Jak i gdzie kupi? Yearn.Finance [YFI] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Za?ó?my, ?e chcesz kupi? Yearn.finance (YFI), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) ze wzgl?dów komercyjnych. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze miejsca do zakupu kryptowaluty za pomoc? konta bankowego lub karty kredytowej. Rzu? okiem i poznaj najlepsze strategie handlu bitcoinami.

<<Kup YFI>>

O Yearn.finance

Yearn.finance, jeden z najwi?kszych sukcesów w autonomicznej przestrzeni finansowej, cieszy si? ogromnym wzrostem od czasu swojej premiery w lutym 2020 r. Kryptowaluta zyska?a na warto?ci w ci?gu zaledwie kilku miesi?cy, wyprzedzaj?c du?e monety, takie jak Bitcoin i Ethereum, osi?gaj?c warto?? 43 873,82 USD za monet? we wrze?niu 2020 r.


<<Kup YFI>>

Co to jest Yearn.finance [YFI]?

Yearn.finance to zdecentralizowany agregator finansów (DeFi), który wykorzystuje automatyzacj?, aby pomóc inwestorom w maksymalizacji przychodów ze zbioru plonów.

Jego celem jest u?atwienie poruszania si? po stale powi?kszaj?cej si? przestrzeni DeFi dla inwestorów, którzy nie s? do?wiadczeni technicznie lub którzy wol? ??czy? si? w mniej zaanga?owany sposób ni? profesjonalni traderzy.

Platforma, wcze?niej znana jako iEarn, zosta?a uruchomiona w lutym 2020 r. i odnotowa?a ogromny wzrost w ostatnich miesi?cach, poniewa? pojawi?y si? dodatkowe produkty, a programi?ci opracowali w?asn? monet?, YFI.

<<Kup YFI>>

Kim s? za?o?yciele Yearn.finance [FYI]?

Andre Cronje jest za?o?ycielem Yearn.finance. Cronje powróci?, aby nadzorowa? odrodzenie po opuszczeniu projektu iEarn w lutym 2020 r. Wraz z rozwojem wynalazków oprogramowania i uruchomieniem YFI w lipcu.

Od tego czasu jego perspektywy uleg?y poprawie, a ??czna warto?? aktywów o ograniczonej warto?ci wynios?a nieco ponad 1 miliard USD na dzie? 30 wrze?nia 2020 r.

Cronje ma d?ug? histori? w bitcoinie i by? znany ze swojej pracy z DeFi. Zajmuje równie? stanowiska w Fantom, ekosystemie inteligentnych kontraktów, oraz CryptoBriefing, witrynie po?wi?conej ICO i dziennikarstwu kryptograficznemu.


<<Kup YFI>>

Co sprawia, ?e Yearn.finance [YFI] jest wyj?tkowy?

Firma Yearn.finance zosta?a za?o?ona, aby uczyni? inwestycje DeFi i upraw? plonów bardziej dost?pnymi dla ogó?u spo?ecze?stwa.

Platforma wykorzystuje ró?ne niestandardowe narz?dzia do dzia?ania jako agregator algorytmów DeFi, w tym Curve, Compound i Aave, zapewniaj?c, ?e ludzie, którzy inwestuj? w bitcoin, otrzymaj? najlepszy potencjalny zwrot.

Wci?? dodawane s? nowe funkcje, których celem jest mi?dzy innymi zachowanie d?ugoterminowej warto?ci platformy.

Yearn.finance zarabia, pobieraj?c op?aty transakcyjne, które na dzie? 30 wrze?nia 2020 r. wynosz? 0,5 proc., oraz 5% op?at za subsydiowanie gazu. Mog? one potencjalnie zosta? zmienione w drodze konsensusu w dowolnym momencie ze wzgl?du na ich mechanizm zarz?dzania.

Inwestorzy, którzy nie maj? czasu na zapoznanie si? z bardzo skomplikowanym trendem DeFi od samego pocz?tku lub którzy chc? zmaksymalizowa? swoje zyski, to Yearn. rynek docelowy finansów.

<<Kup YFI>>

Gdzie kupi? Yearn.finance [YFI?

YFI to swobodnie zbywalny token z szerok? gam? par handlowych dla kryptowalut, stablecoinów i walut fiducjarnych.

Binance, OKEx, Huobi Global i automatyczny animator rynku (AMM) Uniswap nale?? do g?ównych gie?d, które handluj? YFI.

Czy jeste? nowy w kryptowalutach i chcesz dowiedzie? si?, jak kupi? Bitcoin (BTC) lub inny token? Wi?cej informacji znajdziesz tutaj.

YFI jest obecnie wyceniany na 39530,10 USD, co plasuje 77 na 100 najlepszych kryptowalut na Coinmarketcap, a ostatnio wzrós? o 1,82 procent.


<<Kup YFI>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? Yearn.finace [YFI]?

YFI jest notowana na kilku gie?dach kryptowalut. Jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na ich kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz uzyska? t? walut?, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej platformie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?.

B?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH), aby kupi? yearn.finance (YFI) na wi?kszo?ci gie?d bitcoin. Najlepsze jest to, ?e mo?esz kupi? dowoln? kryptowalut? za pomoc? karty kredytowej i kont bankowych w Coinbase.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Yearn.finance [YFI] w Europie?

Uphold.com i Coinbase to dwie najpopularniejsze gie?dy fiat-to-crypto, które maj? swoje unikalne struktury op?at i inne zalety dla europejskich u?ytkowników. Sugeruje si? wypróbowanie ka?dego z nich i wybranie tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Yearn.finance [YFI]?

Na Coinbase mo?esz teraz kupowa? finansowanie (YFI). Coinbase obs?uguje teraz Loopring (LRC) i yearn. Coinbase.com oraz aplikacje Coinbase na Androida i iOS udost?pniaj? funkcj? finansów (YFI). LRC i YFI mo?na teraz kupowa?, sprzedawa?, konwertowa?, wysy?a?, odbiera? i przechowywa? na Coinbase.


<<Kup YFI>>

Wniosek

System Yearn.finance ??czy oferty us?ug obstawiania i us?ugi dla inwestorów, którzy mog? nie chcie? inwestowa? du?ych pieni?dzy, poprawiaj?c swoje stopy procentowe w programach DeFi, wykorzystuj?c szereg innych projektów kryptowalut (w tym Curve i Aave).

<<Kup YFI>>

Oficjalna strona internetowa Yearn.finance https://yearn.finance/

Yearn.finance konto na Twitterze https://twitter.com/iearnfinance

Yearn.finance EtherScan https://etherscan.io/token/0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e

Yearn.finance Medium https://medium.com/iearn


<<Kup YFI>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne