Jest to równie? niezwykle przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. Jest to zdecentralizowana kryptowaluta dzia?aj?ca w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazn? dla u?ytkownika konstrukcj?, a proces zakupu jest do?? przemy?lany.

<< KUP Bitcoin BEP2 >>

Oficjalna strona Bitcoin BEP2 - https://bitcoin.org/en/

Eksplorator Bitcoin BEP2 - https://explorer.binance.org/asset/BTCB-1DE

Skan Bitcoin BEP2 BSC - https://bscscan.com/token/0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9cCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne