Jak i gdzie Crypto.com Coin (CRO) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Crypto.com Coin (CRO) to oryginalny token kryptowaluty ?a?cucha Crypto.com, zdecentralizowanego, dost?pnego ?a?cucha bloków stworzonego przez Crypto.com, organizacj? zajmuj?c? si? finansami, gie?d? i us?ugami bankowymi.

Co to jest moneta Crypto.com [CRO]?

Sie? Crypto.com jest jedn? z ofert firmy maj?cych na celu przyspieszenie ogólno?wiatowej akceptacji kryptowalut, g?ównie w celu wzmocnienia indywidualnej w?adzy nad dochodami, zachowania informacji o u?ytkownikach i zapewnienia identyfikacji u?ytkownika. Sie? CRO s?u?y przede wszystkim do obs?ugi aplikacji p?atno?ci komórkowych Crypto.com Pay.

Crypto.com zamierza w przysz?o?ci poszerzy? zasi?g sieci CRO, aby wspiera? równie? inne jej firmy.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

Za?o?yciele Crypto.com Coin

Moneta Crypto.com zosta?a stworzona zgodnie z celem korporacji, aby „umieszcza? kryptowaluty w ka?dym e-portfelu”. Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or i Bobby Bao za?o?yli Crypto.com w czerwcu 2016 roku jako „Monaco Technologies GmbH”.

Przed za?o?eniem Crypto.com, Kris Marsza?ek, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Polsce, rozwin?? i prowadzi? trzy jednostki biznesowe: firm? projektuj?c? i produkuj?c? elektronik? u?ytkow? Starline Polska, aplikacj? na smartfony i sie? YIYI oraz przedsi?wzi?cie e-commerce BEECRAZY.

Rafael Melo uko?czy? PUC-Rio z tytu?em licencjata in?yniera. Melo pracowa? w znacz?cych korporacjach podczas swojej d?ugiej kariery w finansach, która trwa?a prawie 15 lat i wi?cej.

Gary Or jest wszechstronnym in?ynierem oprogramowania z prawie dziewi?cioletnim do?wiadczeniem w pracy. Lub pe?ni? funkcj? architekta sieci w Ensogo i by? wspó?za?o?ycielem firmy Foris zajmuj?cej si? produkcj? aplikacji na smartfony przed za?o?eniem Crypto.com. Gary Or uko?czy? studia na Uniwersytecie w Hongkongu uzyskuj?c tytu? licencjata w dziedzinie in?ynierii i informatyki.

Bobby Bao pracowa? w sekcji M&A banku inwestycyjnego China Renaissance, zanim przyczyni? si? do stworzenia Crypto.com. Bao ucz?szcza? na University of Melbourne, NYU Stern School of Business oraz William & Mary College.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

Co sprawia, ?e Crypto.com Coin jest wyj?tkowa?

Podstawowym celem platformy CRO jest dostarczanie warto?ci klientom ofert finansowych, handlowych i bankowych Crypto.com'sCrypto.com.

Posiadacze CRO mog? zdeponowa? swoje tokeny na Crypto.com Blockchain, aby s?u?y? jako weryfikator i otrzymywa? p?atno?ci za weryfikacj? transakcji systemowych. W sieci Crypto.com mo?na równie? wymieni? na pokrycie grzywien transakcyjnych.

Klienci mog? uzyska? oko?o 20% zwrotu, przekazuj?c p?atno?ci sprzedawcom w CRO lub oko?o 10% zwrotu przy zakupie kuponów na zakupy i przeprowadzaniu przekazów spo?eczno?ciowych dla wielu innych klientów za po?rednictwem aplikacji p?atno?ci Crypto.com Pay.

Aplikacja Crypto.com umo?liwia klientom obstawianie CRO w celu uzyskania wyp?at tokenów za poszczególne pozycje, gdy chodzi o wymian? kryptowalut.

Klienci mog? równie? uzyska? oko?o 10%–12% rocznych odsetek od swoich monet Crypto.com, przechowuj?c je w aplikacji Crypto.com Trade lub metalowej karcie Visa Crypto.com.

W zwi?zku z tym CRO jest si?? nap?dow? wysi?ków Crypto.com'sCrypto.com zmierzaj?cych do rozszerzenia akceptacji kryptowalut na ca?ym ?wiecie. W rezultacie firma nieustannie poszukuje i tworzy innowacyjne scenariusze u?ytkowania, które umo?liwi? ludziom wykorzystanie kryptowalut w celu uzyskania wi?kszej w?adzy nad swoimi dochodami, informacjami i identyfikacj?.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

W jaki sposób zabezpieczona jest sie? monet Crypto.com?

CRO opiera si? na systemie wspieranym przez blockchain Ethereum (ETH) i jest zgodny ze specyfikacj? interfejsu ERC-20, wskazuj?c, ?e algorytm Ethash jest u?ywany do ochrony systemu.

Gdzie mo?na kupi? monet? Crypto.com [CRO]?

Monety CRO s? dost?pne na kilku gie?dach kryptowalut, w tym:

Bittrex

OKEx

Huobi Global (firma z siedzib? w Hongkongu).

CRO zajmuje 16 miejsce w?ród 100 najlepszych kryptowalut na Coinmarketcap i w?a?nie w tym po?cie wzros?o o 53,94 procent.

CRO jest ostatnio notowane na kilku platformach kryptograficznych, ale nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za zwyk?? walut?, z wyj?tkiem innych znacz?cych kryptowalut. Jednak nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin na wielu platformach, a nast?pnie przenosz?c na konto, na którym handluje si? CRO. W tym artykule instrukta?owym szczegó?owo przedstawimy Ci metody zakupu CRO.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? CRO za gotówk??

CRO nie mo?na kupi? bezpo?rednio za pieni?dze. Zamiast tego mo?esz kupi? Bitcoin na platformach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie przenie?? swój bitcoin na odpowiednie platformy AltCoin, aby uko?czy? pozosta?? cz??? procesu.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup CRO w Europie?

Rzeczywi?cie, Europa jest jednym z najwygodniejszych obszarów do zakupu kryptowalut w sumie. Mo?esz zarejestrowa? si? za pomoc? konta w banku internetowym, a nast?pnie wysy?a? p?atno?ci do rynków, takich jak Coinbase i Coinmama.

Bunq, N26 i Revolut to trzy najbardziej renomowane banki cyfrowe w Europie.

Czy istniej? alternatywne platformy do kupowania CRO lub Bitcoin za pomoc? kart kredytowych?

Tak. Changelly to przyjazna dla u?ytkownika strona internetowa do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych i debetowych. Jest to rynek kryptowalut w czasie rzeczywistym, który pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazn? dla u?ytkownika konstrukcj?, a proces zakupu jest stosunkowo oczywisty.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

Wniosek

Crypto.com to przyjazna dla u?ytkownika us?uga handlu kryptograficznego, która upraszcza pozyskiwanie, wymian? i wydawanie kryptowalut. Co wi?cej, ka?dy mo?e korzysta? z Crypto.com Trade, Crypto.com Defi Interchange and Wallet, Cryptocurrency Gain, Spend i innych kryptowalut, dzi?ki czemu jest to fantastyczny punkt kompleksowej obs?ugi dla ka?dego.

<<KUP MONETY CRYPTO.COM>>

Crypto.com Coin Oficjalna strona internetowa - https://www.crypto.com/en/chain

Crypto.com Moneta Medium - http://medium.com/@crypto.com

Crypto.com Moneta Twitter - https://twitter.com/cryptocom


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne