Jak i gdzie kupi? Zcash (ZEC) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Zcash

Ze wzgl?du na ró?ne cechy wysokiego bezpiecze?stwa Zcash, kilku inwestorów uwa?a ZEC za pozytywne uzupe?nienie dobrze wywa?onej strategii.

Osoby korzystaj?ce z platformy gotówkowej i oprogramowania mog? ??czy? si? lub d??y? do wykorzystania monety Zcash i innych opcji altcoin w miar? rozwoju sektora kryptowalut, wed?ug inwestorów kryptowalut. Ponadto, bior?c pod uwag?, ?e platforma Zcash jest zbudowana na technologii Bitcoin, ma cechy, które sprawiaj?, ?e Bitcoin jest u?yteczn? rezerw? bogactwa.

<<KUP ZCASH>>

Co to jest moneta Zcash?

Zcash to cyfrowa moneta ukierunkowana na bezpiecze?stwo i anonimowo??. Wykorzystuje mechanizm sprawdzania informacji o limitach zk-SNARK, umo?liwiaj?c stronom systemu potwierdzanie p?atno?ci bez ujawniania jakichkolwiek prywatnych danych.

Niezgodny z powszechnym przekonaniem, du?y odsetek walut cyfrowych notowanych w bran?y blockchain kryptowalut, takich jak Bitcoin (BTC), jest ca?kowicie poufny; poniewa? nie ujawniaj? danych swoich posiadaczy kont, ka?dy posiadacz konta ma swoj? prywatn?, publiczn? to?samo?? lub to?samo?ci, które mo?na prze?ledzi? z powrotem do ich w?a?cicieli za pomoc? technologii informatycznych i technik zbierania dowodów blockchain.

Z drugiej strony p?atno?ci Zcash musz? by? zawsze przekazywane za po?rednictwem wspólnej ksi?gi; jednak w przeciwie?stwie do ca?kowicie anonimowych kryptowalut, p?atno?ci ZEC nie ujawniaj? to?samo?ci nadawcy i odbiorcy ani sumy przesy?anej przez standardowy system. Istnieje jednak mo?liwo?? ujawnienia tych informacji ze wzgl?du na zgodno?? ksi?gow? lub prawn?.

<<KUP ZCASH>>

Kim s? za?o?yciele monety Zcash?

Zooko Wilcox-O'Hearn, punk-punk, naukowiec zajmuj?cy si? cyberbezpiecze?stwem oprogramowania i biznesmen, uruchomi? Zcash w 2016 roku. Jest nie tylko tym, ale tak?e dyrektorem generalnym firmy Digital Coin Corporation (DCC), która nadzoruje rozwój Zcash.

Wilcox-O'Hearn pracowa? w dziedzinie szyfrowania kryptograficznego i prywatno?ci danych od ponad trzech dekad, przyczyniaj?c si? do takich programów, jak nieistniej?ca ju? cyfrowa korporacja gotówkowa.

DigiCash, spo?eczno?ciowy program do przechowywania danych Mojo Nation oraz system plików Tahoe Least-Authority Record Storage.

By? tak?e wspó?za?o?ycielem BLAKE3 i stworzy? Minimal Power Companies, firm? programistyczn?, której celem jest zwi?kszenie bezpiecze?stwa cyfrowego i zachowanie podstawowej wolno?ci do anonimowo?ci.

Co sprawia, ?e Zcash Coin jest wyj?tkowy?

Podstawow? cech? Zcash jest jego konfigurowalne incognito, które zapewnia stopie? poufno?ci niemo?liwy do uzyskania przy tradycyjnych, ca?kowicie anonimowych kryptowalutach, takich jak BTC czy Ether.

Mo?liwe s? równie? otwarte i chronione transakcje ZEC. Otwarte p?atno?ci s? wymieniane mi?dzy dost?pnymi to?samo?ciami i przechowywane w nieodwracalnej wspó?dzielonej ksi?dze, podobnie jak dzia?a Bitcoin, na którym pierwotnie powsta? Zcash (blockchain). Ka?dy mo?e zobaczy? to?samo?? nadawcy i odbiorcy oraz przekazan? sum?, poniewa? wszystkie niezb?dne dane dotycz?ce p?atno?ci finansowych s? dost?pne online.

Jedynymi danymi, na które zewn?trzny przegl?daj?cy mo?e uzyska? dost?p z udost?pnionej ksi?gi, s? otwarte adresy URL. Dlatego te dost?pne transakcje nie ujawniaj? ra??co danych uwierzytelniaj?cych. Mimo to w ci?gu ostatnich kilku lat informatycy i wdra?anie przepisów poprawi?y procedury analizy bran?y kryptowalut do etapu, na którym zaanga?owany uczestnik mo?e sprawiedliwie i dok?adnie powi?za? otwarty adres w technologii blockchain z rzeczywist? udokumentowan? to?samo?ci? jego posiadacza, skutecznie czyni?c poufne transakcje nieosi?galne.

Ukryte p?atno?ci ZEC, u?yj zk-SNARK lub zwi?z?e informacje ograniczaj?ce, nieinteraktywne dowody informacji, aby wysy?a? ca?kowicie niemo?liwe do wy?ledzenia p?atno?ci przez otwarty, niezmienny blockchain. Prawda o dokonanej p?atno?ci jest przechowywana w ?a?cuchu bloków. Jednak to?samo?? nadawcy i odbiorcy, a tak?e przekazana kwota, nie s?.

Dzi?ki temu Zcash mo?e zapewni? swoim cz?onkom wolno?? anonimowo?ci, jednocze?nie pozwalaj?c im czerpa? korzy?ci ze zdecentralizowanej, nieocenzurowanej kryptowaluty.

<<KUP ZCASH>>

Gdzie kupi? Zcash?

Gie?da kryptowalut, taka jak Kraken, to najwygodniejsza opcja zakupu ZEC. Mo?esz kupi? ZEC w rodzimej walucie krajowej lub handluj?c BTC lub ETH równie? w tym celu.

Podczas wybierania transakcji Zcash, kilka czynników w ocenie to system cen, ilo??, wiarygodno?? i (co najwa?niejsze) bezpiecze?stwo.

Transakcje kryptowalutowe s? cz?stym celem cyberprzest?pców i przest?pców, wi?c zbadaj ich procedury bezpiecze?stwa przed powierzeniem im swoich aktywów.

<<KUP ZCASH>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak wygl?daj? ukryte p?atno?ci Zcash?

Ukryte p?atno?ci Zcash s? obs?ugiwane przez coraz wi?ksz? ró?norodno?? portfeli i platform transakcyjnych. Tutaj mo?esz uzyska? najnowsze dane dotycz?ce chronionego u?ytkowania.

Jak zainstalowa? portfel Zcash?

Istniej? prawnie zatwierdzeni g?ówni klienci, gotówka i portfele kilku po?redników do przechowywania i otrzymywania ZEC. Zaoferowano Ci ró?ne alternatywy, je?li chodzi o posiadanie (poufne lub nieobj?te ochron?), dzia?aj?ce oprogramowanie (komputer stacjonarny, iOS, Android) i pomoc w zakresie ochrony.

Czy Zcash oferuje pe?n? anonimowo?? dla wszystkich transakcji?

Anonimowo?? u?ytkowników jest wzmacniana przez Zcash, który szyfruje informacje o ?ródle, sumie i odbiorcy w pojedynczych p?atno?ciach nadawanych do otwartej sieci blockchain, szczególnie w przypadku p?atno?ci z chronionymi to?samo?ciami. Zcash nie zabezpiecza informacji dla wielu podpisów, nie zapobiega otwartym powi?zaniom handlowym (na przyk?ad gdy Zcash jest wymieniany na inny altcoin) ani nie zaciemnia informacji.

<<KUP ZCASH>>

Oficjalna strona Zcash - https://z.cash/

Forum Zcash - https://forum.z.cash/

Zcash Twitter - https://twitter.com/electriccoinco

Zcash Reddit - https://reddit.com/r/zec

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne