Jak i gdzie kupi? gry Yield Guild [YGG]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Yield Guild Games (YGGs) to wielopoziomowa niezale?na organizacja (DAO), która anga?uje si? w wirtualne waluty, których nie mo?na wymieni? (tokeny) (NFT). Yield Guild Games zyska?o 1,12%. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 371.928,922 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #229. Ma w obiegu poda? 67 907 005 monet YGG i szczytow? produkcj? 1 000 000 000 monet YGG.

<<KUP Yield Guild Games>>

O Yield Guild Games YGG

Celem Yield Guild Games (YGG) jest zbudowanie najwi?kszej na ?wiecie wirtualnej waluty handlowej, zorganizowanie jej zasobów dla najwy?szych korzy?ci i dystrybucja zysków w?ród graczy. W?asno?? NFT skorzysta na wzro?cie wp?ywu finansowego towaru w grze, co odzwierciedla wycena jego NFT na mi?dzynarodowym rynku gie?dowym.

Funkcje inteligentnych kontraktów dozwolone w tym programie b?ogos?awi? graczy z ró?norodnej spo?eczno?ci graczy, aby mogli gra? z korzy?ci? dla ich aktywów. Firma YGG stworzy?a subDAO, aby pomie?ci? zasoby i aktywno?? okre?lonej gry.

<<KUP Yield Guild Games>>

Czym s? gry Yield Guild YGG?

Najlepsze forum Yield Guild Games zbudowa?o sie? graczy i traderów, którzy zarabiaj? pieni?dze, inwestuj?c w NFT, które wyst?puj? w wirtualnych ?wiatach i grach opartych na blockchain. W wyniku pandemii ludzie zacz?li ch?tniej do??cza? do gier typu „zagraj, aby zarobi?”, co pomog?o w rozwoju platformy.

Aby zapewni? inwestorom i graczom ca?kowit? poufno?? danych, YGG stworzy?o subDAO, w którym przechowywane s? aktywa i aktywno?? danej gry.

Kim s? za?o?yciele Yield Guild Games YGG?

Gra Yield Guild zosta?a stworzona przez Gabby Dizon, cz?onka zespo?u, który zbudowa? spo?eczno?ci Axie Infinity i Yearn Finance. Beryl Li i Owl of Moistness to wyj?tkowi za?o?yciele studia Game. Ekipa Yield Guild Game powi?kszy?a si? teraz do ponad 20 pracowników, a Nolan Manalo (powszechnie znany jako Nate) nadzoruje operacje w grze.

<<KUP Yield Guild Games>>

Co sprawia, ?e gry Yield Guild s? wyj?tkowe?

Znacz?cym ?ród?em generowanych przez DAO przychodów jest wykorzystanie posiadanych przez YGG zasobów NFT, bezpo?rednio lub po?rednio poprzez system dzier?awy, w ramach którego cz?onkowie grupy konsumuj? tokeny w wymianie handlowej za pojedyncz? cz??? dochodów z gry p?yn?cych do YGG.

Osoby trzecie (nieb?d?ce cz?onkami gildii) mog? tworzy? gotówk?, podejmuj?c operacje gospodarcze na ziemi w grze. Oprócz firmy zajmuj?cej si? wycen? obiegu tokenów, dokonano podzia?u, ?e 40% monet zostanie rozproszonych w?ród inwestorów posiadaj?cych 24,9%, deweloperów z 15%. natomiast reszta 15% zostanie zatrzymana dla doradców firmy i skarbu.

<<KUP Yield Guild Games>>

Gdzie mo?na kupi? gry Yield Guild YGG?

Istnieje wiele gie?d, na których zainteresowani kandydaci mog? naby? monet? YGG; obecnie g?ównymi gie?dami handluj?cymi w Yield Guild Games s? OKEx, Gate.io, ZT, Uniswap (V3) i XT.COM.

<<KUP Yield Guild Games>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce gier Yield Guild YGG

Kiedy rozpocz?? si? handel grami Yield Guild YGG?

Handel w Yield Guild Game rozpocz?? si? 27 lipca 2021 r.

Czy moneta YGG ma potencja? uderzenia 1 USD?

W momencie, w którym zmienno?? rynku handlowego pozostaje nieprzewidywalna, koszt monety w momencie wynalezienia wynosi? 2,03 USD.

Jakie zabezpieczenia podejmuje YGG Games w Yield Guild?

Aby zapewni? ca?kowit? poufno?? danych u?ytkownika, zasoby w YGG s? zabezpieczone przez skarbiec YGG poprzez przechowywanie sprz?tu multi-sig.

<<KUP Yield Guild Games>>

Wniosek

Po samej ocenie w zakresie dzia?alno?ci inwestycyjnej w kryptowalutach, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy. W zwi?zku z tym, mo?na przytoczy? fakt, ?e tokeny Yield Guild Games YGG zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 5,39 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? Yield Guild Games YGG jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego YGG ewidentnie uczyni?o handel op?acalnym ekonomicznie dla traderów.

<<KUP Yield Guild Games>>

Yield Guild Games Oficjalna strona YGG — https://yieldguild.io/

Yield Guild Games YGG Twitter - https://twitter.com/YieldGuild

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne