Jak i gdzie kupi? YOUcash (YOUC) — prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

„TY” to zdecentralizowana, tokenizowana cyfrowa platforma reklamowa, która ustanawia nowe, rewolucyjne bezpo?rednie po??czenie mi?dzy reklamodawcami, firmami i konsumentami w zamkni?tym ?rodowisku z niezrównanym bezpiecze?stwem i bezproblemow? integracj? przy u?yciu kodu open source i algorytmów konsensusu, które obs?uguj? podstawowe zadania kierowania i dostarczania tre?ci.

<<Kup YOUcash (YOUC)>>

O YOUcash (YOUC)

YOUcash (YOUC) jest sk?adnikiem platformy YOUengine oraz aplikacji mobilnej YOUapp. YOUengine to zdecentralizowana, tokenizowana platforma, która pozwala u?ytkownikom zarabia? i wygrywa? pieni?dze i nagrody. Firmy dowolnej wielko?ci mog? kontaktowa? si? z lud?mi z ca?ego ?wiata w celu reklamowania swoich produktów i us?ug w zale?no?ci od preferencji i zainteresowa? tych osób.

YOUengine obiecuje stworzy? zdecentralizowan?, stokenizowan? platform? reklamow?, która po??czy ponad 200 milionów reklamodawców z 4 miliardami u?ytkowników, którzy s? nagradzani za ogl?danie reklam i inne dzia?ania.


<<Kup YOUcash (YOUC)>>

Czym jest YOUcash (YOUC)?

„TY” zapewnia ogromny potencja? do stworzenia zupe?nie nowego zdecentralizowanego, przejrzystego ekosystemu reklamowego, który ??czy marketerów, firmy i konsumentów. Aplikacje YOU s? samowystarczalne, otwarte i dost?pne dla ka?dego za po?rednictwem aplikacji YOUapp, która jest dost?pna na wszystkich urz?dzeniach mobilnych. Stanowi now? szans? na uruchomienie YOUengine, nowej zdecentralizowanej platformy, która po raz pierwszy w zamkni?tym ?rodowisku ??czy reklam? cyfrow? bezpo?rednio z konsumentami. Firmy i marki mog? wysy?a? swoje tre?ci bezpo?rednio do klientów za po?rednictwem platformy, co umo?liwia precyzyjne targetowanie, jak nigdy dot?d. Wreszcie YOUcash to silnik nap?dzaj?cy ekosystem.

YOUcash (YOUC) to token u?ytkowy ERC-20, który mo?e by? u?ywany do ró?nych rzeczy.

Szybkie mikrop?atno?ci bez granic od reklamodawców do u?ytkowników YOUapp Op?aty za przetwarzanie transakcji

<<Kup YOUcash (YOUC)>>

Kim s? za?o?yciele YOUcash (YOUC)?

YOUengine zosta? opracowany przez Michaela Muenzinga i Konstantina Chernova.

Michael to wielokrotnie nagradzany, zdobywca wielu platynowych albumów, profesjonalny muzyk, który od po?owy lat 80. komponuje prze?omowe utwory, sprzedaj?c ponad 100 milionów p?yt. Zbudowa? wiele dochodowych biznesów, w tym produkowa? osza?amiaj?ce, takie jak „The Ministry of Sound”, a tak?e biznesy w sektorach filmowym i muzycznym oraz poza nimi.

Konstantin jest przedsi?biorc? z 25-letnim do?wiadczeniem w dziennikarstwie, brandingu i inwestycjach. By? wspó?twórc? ró?nych projektów medialnych i high-tech w Rosji, Niemczech i Szwajcarii. By? dyrektorem generalnym i dyrektorem ds. reklamy w ró?nych firmach, w tym w g?ównym rosyjskim holdingu medialnym – wydawnictwie „Kommiersant” – oraz w funduszu venture capital, który specjalizowa? si? w mi?dzynarodowych inicjatywach medialnych i internetowych.

<<Kup YOUcash (YOUC)>>

Co sprawia, ?e YOUengine jest wyj?tkowy?

YOUengine twierdzi, ?e nie zapisuje informacji o u?ytkownikach na scentralizowanych serwerach danych. Dane u?ytkowników s? przechowywane i szyfrowane wy??cznie na ich telefonach komórkowych.

Reklamodawcy mog? dociera? do osób na ca?ym ?wiecie dzi?ki segmentacji i prezentacji reklam w czasie rzeczywistym, co skutkuje wiod?cym w bran?y ROI. Ponadto firmy mog? przeprowadza? „zrzuty z powietrza” dla natychmiastowych przedmiotów lub tokenów, które mog? by? ogrodzone geograficznie i dystrybuowane za pomoc? aplikacji na smartfony „YOUgo” na smartfony z rozszerzon? rzeczywisto?ci?.

Produkty YOUapp obejmuj?:

  • YOUwatch – tokenizowany odtwarzacz wideo, który pozwala u?ytkownikom zarabia? na ogl?daniu reklam.
  • YOUsocial – witryna, w której u?ytkownicy s? wynagradzani za bycie spo?eczno?ciowym.
  • YOUgo – gra rzeczywisto?ci rozszerzonej, w której gracze odwiedzaj? obszary ?wiata rzeczywistego w poszukiwaniu prezentów.
  • YOUwallet to portfel kryptowalut, który pozwala u?ytkownikom przechowywa? i wysy?a? swoje zarobki.

<<Kup YOUcash (YOUC)>>

Gdzie mo?na kupi? YOUcash (YOUC)?

YOUC jest obecnie dost?pny do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, w tym na parach kryptowalut i stablecoin. Bitforex, LATOKEN i Tokpie to trzy gie?dy dla YOUC.


<<Kup YOUcash (YOUC)>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? YOUC za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu YOUC za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jaka jest ??czna liczba tokenów YOUC w obiegu?

??czna ilo?? tokenów yOUcash dost?pnych do zakupu to 11 miliardów YOUC.

Od jakich czynników zale?y cena YouCash [YOUC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? YOUC.

<<Kup YOUcash (YOUC)>>

YOUcash (YOUC) Oficjalna strona internetowa – https://youengine.io/

YOUcash (YOUC) Twitter – https://twitter.com/younive87630435

YOUcash (YOUC) Reddit – https://reddit.com/r/YOUengineFANs

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne