Jak i gdzie kupi? ZKSwap [ZKS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ZKSwap to system wymiany tokenów i zdecentralizowany handel Layer-2 (DEX) oparty na technologii ZK-Rollup. Protokó? opiera si? na paradygmacie Automated Market Maker (AMM), który zapewnia klientom Ethereum bezp?atny dost?p do platformy ZKSwap.

Kurs wymiany ZKS na USD jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin ZKSwap straci? 21,17 proc. swojej warto?ci. W obiegu znajduje si? 197 440 000 monet ZKS, o ??cznej liczbie 1 000 000 000 monet ZKS.

<<KUP ZKSwap>>

O ZKSwapie ZKS

Zespó? ZKSwap udost?pni? testnet w listopadzie 2020 r., natomiast mainnet na Ethereum zosta? uruchomiony 15 lutego 2021 r. Platforma handlu kryptowalutami zosta?a uruchomiona w lutym 2021 r. na zrzutu, daj?c 80 milionów dolarów ZKS.

ZKSwap to model DEX warstwy 2 modelowany przez AMM, który wykorzystuje technologi? ZK-Rollups — skalowalne rozwi?zanie poziomu 2 w sieci Ethereum, które jest oparte na dowodach o zerowej wiedzy. Bezpiecze?stwo, koszt, transakcje na sekund? (TPS) i prywatno?? to zalety ZK-Rollup w porównaniu z podobnymi alternatywami.

Technologia ta dziesi?ciokrotnie zmniejsza obci??enie sieci g?ównej. Odbywa si? to poprzez grupowanie transakcji i wykonywanie niektórych oblicze? poza platform? Ethereum.

<<KUP ZKSwap>>

Co to jest ZKSwap ZKS?

Architektura ZKSwap obejmuje frontonowy interfejs u?ytkownika (UI), inteligentne kontrakty w ?a?cuchu i serwer ZKSwap poza ?a?cuchem (w tym pul? pami?ci, proponuj?cego bloki, opiekuna stanu, serwer sprawdzaj?cy). Serwer ZKSwap jest modu?em odpowiedzialnym za wszystkie systemy pozasieciowe.

Ponadto, p?ynno?? i integralno?? ZKSwap s? gwarantowane przez u?ytkowników gie?dy poprzez community mining. Uczestnicy operacji zarabiaj? tokeny ZKS jako zach?t?.

<<KUP ZKSwap>>

Kim s? za?o?yciele ZKSwap ZKS?

Zespó? ZKSwap nadal pozostaje za kurtyn? od lipca 2021 roku. Zgodnie z podanymi szczegó?ami, ZKSwap jest rozwijany przez L2Lab, a g?ównym deweloperem projektu jest Alex Lee, profesjonalista z du?ym do?wiadczeniem w badaniach typu zero-knowledge proof i inteligentnym tworzeniu kontraktów.

ZKSwap zatrudnia ponad 20 kompetentnych programistów blockchain, z których wielu wesz?o do bran?y kryptograficznej w 2013 roku. G?ówne chi?skie firmy inwestycyjne, takie jak Bixin Capital, FBG Capital i Longling Capital, w równym stopniu uczestniczy?y w podnoszeniu standardów zespo?u.

<<KUP ZKSwap>>

Co sprawia, ?e ZKSwap ZKS jest wyj?tkowy?

ZKSwap dzia?a w nast?puj?cy sposób: protokó? jest dost?pny za po?rednictwem programu zks.app, który do po??czenia wymaga portfela Ethereum. U?ytkownicy wymieniaj? tokeny za po?rednictwem inteligentnych kontraktów Ethereum i wnosz? aktywa do puli p?ynno?ci ZKSwap.

Technologia ZK-Rollups kompresuje i przetwarza rekordy transakcji poza ?a?cuchem na poziomie 2 przed wyrównaniem z g?ówn? witryn?, zmniejszaj?c przepustowo?? i koszty Ethereum.

<<KUP ZKSwap>>

Gdzie mo?na kupi? ZKSwap ZKS?

ZKS jest przypisywany uczestnikom airdrop i community mining za po?rednictwem gie?dy ZKSwap. ZKS mo?na równie? handlowa? z innymi kryptowalutami na znanych gie?dach Huobi Global, Gate.io, Uniswap (V2), Poloniex, ProBit, ProBit Global, LBank, BitWell, BitZ, 1inch Exchange, BiKi, CoinTiger, Hotbit, Pionex, Bilaxy, HitBTC , Huobi Indonesia, CoinW, TokenIon, WBF Exchange, MEXC, CoinBene i Jubi.<<KUP ZKSwap>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce ZKSwap ZKS

Ile monet ZKSwap ZKS znajduje si? obecnie w obiegu?

ZKS to token ERC-20 uruchomiony przez projekt ZKSwap, z maksymaln? poda?? 1 000 000 000 tokenów.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa stosuje ZKSwap ZKS?

ZKSwap wdra?a szereg inteligentnych kontraktów na blockchainie Ethereum, które s?u?? jako g?ówne ??cze mi?dzy Ethereum a serwerem wymiany ZKSwap. ?ledz? tokeny, aktualizuj? salda i dbaj? o bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena ZKSwap ZKS?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ZKS.

<<KUP ZKSwap>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ZKSwap ZKS zosta?y uaktualnione do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,784 USD za token.

Chocia? wra?liwo?? rynku handlowego jest niepewna do przewidzenia, a prawie kilku strategiom nie uda?o si? udowodni?, ?e uda?o si? osi?gn?? kamienie milowe. Jednak ZKSwap z ka?d? akcj? dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP ZKSwap>>


Oficjalna strona ZKSwap ZKS - https://zks.org/en

ZKSwap ZKS Twitter - https://twitter.com/ZKSwapOficjalny

ZKSwap ZKS Medium - https://zkswapofficial.medium.com/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne