Jak i gdzie kupi? Wootrade (WOO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wootrade to zupe?nie nowy rodzaj gie?dy kryptowalut CeFi (Centralized Finance). Bt, dlatego Wootrade integruje wiele komponentów. Jest to wirtualna pula p?ynno?ci dla ich instytucji finansowych, rynek dla traderów z zerowymi kosztami oraz token, który przyci?gnie zwyk?ych inwestorów. To sposób, w jaki te funkcje wspó?dzia?aj? ze sob?, jest tak genialny.

Wootrade jest wci?? na wczesnym etapie rozwoju, dzi?ki czemu stanowi fascynuj?ce studium przypadku. Zobaczmy, co z tego wyjdzie.


<<Kup Wootrade>>

O Wootrade

Wootrade zapewnia klientom instytucjonalnym, takim jak gie?dy uzyskuj?ce dost?p do p?ynno?ci sieci WOO, szybk? popraw? ich ksi?g zamówie? na g??bsz? g??boko?? ni? wiod?ce gie?dy. Wootrade oferuje teraz handel spot, a rynek terminowy pojawi si? jeszcze w tym roku. WooX to platforma handlowa, która jest obecnie w fazie beta. To typowa witryna handlowa, ale wydaje si? by? tak dobra, jak wszystkie, które widzia?em. Jest równie? wysoce elastyczny, umo?liwiaj?c skonfigurowanie kilku okien, aby ?atwo przegl?da? wszystkie pary handlowe.

Obecnie dost?pnych jest 40 tokenów do handlu, ale wy??cznie przeciwko USDT. Z czasem b?dzie to musia?o si? rozwija?, gdy wprowadzane b?d? pary mi?dzy tokenami. Handel kontraktami terminowymi jeszcze si? nie rozpocz??, chocia? oczekuje si?, ?e rozpocznie si? pod koniec drugiego kwarta?u 2021 r. Musz? dzia?a? razem!

<<Kup Wootrade>>

Co to jest Wootrade [WOO]?

WOO Network to globalna sie? p?ynno?ci, która zapewnia handlowcom, swapom, organizacjom i systemom DeFi bezp?atny i otwarty dost?p do najlepszych w swojej klasie wymienialno?ci, wyników handlowych i metod generowania zysków przy minimalnych kosztach lub bez. Kronos Research, wielostrategiczna firma handlowa specjalizuj?ca si? w marketingu i dystrybucji, arbitra?u, CTA i handlu o wysokiej cz?stotliwo?ci (HFT), stworzy?a sie? WOO z obrotem do 10 miliardów dolarów na ?wiatowych gie?dach kryptowalut.


<<Kup Wootrade>>

Kim s? za?o?yciele Wootrade [WOO]?

Sie? WOO jest wynikiem wspó?pracy mi?dzy handlowcami ilo?ciowymi, in?ynierami, programistami i przedsi?biorcami z czo?owych konwencjonalnych i kryptograficznych firm finansowych, z których wszystkie maj? du?e do?wiadczenie i umiej?tno?ci w budowaniu nowych rozwi?za? finansowych i handlowych.

Kronos Research, multi-strategiczna firma handlowa, która specjalizuje si? w tworzeniu rynku, arbitra?u, CTA i wi?kszych transakcjach (HFT), z dziennym wolumenem obrotu wynosz?cym 5-10 miliardów dolarów na g?ównych gie?dach kryptowalut, za?o?y?a sie? WOO.

Wspó?za?o?yciele Kronos Research, Jack i Mark, s? cz??ci? zespo?u kierowniczego, który rozrós? si? z dwuosobowego zespo?u w 2018 roku do ogólno?wiatowej pot?gi handlu ilo?ciowego z ponad 100 pracownikami.

<<Kup Wootrade>>

Co sprawia, ?e Wootrade jest wyj?tkowy?

WOO Network zamierza zrewolucjonizowa? to, co pojedyncza sie? mo?e zapewni? zarówno swoim cz?onkom, jak i szerszemu rynkowi kryptograficznemu, poprzez opracowywanie narz?dzi, które wykraczaj? poza handel i pomagaj? u?ytkownikom w uzyskiwaniu dochodów, zarz?dzaniu ich aktywami i oferowaniu szerszego wyboru produktów spe?niaj?cych ich wymagania inwestycyjne. Mog? je zapewni? w ramach ich wiod?cego na rynku celu demokratyzacji dost?pu do ?wiatowej klasy p?ynno?ci, realizacji transakcji i technik generowania zysków przy niskich kosztach lub bez nich.

Aby sprosta? wyzwaniom zwi?zanym z nisk? p?ynno?ci? i znacznymi kosztami handlowymi w sektorze kryptowalut, sie? Wootrade jest nap?dzana przez inteligentne silniki routingu, wysok? p?ynno?? z gie?d ?wiatowych i p?ynno?? organiczn? od wiod?cych animatorów rynku, takich jak Kronos Research.

Wy?wietla aktualn? warto?? Twojego portfela, a tak?e ceny i trendy kryptowalut. Wootrade zapewnia szybko?? i wygod? handlu dzi?ki intuicyjnemu interfejsowi handlowemu. Oferuje równie? scentralizowany portfel zabezpiecze? dla zintegrowanego depozytu zabezpieczaj?cego i ograniczania ryzyka. Aktywne pozycje mog? by? monitorowane i dostosowywane, gdy jeste? w ruchu.


<<Kup Wootrade>>

Gdzie mo?na kupi? Wootrade [WOO]?

Istnieje wiele platform, na których mo?na kupi? tokeny WOO. Je?li zastanawiasz si?, gdzie kupi? sie? WOO, g?ównymi platformami do handlu sieci? WOO s? obecnie Huobi Global, KuCoin, BiONE, ZT i ZBG.

<<Kup Wootrade>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? WOO za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu WOO za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jak korzystasz z WOO?

Mo?esz wyp?aci? swoje WOO z tej samej gie?dy, na której je kupi?e?:

Zaloguj si? do gie?dy obs?uguj?cej WOO. Porównaj gie?dy kryptograficzne, aby sprzeda? swoj? sie? Wootrade, je?li trzymasz j? w cyfrowym portfelu. Z?ó? wniosek o sprzeda?. Zdecyduj, ile chcesz sprzeda? WOO. Na koniec zako?cz transakcj?.

Od jakich czynników zale?y cena sieci WOO [WOO]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? WOO.

<<Kup Wootrade>>

Oficjalna strona Wootrade – https://woo.org/

Wootrade Medium – https://medium.com/woonetwork

Wootrade Twitter – https://twitter.com/WOOnetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne