Jak i gdzie kupi? ZEON (ZEON) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ZEON Wallet to prywatna, bezpieczna i szybka aplikacja, która pozwala zarz?dza? wszystkimi kryptowalutami. Portfel jest dost?pny dla wszystkich g?ównych systemów operacyjnych. Zasoby w jednym miejscu: uzyskaj pe?n? kontrol? nad swoimi monetami, tokenami i przedmiotami kolekcjonerskimi, bezpiecznie je przechowuj?c. Zarabiaj wysy?aj?c dowolne tokeny lub waluty do swojego portfela, a otrzymasz nagrody w tokenach ZEON. Portfele u?ytkowników s? natychmiast zasilane nagrodami.


<<Kup ZEON>>

O ZEON

ZEON to rewolucyjna zdecentralizowana platforma zaprojektowana w celu zwi?kszenia stawek transakcji i integracji kluczowych funkcji u?ytkownika, takich jak mechanizmy kontrolne w innych projektach, handel mi?dzy ?a?cuchami, szybkie transakcje peer-to-peer i tak dalej.

System ZEON Trading to program handlu mi?dzy?a?cuchowego, który jest zdecentralizowany i zautomatyzowany. Sie? ZEON utrzymuje w?asne salda tokenów ZEON na gie?dach kryptowalut, dzi?ki czemu nasi u?ytkownicy mog? uzyska? szybk? „wymian?” na wielu gie?dach jednocze?nie. ZEON Fond dystrybuuje i utrzymuje saldo na gie?dach kryptowalut w zale?no?ci od dziennych obrotów danej gie?dy, je?li na jej saldzie znajduje si? wystarczaj?ca ilo?? tokenów ZEON.

U?ytkownicy nie musz? ju? nara?a? w?asnej gotówki na ryzyko, handluj?c nimi bezpo?rednio na gie?dzie. U?ytkownicy ZEON Dealing maj? znaczn? przewag? podczas handlu z ZEON.

<<Kup ZEON>>

Co to jest ZEON [ZEON]?

ZEON Network (ZEON) promuje si? jako zdecentralizowana sie? us?ug finansowych. Ma na celu zapewnienie natychmiastowego dost?pu do gotówki bez konieczno?ci sprzeda?y aktywów kryptograficznych: po?yczka zabezpieczona kryptowalutami jest uzale?niona od ceny rynkowej aktywów kryptograficznych. Zamierza równie? zapewni? u?ytkownikom mo?liwo?? zarabiania dziennych dochodów z aktywów cyfrowych poprzez depozyty.

Portfel ZEON to portfel Ethereum i Bitcoin, który mo?na pobra? i zainstalowa? na urz?dzeniach Google Chrome, iOS i Android. Inicjatywa ma na celu uruchomienie w 2020 roku zbli?eniowej karty p?atniczej, która pozwoli u?ytkownikom wydawa? token ZEON jak gotówk?. Wed?ug doniesie? zespó? ZEON pracuje nad w?asn? publiczn? platform? blockchain o wysokiej przepustowo?ci z shardingiem.

<<Kup ZEON>>

Kim s? za?o?yciele ZEON [ZEON]?

ZEON Network zosta?a za?o?ona przez trzech programistów Krilla Levina, Jermaine Johna i innych cz?onków zespo?u.

Krill Levin jest entuzjastycznie nastawiony do tworzenia strategii cyfrowej, marketingu, zarz?dzania i opartej na wynikach technologii blockchain. Cz?onkiem jest Swiss Crypto Valley. Konsultant marketingowy Moneytoken.com. Ma rozleg?e do?wiadczenie w sektorze kryptowalut, pracuj?c w wielu firmach, od koncepcji do 100 najlepszych pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej. Jako CTO i inwestor szukam kreatywnych pomys?ów i chc? pomóc poprawi? jako?? i legalno?? nadchodz?cych inicjatyw blockchain, co ma kluczowe znaczenie dla naszej spo?eczno?ci i post?pu technologicznego.

Jermaine pracuje obecnie nad kilkoma inicjatywami w sektorze kryptowalut. Lubi gry (zarówno ich tworzenie, jak i granie), prac? w przestrzeni 3D (modelowanie i animowanie) oraz integracj? AR, AI i blockchain. Grafika animowana i edycja wideo

<<Kup ZEON>>

Co sprawia, ?e ZEON jest wyj?tkowy?

Sie? ZEON to rozproszony system do bezpiecznych zakupów w rozwijaj?cej si? krypto-gospodarce, ubezpieczeniach i us?ugach finansowych. Token ZEON to najpot??niejszy instrument do wykonywania szybkich, lukratywnych i prywatnych transakcji p?atniczych. Opowiadaj? si? za rozwojem nowego globalnego systemu finansowego z korzy?ci? dla ca?ej spo?eczno?ci. Jako podstawa zajmuj? si? nast?puj?cymi problemami: pierwotny rynek monet ICO wysokiego ryzyka, kosztowne transakcje kryptowalutowe, niska p?ynno?? na wybranych gie?dach oraz utrata ?rodków pieni??nych u?ytkowników przez hakerów na tych gie?dach.

<<Kup ZEON>>

Gdzie mo?na kupi? ZEON [ZEON]?

ZEON mo?na kupi? na ró?nych gie?dach. Je?li szukasz platformy wymiany do zakupu ZEON, najlepszymi gie?dami, których mo?esz teraz u?y?, s? P2PB2B, Bilaxy, Mercatox., Crex24, STEX i Hotbit.

<<Kup ZEON>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ZEON za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu ZEON za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? ZEON?

Aby zweryfikowa? blok transakcji, Zeon wykorzystuje Proof of Stake 3.0 (PoS), który wymaga, aby w?z?y obs?uguj?ce oprogramowanie portfela wykaza?y, ?e maj? pieni?dze w sieci.

Od jakich czynników zale?y cena sieci ZEON [ZEON]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? ZEON.

<<Kup ZEON>>

Oficjalna strona ZEON – https://zeon.network/

ZEON Medium – https://medium.com/zeon-network

ZEON Twitter – https://twitter.com/zeon_coin

ZEON Reddit – https://reddit.com/r/ZeonNetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne