Jak i gdzie kupi? Zilliqa (ZIL) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Zilliqa

Zilliqa to wspólna ksi?ga oparta na obs?udze transakcji i zdecentralizowanym systemie aplikacji (aplikacji), k?ad?cym nacisk na innowacyjny rozwój.

Partycjonowanie jest kluczowym elementem, który pozwala Zilliqa rozwija? si? poza osi?galny przy u?yciu obecnych systemów blockchain, takich jak Ethereum. Partycjonowanie to technika dzielenia systemu blockchain na wiele ma?ych podsieci w celu jednoczesnego wykonywania transakcji i oblicze?.

W przeciwie?stwie do kilku istniej?cych platform o wysokiej wydajno?ci, wydajno?? handlowa Zilliqa powinna si? poprawia? wraz ze wzrostem liczby po??cze? systemowych.

Wed?ug specjalistów ds. rozwoju Zilliqa system powinien ostatecznie by? w stanie odzwierciedla? tempo realizacji p?atno?ci VISA i MasterCard, ale teraz przy ni?szych kosztach i bez uzale?nienia od scentralizowanej infrastruktury.

<<KUP ZILLIQA>>

Co to jest Zilliqa (ZIL)?

Zilliqa to udost?pniona ksi?ga publiczna o otwartym kodzie ?ród?owym, która zapewnia du?? wydajno?? dzi?ki przetwarzaniu milionów transakcji na sekund?. Wykorzystuje partycjonowanie jako technik? wzmocnienia drugiej warstwy, aby rozwi?za? problem wzrostu i wydajno?ci sieci kryptowalut. W systemie dost?pnych jest du?o zdecentralizowanego oprogramowania, a od pa?dziernika 2020 r. obejmie on równie? obstawianie i zbieranie wyp?at.

Produkcja sieci Zilliqa rozpocz??a si? w czerwcu 2017 roku, a sie? testowa zosta?a uruchomiona w marcu 2018 roku. Sie? zosta?a wprowadzona nieco ponad rok pó?niej, w czerwcu 2019 roku.

ZIL, lokalna moneta warto?ci Zilliqa, jest wykorzystywana do obs?ugi transakcji sieciowych i wdra?ania zdecentralizowanych aplikacji.

<<KUP ZILLIQA>>

Kto za?o?y? monet? Zilliqa?

Mózgiem Zilliqa by? Prateek Saxena, zast?pca profesora pracuj?cy na Wydziale Technologii Narodowego Uniwersytetu Singapuru. W 2016 r. Saxena i wielu kolegów z Wydzia?u Technologii przedstawi?o badanie opisuj?ce, w jaki sposób technologia blockchain ukierunkowana na partycjonowanie mo?e zwi?kszy? produktywno?? i skuteczno?? systemu.

Saxena wspó?tworzy?a Anquan Capital z Maxem Kanteli?, wieloletnim inwestorem finansowym i technologicznym, oraz Juzarem Motiwall?, wiceszefem Singapore Technology Organization, mniej wi?cej w tym samym czasie. W czerwcu 2017 r. firma utworzy?a Zilliqa Survey w celu dalszego rozwoju systemu Zilliqa, mianuj?c Dong Xinshu na dyrektora generalnego, Yaoqi Jia na dyrektora ds. Technologii i Amrita Kumara na g?ównego przedstawiciela naukowego. Wszyscy trzej byli wcze?niej zatrudnieni na wydziale techniki jako asystenci ankiet.

Dlaczego Zilliqa jest wyj?tkowa?

Zilliqa obiecuje, ?e stanie si? najwcze?niejsz? publiczn? ksi?g?, która b?dzie korzysta? wy??cznie z sieci partycjonuj?cej. Wed?ug firmy pozwala to osi?gn?? ogromn? przepustowo?? i znaczn? cz?stotliwo?? p?atno?ci na sekund?, co, jak twierdzi, rozwi?zuje problem skalowalno?ci. Poniewa? ka?dy fragment wykonuje operacje p?atnicze niezale?nie, liczba mo?liwych do osi?gni?cia korzy?ci podwaja si? wraz z rozwojem systemu i wzrostem ilo?ci komponentów. Co wi?cej, wpisy s? natychmiast publikowane w ?a?cuchu bloków Zilliqa po przetworzeniu, co nie wymaga dalszych opó?nie? w weryfikacji.

Zilliqa d??y do stworzenia publicznego ?a?cucha bloków preferowanego dla wa?nych aplikacji korporacyjnych, a tak?e reklamy, e-sportu, mediów, finansów i ubezpiecze? oraz transakcji. Pracownicy systemu stwierdzili w o?wiadczeniu dotycz?cym polityki z 2018 r., ?e „ma zamiar rzuci? wyzwanie istniej?cym scentralizowanym mechanizmom transakcji, takim jak VISA i MasterCard”.

<<KUP ZILLIQA>>

Jakie gie?dy oferuj? Zilliqa do zakupu?

Moneta Zilliqa, ZIL, jest dost?pna do handlu wraz z walutami papierowymi, altcoinami i innymi kryptowalutami na wielu znanych platformach kryptograficznych, w szczególno?ci Binance, Huobi, Bitfinex itp. Bithumb.

Czy chcesz kupi? ZIL lub nawet inne altcoiny, takie jak Bitcoin (BTC)? CoinMarketCap to prosty, szczegó?owy samouczek, który poka?e u?ytkownikom wszystkie niezb?dne szczegó?y dotycz?ce kryptowaluty i sposobu zakupu nast?pnej kryptowaluty.

ZIL jest obecnie wyceniany na 0,11 USD i jest oceniany na 82 na li?cie 100 najlepiej dzia?aj?cych altcoinów na Coinmarketcap, ze znacz?cym wzrostem o 0,40 procent w tym pi?mie.

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy Zilliqa ma przysz?o???

Kilku entuzjastów kryptowalut przewidzia?o warto?? Zilliqa. Wed?ug ekspertów od zak?adów, do ko?ca 2021 r. warto?? Zilliqi mo?e osi?gn?? 0,29 USD. Ostatecznie jednak stosunkowo krótki status Zilliqi jest niepewny. Wielu specjalistów od kryptowalut uwa?a, ?e ma dobre przeznaczenie.

Do czego mo?na stosowa? Zilliqa?

ZIL, moneta Zilliqa, powinna by? wykorzystywana do przechowywania, przenoszenia i zg?aszania roszcze? oraz jest wymagana do zarz?dzania i obs?ugi systemu. U?ytkownicy uzyskuj? mo?liwo?? decydowania o ulepszeniach systemu poprzez posiadanie i zastawianie ZIL, za ka?dy g?os równowa?ny sumie postawionej przez nich ZIL.

Wniosek

Platformy Blockchain i ksi?gi publiczne b?d? mia?y tendencj? do walki ze wzrostem. W przeciwie?stwie do wielu innych projektów, Zilliqa jest wa?n? inicjatyw?, która stawia czo?a wzrostowi. W rezultacie sie? rzeczywi?cie mog?aby stanowi? znacz?cy post?p w ksi?dze publicznej. Mam nadziej?, ?e w nadchodz?cych latach odkrycia dotycz?ce partycjonowania publicznego dost?pu Zilliqa zostan? wykorzystane w innych inicjatywach blockchain.

<<KUP ZILLIQA>>

Oficjalna strona Zilliqa — https://www.zilliqa.com/

Zilliqa Twitter - https://twitter.com/zilliqa

Zilliqa Reddit - https://reddit.com/r/zilliqa


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne