Jak i gdzie kupi? Wrapped BNB [WBNB] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

RSK Blockchain jest po??czony z Bitcoinem za po?rednictwem Aligned Contracts Mining i mostu, który jest podmiotem dwukierunkowym.

WBNB OS stara si? przyczyni? do transformacji i poprawy ?ycia milionów wykluczonych finansowo osób na ca?ym ?wiecie poprzez dostarczanie us?ug i infrastruktury wymaganej do masowej adopcji Blockchain.

<<KUP owini?te BNB>>

O opakowanym BNB WBNB

Zawini?te krypto to wirtualna moneta walutowa, która jest po??czona z warto?ci? innych aktywów kryptograficznych. Termin „opakowany token” odnosi si? do faktu, ?e oryginalny zasób jest umieszczany w opakowaniu, które jest rodzajem cyfrowego skarbca, który umo?liwia utworzenie zamkni?tego wariantu w innej technologii blockchain.

Opakowane tokeny mog? równie? poprawi? p?ynno?? i efektywno?? wyp?acalno?ci zarówno w przypadku transakcji scentralizowanych, jak i rozproszonych. Potencja? owini?cia nieproduktywnych inwestycji i wykorzystania ich w innym ?a?cuchu mo?e pomóc w po??czeniu wcze?niej oddzielonej p?ynno?ci.

Podstawowa ró?nica mi?dzy BNB a Wrapped BNB polega na tym, ?e BNB nie jest powi?zany ze standardem BEP-20, podczas gdy opakowany BNB jest. W konsekwencji opakowany BNB, ale nie BNB, b?dzie u?ywany w inteligentnym ?a?cuchu Binance.<<KUP owini?te BNB>>

Co to jest Wrapped BNB WBNB?

wBNB oznacza „zawini?te BNB”. BEP20 to standard, który pozwala na konsekwentne u?ywanie dowolnego tokena w Binance Smart Chain przez inne aplikacje, od portfeli po zdywersyfikowane gie?dy. Wy??czaj?c nieobecno?? w?a?ciciela, wBNB przestrzega standardu BEP20. Co wi?cej, ten klasyczny interfejs rozszerza ERC20, aby umo?liwi? transmisj? mi?dzy?a?cuchow?.

BNB nie spe?nia standardu BEP20. Opakowane BNB mo?na ?atwo wymieni? na tokeny alt.

<<KUP owini?te BNB>>

Kim s? za?o?yciele Wrapped BNB WBNB?

Zespó? sk?ada si? obecnie z wielu wielowymiarowych osobowo?ci stoj?cych za wielkim sukcesem Wrapped BNB WBNB. Aby dowiedzie? si? wi?cej o WBNB i o tym, jak wprowadza inteligentne kontrakty dzi?ki systemowi Bitcoin Smart Chain, programi?ci starali si? wymy?li? kilka logicznych faktów, aby zrozumie? i sprawi?, by widzowie zrozumieli jego koncepcj? stoj?c? za stworzeniem WBNB.

Ogólnie zespó? jest bardzo widowiskowy. Wnosz? do sto?u bogactwo do?wiadcze?, które s? niezb?dne do potencjalnego zak?ócenia rynku gier.

<<KUP owini?te BNB>>

Co sprawia, ?e Wrapped BNB WBNB jest wyj?tkowy?

Binance Smart Chain sprawia, ?e opakowana WBNB jest wyj?tkowa i znacznie bardziej wyrafinowana sie? blockchain w porównaniu z obes dzia?aj?cymi w lidze.

Jego celem jest budowanie z?o?onych zdecentralizowanych aplikacji i uruchamianie inteligentnych kontraktów w celu rozszerzenia funkcjonalno?ci Binance Chain.

Ludzie wymagaj? wBNB, aby osi?gn?? rzeczy inne ni? BNB bez niedoceniania tego ostatniego i dalszego rozszerzania ekosfery Binance.

Binance Smart Chain powsta? jako projekt open-source, nap?dzany przez spo?eczno??. Oba te ?a?cuchy bloków s? natywnie zdolne do komunikowania si? ze sob?.

<<KUP owini?te BNB>>

Gdzie mo?na kupi? owini?te BNB WBNB?

WBNB jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty PancakeSwap (V2), Biswap, BabySwap, OpenOcean i ApeSwap (BSC) nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP owini?te BNB>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce opakowanego BNB WBNB

Ile owini?tych monet BNB WBNB znajduje si? obecnie w obiegu?

Od pocz?tku istnienia sieci do chwili obecnej oko?o 7 725 679 monet WBNB znajduje si? w ci?g?ym obiegu, zmniejszaj?c b??dy handlowe.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Wrapped BNB WBNB?

WBNB to najbezpieczniejsza na ?wiecie platforma kontraktowa. Kontrakty WBNB maj? na celu dodanie warto?ci i mo?liwo?ci do ekosystemu kontraktów bitcoin poprzez u?atwienie inteligentnych kontraktów, prawie natychmiastowych p?atno?ci kontraktów i zwi?kszonej skalowalno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena opakowanego BNB WBNB?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? WBNB.

<<KUP owini?te BNB>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co szeroki, aby przytoczy?, ?e opakowane tokeny BNB WBNB zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 336,75 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e WBNB pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP owini?te BNB>>

Opakowane Oficjalna strona BNB WBNB - https://www.binance.org/

Opakowane BNB WBNBTwitter - https://twitter.com/Binance_DEX
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne