Avatar

Opublikowany

włączony

WBTC konwertuje Bitcoin do formatu ERC20, umo?liwiaj?c tworzenie inteligentnych kontraktów Bitcoin. Pozwala to na ?atwiejsze pisanie inteligentnych kontraktów, które zawieraj? transakcje Bitcoin.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

O opakowanym Bitcoinie

Wrapped Bitcoin (WBTC) to tokenizowany Bitcoin (BTC), który dzia?a w sieci Ethereum (ETH).

WBTC jest zgodny z ERC-20, podstawowym standardem kompatybilno?ci blockchain Ethereum, co pozwala mu ca?kowicie zintegrowa? si? z ekosystemem zdecentralizowanych gie?d, us?ug po?yczkowych kryptowalut, rynków prognostycznych i innych zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi) obs?uguj?cych ERC-20.

WBTC jest równie? wspierany przez Bitcoin w stosunku 1:1 poprzez sie? stale regulowanych sprzedawców i powierników, gwarantuj?c, ?e jego cena jest zawsze dopasowana do Bitcoina i umo?liwiaj?c u?ytkownikom niezale?ne i autonomiczne przekazywanie p?ynno?ci mi?dzy sieciami BTC i ETH.

Zawini?ty Bitcoin zosta? og?oszony 26 pa?dziernika 2018 r., a wszed? w ?ycie 31 stycznia 2019 r.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

Co to jest owini?ty bitcoin [WBTC]?

Wrapped Bitcoin (WBTC) to oparta na Ethereum waluta ERC-20, która symbolizuje Bitcoin (BTC). ??czno?? WBTC z portfelami Ethereum, dappami i inteligentnymi kontraktami to znacz?ca korzy??.

1 bitcoin mo?na zmieni? na 1 bitcoin opakowany przez partnera WBTC i na odwrót. Celem WBTC by?o umo?liwienie u?ytkownikom Bitcoin anga?owanie si? w oparte na Ethereum aplikacje do zdecentralizowanego finansowania („DeFi”). BTC, na którym opiera si? WBTC, jest publicznie weryfikowalne dzi?ki metodzie „dowodu rezerwacji”, która weryfikuje relacj? 1:1 mi?dzy wyprodukowanymi tokenami WBTC a bitcoinami posiadanymi przez depozytariuszy. Za utrzymanie WBTC odpowiada organizacja WBTC DAO, która obecnie liczy ponad 30 cz?onków.

Ekosystem Ethereum, który obejmuje zdecentralizowane gie?dy (DEX) i aplikacje finansowe, zyskuje wi?ksz? p?ynno?? dzi?ki WBTC. Wi?kszo?? wolumenu obrotu Bitcoinami odbywa si? teraz na kontrolowanych gie?dach. WBTC zmienia to, wprowadzaj?c p?ynno?? Bitcoina do DEX-ów i umo?liwiaj?c handel tokenami przy u?yciu Bitcoina.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

Kim s? za?o?yciele owini?tego bitcoina [WBTC]?

Projekt Wrapped Tokens, którego cz??ci? jest WBTC, nie zosta? utworzony przez jeden podmiot, ale przez trzy: BitGo, Kyber Network i Ren.

BitGo to startup zajmuj?cy si? zarz?dzaniem aktywami cyfrowymi, handlem i us?ugami finansowymi, za?o?ony w 2013 r. przez ameryka?skiego informatyka i przedsi?biorc? Mike'a Belshe. BitGo jest nie tylko jednym z twórców WBTC, ale tak?e jego pierwotnym opiekunem – firm?, która posiada tokeny WBTC i klucze niezb?dne do tworzenia kolejnych.

Kyber Network to technologia p?ynno?ci na blockchain, która umo?liwia integracj? ró?nych tokenów kryptowalut i aplikacji DeFi. Znajduje si? w Singapurze i zosta? stworzony w 2017 roku przez Loi Luu, Victora Trana i Yarona Velnera. Kyber Network, który wraz z Renem za?o?y? WBTC, nadal dzia?a jako sprzedawca w sieci, wybijaj?c i pal?c tokeny WBTC, aby zachowa? stosunek rezerw 1:1 token do BTC.

Ren, podobnie jak Kyber, koncentruje si? na cross-blockchain integracji aktywów bitcoin i aplikacji DeFi z rozwi?zaniami takimi jak RenBridge, RenVM i innymi. Taiyang Zhang i Loong Wang uruchomili go w 2017 roku.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

Co sprawia, ?e zapakowany Bitcoin jest wyj?tkowy?

Bitcoin ma znaczn? baz? u?ytkowników i pul? p?ynno?ci o warto?ci kilkudziesi?ciu miliardów dolarów, poniewa? jest najstarsz? i najwi?ksz? kryptowalut? na rynku. Jednak wed?ug dzisiejszych standardów jego zdolno?? do ?a?cucha bloków jest nieco prymitywna.

W przeciwie?stwie do Bitcoina, Ethereum zosta?o zaprojektowane od podstaw, aby dostosowa? si? do bardziej z?o?onych przypadków u?ycia dzi?ki wykorzystaniu technologii inteligentnych kontraktów, tworz?c nowy sektor znany jako „zdecentralizowane finanse”.

Ethereum i jego pochodne zapewniaj? u?ytkownikom zaawansowane narz?dzia finansowe, takie jak po?yczki i ubezpieczenia, które nie wymagaj? korzystania z zaufanych po?redników.

WBTC oferuje pe?n? integracj? aktywów podobnych do Bitcoina z tym zaawansowanym ekosystemem zdecentralizowanych aplikacji finansowych poprzez „opakowanie” BTC w standardzie ERC-20, przynosz?c ogromn? p?ynno?? zwi?zan? z rynkiem BTC.

Co wi?cej, Wrapped Bitcoin upraszcza obci??enie gie?d, portfeli i us?ug p?atniczych opartych na Ethereum: zamiast prowadzi? dwa odr?bne w?z?y dla sieci ETH i BTC, firmy mog? obs?ugiwa? dzia?ania WBTC za pomoc? tylko w?z?a Ethereum.

Wreszcie, w porównaniu z bitcoinami, szybszy ?redni czas blokowania Ethereum blockchain — oko?o 15 sekund w porównaniu do 10 minut — zwi?ksza szybko??, z jak? mo?na handlowa? WBTC.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

Gdzie mo?na kupi? opakowany Bitcoin [WBTC]?

Uniswap, Binance, OKEx, Huobi Global i Kyber Network to wiod?ce gie?dy, na których mo?esz teraz kupowa?, sprzedawa? i handlowa? WBTC.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak zabezpieczony jest opakowany Bitcoin?

Monety WBTC s? chronione przez Ethereum, macierzysty ?a?cuch bloków, na którym dzia?aj?. Z kolei funkcja Ethash proof-of-work, cz?onek rodziny funkcji skrótu Keccak, chroni ETH.

Czy mog? kupi? zapakowany Bitcoin [WBTC] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu WBTC za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup owini?tego bitcoina [WBTC] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena owini?tego bitcoina [WBTC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? WBTC i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup zapakowany Bitcoin>>

Opakowane Bitcoin Oficjalna strona internetowa – https://wbtc.network/

Opakowany Bitcoin Twitter – https://twitter.com/WrappedBTC
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne